Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2017 về bố trí kế hoạch vốn cho dự án, công trình cấp bách của tỉnh Bình Định

Số hiệu: 521/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 24/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN CHO CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc chi chuyển nguồn kinh phí năm 2016 sang năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 538-TB/TU ngày 20/02/2017 của Thường trực Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 11/01/2017, đề nghị của Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 59/BQL-VP ngày 13/02/2017 và ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 68/TTr-STC ngày 14/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sử dụng nguồn tăng thu năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 với số tiền 16.026 triệu đồng để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, công trình cấp bách của tỉnh (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn vốn từ chuyển nguồn kinh phí năm 2016 sang năm 2017 tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Chủ đầu tư

Bố trí kế hoạch vốn

1

2

3

4

 

Tổng số

 

16.026

I

Bố trí kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng di dời HTKT phục vụ GPMB dự án Quốc lộ 1D đoạn Long Vân đến Bến xe liên tỉnh

 

4.839

1

Hạng mục di dời đường dây điện 22/0.4 KV, TBA và đường dây 0.2 KV thuộc dự án thành phần GPMB và TĐC phục vụ dự án Quốc lộ 1D đoạn Long Vân đến Bến xe liên tỉnh

UBND thành phố Quy Nhơn

1.778

2

Hạng mục di dời hệ thống viễn thông thuộc dự án thành phần GPMB và TĐC phục vụ dự án Quốc lộ 1D đoạn Long Vân đến Bến xe liên tỉnh

1.752

3

Hạng mục di dời hệ thống viễn thông thuộc dự án thành phần GPMB và TĐC phục vụ dự án Quốc lộ 1D đoạn Long Vân đến Bến xe liên tỉnh

1.309

II

Bố trí vốn đối ứng các dự án ODA theo Hiệp định đã ký kết

 

11.187

1

Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT

2.912

2

Dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn

4.579

3

Dự án Sửa chữa và nâng cao toàn đập (WB8)

3.696

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2017 về bố trí kế hoạch vốn cho dự án, công trình cấp bách của tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


360
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127