Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 58/2004/QĐ-BTC quy định quản lý tài chính đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khoản lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 58/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 58/2004/QĐ-BTC NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2004 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ KHOẢN LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA TỪ XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIETSOVPETRO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 49/TC/NSNN ngày 30/7/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý tài chính đối với khoản lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro.

Điều 2. Kể từ năm 2004, khoản lợi nhuận (sau khi nộp thuế) được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro (phần Việt Nam được hưởng) và các khoản dầu, khí lãi được chia của nước chủ nhà trong các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) phải nộp ngân sách (Chương 121, loại 03, khoản 02, mục 027, tiểu mục 03 của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành) theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hàng năm, các dự án, công trình đầu tư về dầu khí được Nhà nước phê duyệt giao cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả phần vốn góp của phía Việt nam cho các dự án, công trình đầu tư trọng điểm về dầu khí) báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước để đầu tư cho các dự án, công trình của ngành dầu khí theo đúng chế độ Nhà nước quy định, đúng mục đích và có hiệu quả.

Điều 5. Đối với số vốn đã được ngân sách nhà nước cấp cho Tổng công ty Dầu khí Việt nam theo dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao bằng hình thức ghi thu ghi chi, đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách trung ương năm 2003 nếu chưa sử dụng thì được sử dụng tiếp để chi cho các công trình được bố trí kế hoạch đầu tư hàng năm của Nhà nước.

Điều 6. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án của ngành dầu khí theo đúng chế độ quy định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 8. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt nam có nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58/2004/QĐ-BTC quy định quản lý tài chính đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khoản lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182