Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60/2000/QĐ-UB về cấp phát, quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cấp bổsung vốn lưu động cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hà nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 60/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 12/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH CẤP PHÁT, QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ban hành ngày 20/03/1996 và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/06/1998;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/07/1998 của Chính phủ qui định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2000/2000/NQ-HĐ ngày 25/01/2000 (Khoá XII- kỳ họp thứ 2) của Hội đồng nhân dân thành phố;
Căn cứ vào công văn số 1634/TC-TCDN ngày 08/05/1998 của Bộ tài chính về việc cấp bổ xung vốn lưu động cho các doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Liên ngành tài chính vật giá- kế hoạch và đầu tư tại tờ trình số 1133/TTr ngày 05/5/ 2000.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản qui định về cấp phát và quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hà nội

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở tài chính vật giá, Sở kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố được hưởng khoản cấp bổ sung vốn lưu động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

QUY ĐỊNH

VỀ CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
( Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2000/ QĐ-UB ngày 12/6/2000 của UBND thành phố Hà nội)

Điều 1: Mục đích của việc cấp bổ sung vốn lưu động cho DNNN thuộc Thành phố năm 2000

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội Thủ đô và giảm bớt khó khăn về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNN thuộc Thành phố, đảm bảo mức tăng trưởng về kinh tế của Thành phố đã được ghi trong Nghị quyết số 03/2000/HĐND ngày 25/1/2000 của HĐND thành phố (Khoá XII kỳ họp thứ 2) tạo đã cho các doanh nghiệp thực hiện tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Điều 2: Đối tượng DNNN được cấp bổ sung vốn lưu động

1- Các DNNN được thành lập theo quyết định của UBND Thành phố; không nằm trong diện tổ chức sắp xếp lại hoặc chuyển đổi sở hữu (Cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê hoặc giao doanh nghiệp); sản xuất kinh doanh phát triển, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nộp ngân sách cho nhà nước, nhưng rất thiếu vốn lưu động.

2- Trường hợp đặc biệt:

+ Một số DNNN thuộc diện chính sách, cần ưu tiên phát triển

+ Do đầu tư mới phải khấu hao nhanh nên chưa có lãi

+ Doanh nghiệp lỗ do những tồn tại về tài chính chưa được xử lý trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp, sau khi tổ chức lại doanh nghiệp đã ổn đỉnh đang trên đà phát triển, không phát sinh thêm lỗ.

Xét thấy cần thiết, UBND Thành phố xẽ xem xét, quyết định riêng cho từng trường hợp trên cơ sở báo cáo và đề xuất của liên ngành.

Điều 3: Điều kiện để xét cấp bổ sung vốn lưu động

1- Đối với các DNNN hoạt động kinh doanh:

- Là các DNNN thuộc đối tượng tại mục I ( phần B)

- DNNN kinh doanh có lãi, thực hiện nghĩa vụ ngân sách đầy đủ (trừ những trường hợp đặc biệt nêu trên), ưu tiên đối với các DNNN có số thu nộp ngân sách cao..

- DNNN có mức tăng trưởng khá, sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ được, doanh thu năm 1999 và thực hiện kế hoạch năm 2000 tại thời điểm xét cấp vốn lưu động không thấp hơn 7,5% so với cùng kỳ năm trước

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ nộp báo cáo tài chính theo pháp lệnh kế toán thống kê.

2- Đối với DNNN hoạt động công ích:

- Doanh nghiệp có quyết định của UBND Thành phố thành lập DNNN hoạt động công ích hoặc chuyển từ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sang hoạt động công ích.

- Doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ công ích được giao hoặc theo đơn đặt hàng của cơ quan có thẩm quyền, phấn đấu giảm lỗ hoặc giảm phần chi của ngân sách nhà nước.

- Riêng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuỷ nông, mức cấp bổ sung vốn lưu động cho mỗi doanh nghiệp không vượt quá 500 triệu đồng.

Đối với cả hai loại hình doanh nghiệp trên chỉ được xem xét cấp bổ sung vốn để đạt tối đa 80% phần vốn lưu động thuộc NSNN theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính (quy định của Bộ Tài chính vốn lưu động định mức tối thiểu của DNNN được cấp là 30% và riêng đối với một số DNNN thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp nặng là 50%.)

VD: - Tổng nhu cầu VLĐ định mức tối thiểu của DN A là 100.000.000 đ

 - 30% nhu cầu VLĐ định mức nhà nước cấp theo quy định: 30.000.000 đ

 - Số VLĐ nhà nước thực đã cấp: 15.000.000 đ, đạt 50% VLĐ đỉnh mức nhà nước cấp theo quy định

DN A thuộc diện được xét bổ sung VLĐ (nếu đủ các điều kiện khác) nhưng số bổ sung không vượt quá 80% X 30.000.000 = 24.000.000

Điều 4: Hồ sơ làm căn cứ xét duyệt và quy trình xét duyệt

- Sở Tài chính vật giá phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục, hồ sơ xét duyệt.

Hồ sơ gồm:

+ Công văn gửi UBND Thành phố đề nghị cấp bổ sung vốn lưu động

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch thu chi tài chính (bao gồm cả kế hoạch xác định nhu cầu vốn lưu động) năm 2000, có ý kiến xác nhân của cơ quan quản lý trực tiếp

+ Báo cáo tài chính năm 1999 và quyết toán thuế kèm theo bản xác nhận của cơ quan thuế về số đã nộp ngân sách năm 1999.

Hồ sơ được đồng gửi tới sở Tài chính vật giá (chi cục Tài chính doanh nghiệp) và Sở Kế hoạch & đầu tư

- Căn cứ vào hồ sơ, đối tượng và điều kiện xét duyệt, Sở Tài chính vật giá chủ trì phối hợp cùng sở Kế hoạch & đầu tư tiến hành thẩm định, tổng hợp kết quả (nhu cầu cấp bổ sung vốn lưu động, cân đối dự toán chi ngân sách Thành phố để trình UBND Thành phố quyết định.

Điều 5: Cấp phát và hạch toán

- Khi có quyết định của UBND Thành phố về cấp bổ sung vốn lưu động cho từng doanh nghiệp, sở Tài chính vật giá phối hợp với Kho bạc nhà nước Thành phố thực hiện cấp phát kịp thời cho doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhà nước được nhận vốn phải hạch toán phần vốn cấp bổ sung theo đúng quy định của Bộ Tài chính (doanh nghiệp hạch toán tăng vốn nhà nước và có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn vốn và nộp tiền thu sử dụng vốn).

- Sở Tài chính vật giá (chi cục Tài chính doanh nghiệp) có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc hạch toán của doanh nghiệp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2000/QĐ-UB về cấp phát, quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cấp bổsung vốn lưu động cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hà nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.648

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172