Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2013/QĐ-UBND Quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 59/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 20/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TỈNH, CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của liên Sở: Sở Tài chính - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình tại Tờ trình số 08/TTrLS: STC-SVHTTDL ngày 20/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Doãn Văn Hưởng

 

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 59/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Các hoạt động tuyên truyền lưu động do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện;

2. Thành viên đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập theo quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền, bao gồm: Nghệ nhân và diễn viên quần chúng (Nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ địa phương là người nắm giữ và thực hành những giá trị, kỹ năng, bí quyết văn hóa - văn nghệ dân gian gắn với phong tục, tập quán, di sản văn hóa của dân tộc mình, có khả năng trình diễn và truyền dạy toàn bộ vốn tri thức dân gian của mình cho cộng đồng).

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Định mức hoạt động của đội tuyên truyền lưu động

Số TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

130 buổi

- Đối với các huyện được hưởng cơ chế, chính sách theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP: 120 buổi;

- Các huyện còn lại: 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi đội thông tin lưu động

Theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh nhưng không vượt quá 2 cuộc/ loại hình/năm

Theo kế hoạch hàng năm của UBND các huyện, thành phố nhưng không vượt quá 2 cuộc/ loại hình/năm.

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

10 tài liệu

08 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

02 lớp

01 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

05 chương trình

04 chương trình

Điều 4. Một số mức chi đặc thù

1. Đối với tuyên truyền viên trong biên chế của các đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện:

a) Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh:

- Mức chi bồi dưỡng luyện tập chương trình mới là 40.000 đồng/người/buổi tập. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 06 buổi;

- Mức chi bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động là 65.000 đồng/vai chính/buổi biểu diễn; 50.000 đồng/vai khác/buổi biểu diễn. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh quyết định.

b) Đội tuyên truyền lưu động cấp huyện:

- Mức chi bồi dưỡng luyện tập chương trình mới là 30.000 đồng/người/buổi tập. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 05 buổi;

- Mức chi bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động là 45.000 đồng/vai chính/buổi biểu diễn; 35.000 đồng/vai khác/buổi biểu diễn. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện, thành phố quyết định.

2. Đối với các tuyên truyền viên ngoài biên chế của các đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện thì ngoài tiền lương theo hợp đồng đã ký còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn tương đương tuyên truyền viên trong biên chế của các đội tuyên truyền lưu động quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với các thành viên đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai khi tham gia luyện tập, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được UBND cùng cấp phê duyệt, áp dụng mức chi như sau:

a) Mức chi bồi dưỡng luyện tập chương trình mới là 80.000 đồng/nghệ nhân/buổi tập, 60.000 đồng/diễn viên quần chúng/buổi tập;

b) Mức chi bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động là 130.000 đồng/nghệ nhân đóng vai chính/buổi biểu diễn, 100.000 đồng/nghệ nhân đóng vai khác/buổi biểu diễn; 80.000 đồng/diễn viên quần chúng đóng vai chính/buổi biểu diễn, 70.000 đồng/diễn viên quần chúng đóng vai khác/buổi biểu diễn.

4. Đối với đội nghệ thuật quần chúng của các khối, ngành, cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai được vận dụng mức chi không vượt quá quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này để quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp với khả năng kinh phí của cơ quan, đơn vị.

Điều 5. Nguồn kinh phí

1. Nguồn kinh phí ngân sách theo phân cấp (các hoạt động thuộc nhiệm vụ cấp tỉnh do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo; các hoạt động thuộc nhiệm vụ cấp huyện do ngân sách cấp huyện đảm bảo).

2. Nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 6. Lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí

Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của các đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Cơ quan Tài chính:

a) Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện mức chi đặc thù theo quy định;

b) Chủ trì thẩm định, cân đối kinh phí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai theo quy định;

c) Chủ trì kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí thực hiện theo đúng quy định tài chính hiện hành.

2. Cơ quan Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Căn cứ vào các quy định hiện hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn của nghệ nhân để hưởng mức chi đặc thù theo quy định tại Quyết định này.

b) Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền lưu động theo quy định;

c) Phối hợp với cơ quan Tài chính:

- Thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, hiệu quả và tiết kiệm;

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí thực hiện theo đúng quy định tài chính hiện hành.

3. UBND các huyện, thành phố:

Có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn đúng chế độ, đúng đối tượng của Quy định này và các quy định hiện hành.

4. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai:

a) Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đúng chế độ, đúng đối tượng của Quy định này và các quy định hiện hành;

b) Chấp hành chế độ báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thời điểm thực hiện định mức hoạt động và mức chi quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy định này: Từ ngày 01/01/2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh về Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2013/QĐ-UBND Quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.588
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118