Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 779/QĐ-UBND 2020 định mức chi phí đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt Lào Cai

Số hiệu: 779/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trịnh Xuân Trường
Ngày ban hành: 27/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ, ĐƠN GIÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ÁP DỤNG TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2020 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định s80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 133/TTr-SGTVTXD ngày 13/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi phí, đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng tại Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2021, cụ thể như sau:

1. Định mức chi phí để xác định đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng tại Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2021 (có phụ lục chi tiết kèm theo);

2. Đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt tại nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Lào Cai là: 1.685 đồng/m3 nước thải, bao gồm các chi phí và lợi nhuận định mức (không bao gồm chi phí khấu hao tài sản cđịnh và VAT).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đơn giá quy định tại Điều 1, là căn cứ để xác định dự toán chi phí công tác vận hành xử lý nước thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Lào Cai; là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá xử lý nước thải sinh hoạt thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho các tổ chức, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiện công tác xử lý nước thải sinh hoạt, tại nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Lào Cai.

2. Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

a. Chủ trì phối hp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện áp dụng định mức chi phí, đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt tại Quyết định này;

b. Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND Thành phố Lào Cai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020./

 


Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (thay b/c);
- Như Điều 3/QĐ;
- LĐ Văn phòng;
- BBT-
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, KT2, QL
ĐT1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh
Xuân Trường

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ, ĐƠN GIÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ÁP DỤNG TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2020 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tnh Lào Cai)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG

- Luật Giá ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

- Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

- Thông tư s26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Các hồ sơ pháp lý khác có liên quan phục vụ công tác xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Lào Cai.

II. NGUYÊN TC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ

Chi phí xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Lào Cai được xác định theo các nguyên tắc:

- Đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hp lệ của quá trình đầu tư và khai thác, vận hành của hệ thống xử lý nước thải; phù hợp với điều kiện thực tế, quy trình công nghệ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật của địa phương;

- Việc xác định chi phí xử lý nước thải phải phù hợp với quy trình kỹ thuật, công nghệ xử lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn; định mức kinh tế - kỹ thuật về xử lý nước thải do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc ban hành; phù hợp với chất lượng nước thải đầu vào và chế độ, chính sách của nhà nước tại thời điểm tính toán;

- Hàng năm căn cứ vào các chi phí thực tế phát sinh hoặc chế độ chính sách, giá cả, vật tư, vật liệu thay đổi, đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, tính toán, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

III. XÂY DNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ, ĐƠN GIÁ GIAI ĐOẠN 2020 - 2021

1. Về đnh mức

1.1 Thành phần công việc

- Chuẩn bị điều kiện làm việc;

- Kiểm tra toàn bộ các máy móc thiết bị ngoài thực tế tại các khu vực xử lý của nhà máy: hố thu nước đầu vào, bể lắng sơ cấp, bể khử nitrat lọc nhỏ giọt, bể lắng thứ cấp trung gian, bể lọc sinh học nhỏ giọt, bể lắng thứ cấp, bể khử trùng và bể tuần hoàn,...theo dõi lưu lượng và các thông số thiết bị, lập biểu báo cáo;

- Kiểm tra các thiết bị phụ trợ: song chắn rác, hệ thống khử trùng, hút mùi, hệ thống tách nước,...;

- Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước đầu vào, ra;

- Quản lý, vận hành 5 trạm bơm chuyển bậc, tuyến cống truyền dẫn nước thải từ 5 trạm bơm về nhà máy;

- Vận hành trạm xử lý nước thải;

- Bảo dưỡng hàng ngày các thiết bị máy móc, vớt rác và phế thải tại hố bơm truyền tải nước thải và tại các trạm bơm, cào rác tại các song chắn rác đến địa điểm quy định;

- Khắc phục sửa chữa các sự cố nhỏ các trang thiết bị, máy công trình;

- Phát, dọn cỏ dại, chăm sóc cây mới trồng, cây cảnh tạo hình trong khuôn viên nhà máy;

- Nuôi cấy vi sinh bể xử lý sinh học khi gặp sự cố về công nghệ. Bổ sung hóa chất để điều chỉnh thông số vận hành khu xử lý nước thải, bùn thải;

- Khắc phục sửa chữa khi gặp sự cố nhỏ.

