Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 534/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 27/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 TỪ NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG CHO DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH NHẰM BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐA DẠNG DI TRUYỀN ĐỘNG VẬT NUÔI VÀ HỌ HÀNG HOANG DÔ DO QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008 của Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-BNN-TC, ngày 04/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính được đề cập tại Khoản 6, Điều 2, Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN , ngày 28/01/2008, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị tại Văn bản số 210/VCN-TCKT, ngày 22/4/2011 của Viện Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2011 từ nguồn vốn đối ứng cho Dự án “Phát triển và ứng dụng các công cụ hỗ trợ quyết định nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng di truyền động vật nuôi và họ hàng hoang dã” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ, Viện Chăn nuôi thực hiện với tổng kinh phí: 441.000.000 đồng. (Chi tiết theo Biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách, Giám đốc Dự án nêu tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung hoạt động của Dự án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Dự án nêu trên và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước (giao dịch);
- Lưu: VT, TC

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỪ NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2011

DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH NHẰM BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐA DẠNG DI TRUYỀN ĐỘNG VẬT NUÔI VÀ HỌ HÀNG HOANG DÔ
(Kèm theo Quyết định số: 534/QĐ-BNN-TC, ngày 27 tháng 4 năm 2011)

Đơn vị tính: nghìn đồng.

STT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Tiền lương cán bộ KT làm 100% thời gian 01 người

Tháng

12

2.050

24.600

2

Tập huấn kỹ thuật chọn giống, nhân giống, quản lý giống (gồm 7 lớp)

Lớp

7

 

206.850

 

Chi cho 01 lớp (30 người x 7 ngày)

 

 

 

29.550

 

Giảng viên:

 

 

 

 

 

Thù lao giảng viên chính

Ngày

7

300

2.100

 

Thù lao giảng viên phụ

Ngày

7

200

1.400

 

Tiền ngủ của giảng viên

Đêm

7

200

1.400

 

Đi lại của 2 giảng viên

Ngày/xe

2 ngày/xe

700

1.400

 

Phục vụ:

 

 

 

 

 

Tiền ăn 30 người x 7 ngày

Người

210

45

9.450

 

Tiền nước uống

Ngày

210

15

3.150

 

Tiền đi lại 30 người

Người

30

30

900

 

Tiền phục vụ

Ngày

7

100

700

 

Hội trường, loa đài

Ngày

7

500

3.500

 

Giáo trình tài liệu

Tập

30

50

1.500

 

Văn phòng phẩm

Người

30

30

900

 

Vật tư thực hành

Lớp

1

800

800

 

Ban tổ chức:

 

 

 

 

 

Phục cấp công tác (ngủ 200,000đ, CTP 150,000đ) x 5 ngày

Lớp

1

1.750

1.750

 

Đưa đón học viên đi thực hành

Lớp

1

600

600

3

Hỗ trợ nuôi đàn lợn và gà trình diễn mô hình

 

 

 

79.335

 

Hỗ trợ nuôi đàn lợn 30 con

 

 

 

47.880

 

Thức ăn tinh và bổ sung (30con x 2kg x 365 ngày x 15%)

Kg

3.285

8

26.280

 

Công chăm sóc (2 người x 15%)

Tháng

12

600

7.200

 

Công kỹ thuật (1 người x 15%)

Tháng

12

500

6.000

 

Thú y, điện, nước và chi khác

Tháng

12

700

8.400

 

Hỗ trợ nuôi đàn gà 150 con

 

 

 

31.455

 

Thức ăn tinh và bs (150con x 0,15kg x 365 ngày x 15%)

Kg

1.232

8

9.855

 

Công chăm sóc (2 người x 15%)

Tháng

12

600

7.200

 

Công kỹ thuật (1 người x 15%)

Tháng

12

500

6.000

 

Thú y, điện, nước và chi khác

Tháng

12

700

8.400

4

Chi phí hội thảo tại địa điểm dự án gồm 2 lần

 

 

 

31.400

 

Chi cho mỗi hội thảo

 

 

 

15.700

 

Chủ trì hội thảo

Ngày

1

500

500

 

Ăn trưa cho đại biểu

Người

40

80

3.200

 

Ngủ cho đại biểu xa

Người

10

200

2.000

 

Nước uống

Người

40

20

800

 

Tài liệu, photo, văn phòng phẩm

Tập

40

120

4.800

 

Banner, poster, áp phích

Bản

5

300

1.500

 

Hội trường, phục vụ, loa đài

Ngày

1

500

500

5

Đi tại thực địa

 

 

 

49.810

 

Chi đi lại (2 ngày x 3 đợt x 600)

Km

1.800

8

14.400

 

Đi lại xe máy thực nghiệm tại cơ sở Sơn La

Ngày

30

80

2.400

 

Ăn ngủ tại cơ sở (5 người x 2 ng x 3 x 305.000đ)

Ngày

30

350

10.500

 

Chi phí ô tô đi Bắc Ninh (3 đợt)

Km

420

8

3.360

 

Ăn ngủ tại cơ sở (5 người x 3 x 305.000đ)

Ngày

15

350

5.250

 

Đi lại xe máy thực nghiệm tại cơ sở Bắc Ninh

Ngày

30

80

2.400

 

Đi thực địa tại Bình Phước, HCM (2 đợt vé máy bay)

Đợt

2

4.000

8.000

 

Ăn ngủ tại cơ sở (1 người x 5 ng x 2 x 305.000đ)

Ngày

10

350

3.500

6

Chi phí quản lý dự án

 

 

 

42.000

 

Điện nước

Tháng

12

1.000

12.000

 

Điện thoại, thông tin liên lạc

Tháng

12

500

6.000

 

Văn phòng phẩm

Tháng

12

500

6.000

 

Phụ cấp ban quản lý dự án (3 người x 12 tháng x 500.000)

Tháng

12

1.500

18.000

7

Dự phòng

 

 

 

7.005

 

Tổng cộng

 

 

 

441.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 534/QĐ-BNN-TC ngày 27/04/2011 về phê duyệt Dự toán chi Ngân sách nhà nước ngày 27/04/2011 từ nguồn vốn đối ứng cho Dự án “Phát triển và ứng dụng các công cụ hỗ trợ quyết định nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng di truyền động vật nuôi và họ hàng hoang dã” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196