Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 57/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Đoàn Bá Nhiên
Ngày ban hành: 24/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 139/2004/QĐ-BKH ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2004/NQ-HĐNDKXIV tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIV về nhiệm vụ năm 2005; Nghị quyết số 28/2004/NQ-HĐNDKXIV ngày 16 tháng 12 năm 2004 tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIV về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các chủ dự án chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 được UBND tỉnh giao: UBND các huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định kế hoạch và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách huyện, thành phố và phương án phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo qui định; các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các chủ dự án tiến hành phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo đúng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005.

Điều 3. Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp, chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (thực hiện),
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính, (B/C)
- Bộ NN và PTNT, UB Dân tộc,
- TT Tỉnh ủy,
- CT, PCT và TT HĐND tỉnh,
- CT, các PCT UBND tỉnh,
- VP Tỉnh ủy, các Ban đảng Tỉnh ủy,
- VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh,
- Các Ban HĐND tỉnh,
- PVP, các tổ CV UBND tỉnh,
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
 Đoàn Bá Nhiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.345

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!