Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6726/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội

Số hiệu: 6726/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 17/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6726/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC THÀNH LP QU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THÀNH PH HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tại Công văn số 221/BTĐ-HCTH ngày 14/10/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2801/TTr-SNV ngày 29/10/2014 về việc thành lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội để tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thành phố Hà Nội. Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội do Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ quản lý, điều hành.

Điều 2. Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội được hình thành từ các nguồn sau:

1. Nguồn ngân sách nhà nước;

2. Quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 3. Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng:

1. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý và sử dụng Quỹ trong công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hà Nội hiệu quả;

2. Có trách nhiệm mở tài khoản của Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, và được giao là chủ tài khoản của Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội;

3. Bố trí cán bộ, công chức của Ban Thi đua - Khen thưởng để quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội theo hình thức kiêm nhiệm;

4. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội phù hp với quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước;

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT Thường trực UBNDTP Vũ Hồng Khanh;
- VP UBNDTP: PCVP P.C.Công, N.V.Hoạt;
TNMT, NC, TH;
- Lưu: VT, SNV (05 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6726/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


774

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250