Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 820/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 820/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 28/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ NĂM 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021;

Thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4743/BTC-HCSN ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc btrí kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 271.546 triệu đồng (Hai trăm bảy mươi mốt tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng) từ nguồn dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình của ngân sách trung ương năm 2021 đã được Quốc hội quyết định, cụ thể:

- Kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản vắc xin và kinh phí bồi thường trong tiêm chủng mở rộng: 134.093 triệu đồng.

- Kinh phí mua thuốc chống lao: 111.883 triệu đồng

- Kinh phí mua thuốc ARV: 8.370 triệu đồng

- Kinh phí mua Vitamin A: 7.200 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện quản lý, theo dõi, giám sát thực hiện và truyền thông y tế về các nhiệm vụ mục tiêu y tế: 10.000 triệu đồng.

Điều 2. Cho phép Bộ Y tế chuyển một số nhiệm vụ thường xuyên của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 thành nhiệm vụ của ngân sách địa phương và Quỹ Bảo hiểm y tế như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4743/BTC-NSNN ngày 11 tháng 5 năm 2021.

Điều 3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng các văn bản để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn chuyển nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2021 đảm bảo kịp thời, không gián đoạn theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1621/VPCP-KGVX ngày 13 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương xây dựng quy định việc mua sắm, thanh toán thuốc chống lao sử dụng nguồn quỹ Bảo hiểm y tế từ đầu năm 2022 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại văn bản số 6908/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế thực hiện theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được bổ sung nêu trên bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, địa phương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KGVX, TU;
- Lưu: VT, KTTH (3). M.G

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 820/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số ngày 28/05/2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.95.208
server251