Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 644/QĐ-UBND về phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 và ứng trước dự toán ngân sách tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 644/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 15/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIỆC PHÂN B NGUỒN D PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017 VÀ ỨNG TRƯỚC D TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH Đ THỰC HIỆN MỘT S NHIỆM V CẤP BÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương;

Trên cơ sở thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 340-TB/TU ngày 14/9/2017 và Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 293/HĐND-KTNS ngày 05/9/2017 về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 và ứng trước dự toán ngân sách tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2147/STC-NS ngày 07/8/2017 và trên cơ sở thng nhất của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 và ứng trước dự toán ngân sách tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, cụ thể:

1. Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017, khoản kinh phí 50.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

2. ng trước ngân sách tỉnh: 520.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Giải quyết kinh phí tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí từ nguồn thu vượt dự toán ngân sách tỉnh năm 2017 (nếu có) hoặc bố trí trong dự toán 2018 để hoàn trả ứng trước cho ngân sách tỉnh, trong đó ưu tiên hoàn trả ứng trước ngân sách tỉnh 280 tỷ đồng để trả nợ vay đến hạn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2018 để hoàn trả ứng trước ngân sách tỉnh đối với Dự án cầu Thạch Bích.

3. Các đơn vị được phân bổ kinh phí tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đạt hiệu quả, thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu và thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu Thạch Bích, bảo đảm chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ ít nhất 6 tháng so với kế hoạch đề ra.

4. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tnh;
- Văn phòng Tỉnh y;
- VPUB: CVP, PCVP, P.KT; CBTH;
- Lưu: VT, Thhtlvan193.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Phụ lục 01

(Kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT

Dự án, nội dung thực hiện

Cơ quan, đơn vị, chủ đầu

S tiền

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tổng cộng

 

50.000

 

1

Đầu tư khẩn cấp Kè chống sạt lở các cơ quan khu vực Trung tâm hành chính huyện Sơn Tây

Huyện Sơn Tây

10.000

 

2

Đầu tư khẩn cấp công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ trụ sở UBND Trà Bùi đi thôn Tang

Huyện Trà Bồng

16.000

Tng mức đầu tư 18,5 tỷ đồng, phần còn thiếu, ngân sách huyện bố trí thực hiện.

3

Đầu tư khẩn cấp dự án kè đường giao thông liên huyện ĐT.623 dọc sông Rin, thị trấn Di Lăng

Huyện Sơn Hà

10.000

 

4

Đầu tư khẩn cấp Dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến Kênh bơm NBm7, huyện Nghĩa Hành

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

14.000

 

 

Phụ lục 02

(Kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Nội dung ứng trước dự toán ngân sách tỉnh

Cơ quan thực hiện

Số tiền

Nguồn hoàn trả ứng trước

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng cộng

 

520.000

 

 

1

Thực hiện khắc phục hậu quả lũ lụt (bước 2)

Sở Giao thông vận tải

40.000

Nguồn tăng thu năm 2017 (nếu có) hoặc bố trí dự toán năm 2018

 

2

Chi trả nợ gốc đến hạn

Sở Tài chính

280.000

Ưu tiên nguồn tăng thu năm 2017 (nếu có)

 

3

Dự án Cầu Thạch Bích

UBNDTP. Quảng Ngãi

200.000

Bố trí KH vốn đầu tư công trung hạn năm 2018

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 644/QĐ-UBND về phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 và ứng trước dự toán ngân sách tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


234
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0