Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/2012/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 69/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 27/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 6 về sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương địa phương giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 3483/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An tại Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi về từ ngữ trong quy định của Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh

a) Thay thế tất cả các cụm từ “thuế nhà đất” bằng cụm từ “thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” trong nội dung tại: điểm 1.13, khoản 1, mục I; điểm 2.7, khoản 2, mục I; điểm c, khoản 1, mục III và tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND .

b) Thay thế tất cả các cụm từ “phí xăng, dầu” bằng cụm từ “thuế bảo vệ môi trường” trong nội dung tại: điểm 1.8, khoản 1, mục I; điểm b, khoản 1, mục III và tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND .

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định của của Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh

a) Sửa đổi, bổ sung điểm 1.11, khoản 1, mục I:

“1.11. Tiền sử dụng đất đối với tổ chức (trừ số thu phát sinh trên địa bàn thành phố Tân An), nếu số nộp có bao gồm phần đất công do cấp huyện và cấp xã quản lý thì ngân sách tỉnh chuyển bổ sung có mục tiêu 100% về cho ngân sách cấp huyện để đầu tư kết cấu hạ tầng theo dự toán được giao”.

b) Quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia (tỷ lệ điều tiết) nguồn thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, tại mục III, được sửa đổi, bổ sung và thực hiện theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An và Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

c) Sửa đổi, bổ sung về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp ngân sách của thành phố Tân An và huyện Bến Lức theo Phụ lục 1 như sau: để lại 100% các khoản thu điều tiết giữa ngân sách tỉnh cho ngân sách thành phố Tân An và ngân sách huyện Bến Lức theo phân cấp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành                  

- Đối với sửa đổi: “Phí xăng, dầu”, thành “Thuế bảo vệ môi trường”; “thuế nhà đất”, thành “Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” và cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho các huyện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

- Các nội dung còn lại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Căn cứ vào nội dung sửa đổi, bổ sung phân cấp quy định tại điều 1 Quyết định này; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An, xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
-
Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, STC.H.
SĐBS-PCNTNVC

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/2012/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.11.9