Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2004/QĐ-UB điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 67/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG LÀ TRẺ EM ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CÁC TRUNG TÂM XÃ HỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2003/NQ-HĐ ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2003 ;
Xét đề nghị của Liên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính tại Tờ trình số 702/LĐTBXH ngày 09 tháng 3 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với các đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tập trung tại các Trung tâm xã hội như sau :

Tăng mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng cho đối tượng trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già tàn tật Chánh Phú Hòa, Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên thành phố và Làng thiếu niên Thủ Đức thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý, từ 150.000 đồng/người/tháng lên 180.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thời gian thực hiện mức trợ cấp sinh hoạt phí nêu tại Điều 1  được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành  phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em 
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP, Tổ VX, TM
- Lưu (VX/Đ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2004/QĐ-UB điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188
DMCA.com Protection Status