Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 63/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 63/2009/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-BTC ngày 20/11/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VII, kỳ họp thứ 18 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VII, kỳ họp thứ 18, Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau: (Kèm theo dự toán thu, chi NSNN năm 2010).

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 2.206.000 triệu đồng.

bao gồm:

- Thu nội địa: 1.470.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 150.000 triệu đồng.

- Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN: 586.000 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.670.682 triệu đồng.

bao gồm:

- Chi cân đối NSĐP: 1.984.081 triệu đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 100.601 triệu đồng.

- Các khoản chi được quản lý qua NSNN: 586.000 triệu đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính, Cục Trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Trưởng cục Hải Quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách ghi tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 này, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Trưởng Cục Thuế, Cục Trưởng cục Hải Quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-BTP;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như điều 4;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT.VPUBND tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2009/QĐ-UBND công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250