Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 1633/QĐ-UBND về thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội

Số hiệu: 605/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TH
À
NH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2016 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chng thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định s83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội vviệc thành lập Quỹ Phòng, chng thiên tai thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 37/TTr-SNN ngày 22/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội:

1. Khoản 2 Điều 1 sửa đổi như sau:

“2. Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở thành phố Hà Nội, do y ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Quỹ có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.”

2. Điểm a, điểm d, khoản 3 Điều 2 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý Quỹ sửa đổi như sau:

“a) Tham mưu Giám đốc Quỹ trình y ban nhân dân Thành phố hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch thu Quỹ hàng năm đối với từng cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố và ban hành kế hoạch thu, chi Quỹ hàng năm.”

“d) Hàng năm lập báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ, trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định; tham mưu y ban nhân dân Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính kết quả quản lý, thu, nộp, sử dụng Quỹ.”

3. Điều 3 sửa đổi như sau:

“Điều 3. Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ, trình y ban nhân dân Thành phố phê duyệt ban hành.”

4. Thay đổi cụm từ “Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai” tại khoản 1 Điều 1 thành cụm từ “Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn”. Thay đổi cụm từ “Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão” tại khoản 3 Điều 1 thành cụm từ “Chi cục Phòng, chống thiên tai”. Thay đổi cụm từ “Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Thành phố” tại điểm đ khoản 3 Điều 2 thành cụm từ “Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Bí thư Thành ủy Hà Nội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch
UBND Thành phố;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP;
- Quỹ PCTT (04 bản);
- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- VPUB: Các PCVP, KT, NC, THCB, TKBT;
- Lưu: VT, KT
.

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 1633/QĐ-UBND về thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157