Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra đối với vụ Đông Xuân năm 2012-2013 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 816/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 21/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỐNG KHÔI PHỤC SẢN XUẤT DO HẠN HÁN GÂY RA ĐỐI VỚI VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2012-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Văn bản số 11629/BTC-NSNN ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính về việc kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thiên tai do hạn hán đối với sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 2197/LN: STC-SNN ngày 23/9/2013 về việc đề xuất phân bổ kinh phí tạm ứng hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra đối với Vụ Đông Xuân năm 2012-2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương tạm ứng 70% mức hỗ trợ cho ngân sách địa phương (tại Văn bản số 11629/BTC-NSNN của Bộ Tài chính), số tiền: 1.800.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm triệu đồng) tạm ứng cho ngân sách các huyện, thành phố để hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra đối với Vụ Đông Xuân năm 2012-2013, cụ thể như sau:

- UBND Thành phố Kon Tum

500.000.000 đồng

- UBND huyện Đăk Hà

304.000.000 đồng

- UBND huyện Đăk Tô

35.000.000 đồng

- UBND huyện Ngọc Hồi

228.000.000 đồng

- UBND huyện Đăk Glei

329.000.000 đồng

- UBND huyện Sa Thầy

314.000.000 đồng

- UBND huyện Kon Rẫy

62.000.000 đồng

- UBND huyện Kon Plong

28.000.000 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Sở Tài chính lập thủ tục phân bổ kinh phí cho các đơn vị theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra đối với vụ Đông Xuân năm 2012-2013 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234