Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2010 hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 769/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Huỳnh Thế Năng
Ngày ban hành: 21/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHO NÔNG DÂN ĐẦU TƯ MUA MÁY GẶT LÚA CÁC LOẠI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn;

Xét Tờ trình số 116/TT.NN-PTNT ngày 13/4/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Hộ nông dân có hộ khẩu thường trú tại An Giang được Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xác nhận là người trực tiếp sản xuất (không phải mua về để bán lại).

2. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 20% giá trị máy gặt lúa các loại theo giá trị hợp đồng mua nhưng không vượt quá 30 triệu đồng/máy (mỗi hộ nông dân chỉ được hỗ trợ 01 máy).

3. Loại máy hỗ trợ: Các loại máy gặt lúa có trong danh mục máy gặt lúa đã được Hội đồng bình tuyển xét chọn máy nông nghiệp công bố.

4. Số lượng máy gặt lúa hỗ trợ: Hỗ trợ 100 máy gặt lúa các loại được đăng ký đầu tiên tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng thời gian thực hiện không được quá ngày 31/12/2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này.

- Cập nhật danh mục các máy gặt lúa có trong danh sách máy gặt lúa đã được Hội đồng bình tuyển xét chọn máy nông nghiệp công bố hàng năm; xây dựng trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký cụ thể và thông báo cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ biết.

- Trực tiếp thực hiện cấp hỗ trợ vốn mua máy gặt lúa cho nông dân theo đúng Quyết định này. Thanh, quyết toán nguồn vốn theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ định kỳ hàng quý, 06 tháng và sau khi kết thúc về UBND tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 thuộc nguồn ngân sách tỉnh cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện việc hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.UBND tỉnh (b/c);
- Sở TC, Sở NN và PTNT;
- Sở KHĐT, Kho bạc Nhà nước;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Đài PTTHAG;
- Báo An Giang, Phân xã An Giang;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- P.KT, PTH, Lưu VT

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2010 hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108