Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 64/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 19/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 55/ TTr-SKHCN ngày 05 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Mức chi cho hoạt động của Hội đồng Sáng kiến

1. Chi thù lao họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh

a) Chủ tịch Hội đồng: 250.000 đồng/buổi;

b) Các thành viên còn lại (không tách riêng mức thù lao của thư ký, thành viên và đại biểu mời dự): 200.000 đồng/người/buổi.

2. Chi cho công tác phản biện, đánh giá, nhận xét sáng kiến cấp tỉnh

a) Mức chi bài phản biện của chuyên gia nhận xét, đánh giá sáng kiến cải tiến kỹ thuật: 200.000 đồng/bản nhận xét phản biện;

b) Mức chi bài nhận xét của các thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đối với các sáng kiến trong công tác quản lý hành chính, công tác Đảng, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hoạt động sự nghiệp: 50.000 đồng/bản nhận xét sáng kiến.

3. Chi cho Tổ thẩm định nội dung sáng kiến cấp tỉnh

a) Tổ trưởng tổ thẩm định: 40.000 đồng/hồ sơ sáng kiến;

b) Thành viên tổ thẩm định: 30.000 đồng/hồ sơ sáng kiến;

c) Thư ký hành chính: 20.000 đồng/hồ sơ sáng kiến.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Do ngân sách nhà nước đảm bảo chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

Điều 5. Lập dự toán, quản lý, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh

1. Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán chi cho Hội đồng cùng với dự toán chi hoạt động thường xuyên gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính thực hiện quản lý, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng theo quy định hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

2. Định kỳ hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp tình hình thi hành pháp luật về mức chi cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2016/QĐ-UBND quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


714
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156