Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/2015/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách Bình Dương

Số hiệu: 61/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 23/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 105/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách năm 2014 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 31.738.960.856.988 đồng (ba mươi mốt ngàn bảy trăm ba mươi tám tỷ chín trăm sáu mươi triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn chín trăm tám mươi tám đồng), trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 11.150.017.133.450 đồng (mười một ngàn một trăm năm mươi tỷ không trăm mười bảy triệu một trăm ba mươi ba ngàn bốn trăm năm mươi đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 13.853.482.375.645 đồng (mười ba ngàn tám trăm năm mươi ba tỷ bn trăm tám mươi hai triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn sáu trăm bốn mươi lăm đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014 là 3.440.709.180.858 đồng (ba ngàn bn trăm bốn mươi tỷ bảy trăm lẻ chín triệu một trăm tám mươi ngàn tám trăm năm mươi tám đồng), gồm kết dư ngân sách tỉnh là 2.582.256.729.995 đồng (hai ngàn năm trăm tám mươi hai tỷ hai trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi chín ngàn chín trăm chín mươi lăm đồng), ngân sách cấp huyện là 761.289.597.906 đồng (bảy trăm sáu mươi mốt tỷ hai trăm tám mươi chín triệu năm trăm chín mươi bảy ngàn chín trăm lẻ sáu đng), ngân sách cp xã là 97.162.852.957 đồng (chín mươi bảy tỷ một trăm sáu mươi hai triệu tám trăm năm mươi hai ngàn chín trăm năm mươi bảy đồng).

Điều 2. Giao Sở Tài chính công khai Tổng quyết toán ngân sách năm 2014 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-B
tư pháp;
- TTTU, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND,
UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung
tâm Công báo;
- LĐVP, CV
, TH, Web, HC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 tổng quyết toán ngân sách năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122