Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 84/2009/QĐ-UBND về chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 84/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 84/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính giao cho tỉnh Đồng Nai và nội dung chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2010 đã được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 18 của HĐND khóa VII;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2477/SKHĐT-TH ngày 03/12/2009 về việc chuẩn bị hội nghị giao kế hoạch kinh tế xã hội năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

1. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy phục hồi kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiến hành rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành việc sửa đổi, bổ sung những quy định có liên quan đến hồ sơ thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, thủ tục hải quan, thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

b) Căn cứ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, phối hợp thực hiện các giải pháp, chính sách kích thích kinh tế do Trung ương ban hành; phát triển việc xây dựng thương hiệu của các sản phẩm có chất lượng; hỗ trợ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa; hỗ trợ phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa.

c) Tập trung vận động các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo các phương thức khác nhau; tranh thủ nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), đặc biệt là các nguồn có ưu đãi cao. Huy động tối đa các nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

d) Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai đầu tư đúng tiến độ.

e) Tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư lớn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai do chủ quan của chủ đầu tư; chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện để thu hồi hoặc chuyển giao cho chủ đầu tư khác.

2. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực:

a) Duy trì tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đảm bảo cơ cấu của ngành công nghiệp theo mục tiêu đề ra. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có lợi thế so sánh.

b) Đôn đốc nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ đưa vào sản xuất kinh doanh trong năm 2010 để góp phần nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

c) Hướng dẫn nông dân nuôi trồng các loại cây, con chủ lực, vùng sản xuất tập trung, vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi có thể mạnh để tăng năng suất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tập trung triển khai đề án khuyến nông, đề án nông thôn mới.

3. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội:

a) Tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về an sinh xã hội đã ban hành. Tăng cường năng lực thực thi các chính sách an sinh xã hội cho cán bộ cơ sở gắn với việc thực hiện cơ chế giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của người dân, đảm bảo các chế độ, chính sách được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Quan tâm thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh.

b) Tập trung đầu tư từ ngân sách Nhà nước và huy động xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, nhà ở xã hội.

c) Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội như đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân, tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông.

4. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường:

a) Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên nước, khoáng sản; tăng cường công tác quản lý, cấp phép để đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

b) Thường xuyên kiểm tra việc các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung. Xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, các khu dân cư. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai để kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai.

c) Thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng để tăng tốc độ che phủ rừng góp phần bảo vệ môi trường.

5. Tập trung thực hiện cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển:

a) Tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là đề án 30); theo đó các ngành tập trung rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai; đề xuất sửa đổi các quy định không còn phù hợp.

b) Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

c) Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu.

6. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực.

7. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển:

a) Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Tiếp tục thực hiện xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc.

b) Theo dõi, đánh giá, nhận định đúng, kịp thời tình hình, chú trọng các địa bàn trọng điểm, xung yếu; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp; bảo đảm giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Điều 2. Tập trung điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 từ ngân sách theo phân cấp: Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp đề xuất UBND tỉnh điều hành kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 tập trung vào các nội dung chính sau đây 

a) Rà soát, sắp xếp danh mục đầu tư của địa phương theo hướng xác định thứ tự, mục tiêu ưu tiên đầu tư; bố trí vốn tập trung cho các dự án chuyển tiếp, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2010, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các công trình, quan tâm dự án trọng điểm, dự án hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

b) Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư từ ngân sách theo phân cấp, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác có tính chất ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chống thất thoát và lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình.

c) Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát chất lượng xây dựng, giải ngân đúng tiến độ và quyết toán công trình đảm bảo thời gian quy định.

d) Tập trung thực hiện hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi đấu thầu xây dựng công trình nhằm tránh tình trạng gói thầu có kết quả đấu thầu nhưng không triển khai được do chưa có mặt bằng thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch.

e) Huy động các nguồn vốn đầu tư để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, các dự án xử lý môi trường.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 nguồn vốn ngân sách được phân cấp (kể cả nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh) đảm bảo các yêu cầu sau đây:

Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đảm bảo phù hợp với quy hoạch, trong đó ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng cho các xã điểm theo đề án nông thôn mới và đảm bảo cơ cấu tối thiểu mục tiêu đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Riêng hỗ trợ xã hội hóa giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cấp xã sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể sau khi các địa phương có danh sách đăng ký đảm bảo điều kiện hỗ trợ vốn theo quy định.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm cung cấp danh mục dự án đầu tư trên địa bàn (dự án do UBND tỉnh, UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch) đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định.

i) Các chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, phối hợp nhà thầu lập hồ sơ thanh toán kịp thời, đảm bảo giải ngân nhanh nguồn vốn kế hoạch đã giao, lập hồ sơ quyết toán đảm bảo thời gian quy định.

Điều 3. Về điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước

Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tham mưu UBND tỉnh về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2010, tập trung vào các nội dung chính sau đây:

a) Tập trung chỉ đạo đôn đốc thu, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

b) Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các cá nhân, tổ chức. Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ số thuế được giảm, giãn trong năm 2009 để làm cơ sở thực hiện thu năm 2010.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận hoàn thuế, trốn thuế.

d) Điều hành chi ngân sách Nhà nước theo dự toán. Tập trung công tác quyết toán các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

Các đơn vị được giao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn chương trình 135 giai đoạn 2 (bao gồm vốn sự nghiệp và vốn đầu tư) tập trung triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm đảm bảo giải ngân đúng tiến độ, không để tập trung giải ngân vào thời điểm tháng 12 và chuyển nguồn sang năm sau.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và các nội dung thuộc phạm vi ngành, địa phương quản lý và điều hành; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị cơ sở xây dựng chương trình công tác năm 2010 của đơn vị mình và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/01/2010.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng; đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, kế hoạch và dự toán ngân sách của đơn vị mình, phát hiện và chủ động tìm các biện pháp khắc phục, hỗ trợ cấp dưới và các doanh nghiệp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần tập hợp và đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Giám đốc các đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Định kỳ, trước ngày 20 hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 84/2009/QĐ-UBND về chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.644
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230