1.2 Bảng định mức

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mc

Quản lý, vận hành nhà máy Xử lý nước thải sinh hoạt Thành phố Lào Cai, công suất 4.173 m3/ngày đêm

Vật tư, hóa chất, điện năng vật tư khác:

 

 

- Javen

Lít/m3 nước thải

0,00383

- Polyme (10 ngày ép 1 ln)

Kg/lần

4,4

- Nước sạch

M3/m3 nước thải

0,008339

- Điện

Kw/m3 nước thải

0,2897

Nhân công:

 

 

Nhân công quản lý

Nhân công/ngày

05

Nhân công vận hành hành trong đó 02 kỹ sư bậc 3/8; 08 công nhân vận hành bậc 3/7

Nhân công/ngày (trực luân phiên)

10

Ghi chú: Định mức trên không bao gồm:

- Ca máy vận chuyn bùn, xử lý bùn thải;

- Duy trì, chăm sóc thảm cỏ, bồn cảnh cây lá mầu trong khuôn viên nhà máy;

- Công tác sửa chữa ln, thay thế các thiết bị cơ khí;

- Công tác quan trắc, giám sát môi trường.

2. Về Đơn giá:

Chi phí xử lý nước thải tại nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Lào Cai đã gồm chi phí và lợi nhuận định mức (Không bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định và thuế giá trị gia tăng VAT).

Chi tiết theo bảng tổng hợp dưới đây.

STT

Danh mục

Ký hiệu

Phụ biểu

Giá trị (đ)

I

Chi phí vật tư trực tiếp

Ctv

887.480.652

1

Chi phí điện năng

 

822.693.671

2

Chi phí hóa chất

 

64.786.981

1.1

Chi phí hóa chất Ja vel

 

20.417.759

1.2

Chi phí ép bùn (hiện tại việc xử lý bùn chưa phát sinh, nên chỉ tính lượng polimer dùng để ép bùn)

 

28.800.000

1.3

Chi phí nước sạch pha hóa chất

 

15.569.222

II

Chi phí nhân công trực tiếp

Cnc

895.718.820

1

Chi phí tiền lương nhân công trực tiếp

 

721.967.520

2

Chi phí ăn ca lao động trực tiếp (450.000đ/người/tháng)

 

54.000.000

3

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (Khoản Doanh nghiệp phải nộp cho người lao động trực tiếp)

 

119.751.300

III

Chi phí máy, thiết bị trực tiếp

CM

126.885.555

1

Chi phí duy tu bảo dưỡng máy, thiết bị trực tiếp đối với tài sản thiết bị

 

126.885.555

IV

Chi phí sản xuất chung

CSXC

183.328.221

1

Chi phí duy trì trảm cỏ cây xanh

 

64.084.521

2

Chi phí duy tu bảo dưỡng đối với tài sản cố định phần xây dựng

 

51.382.302

3

Chi phí quan trắc môi trường

 

24.840.296

4

Chi phí bảo hộ Lao động

 

15.720.000

5

Chi phí nước sạch dùng cho bộ phận quản lý

 

3.530.102

6

Chi phí hóa chất phòng thí nghiệm

 

13.771.000

7

Chi phí bằng tiền khác: Điện thoại, văn phòng phẩm, sửa chữa thiết bị văn phòng...

 

10.000.000

 

Tổng chi phí sản xuất

 

2.093.413.249

V

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Cql

350.158.752

1

Chi phí tiền lương quản lý + Bảo vệ

 

284.757.048

2

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (Khoản DN phải nộp cho người Lao động)

 

60.001.704

3

Chi phí ăn ca

 

5.400.000

 

Tổng chi phí 01 năm

CP = (Cvt + CNC + CM +  CSxc)

2.443.572.001

VI

Sản lượng nưc thải xử lý 01 năm

m3

1.523.145

VII

Giá xử lý 1m3 nước thải sinh hoạt

CxL

1.604

VIII

Li nhuận định mc

LN = 5%*CXL

80

IX

Tng chi phí xử lý 01 năm bao gồm li nhuận định mức

đ/năm

2.565.750.601

X

Giá xử lý 1m3 bao gồm lợi nhuận định mức (chưa bao gồm VAT)

(đ/m3)

1.685

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 779/QĐ-UBND ngày 27/03/2020 về Định mức chi phí, đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng tại Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Lào Cai, giai đoạn 2020-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.785

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!