Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5139/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện chuyên đề thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố Hà Nội năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5139/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5139/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Căn cứ Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2015;
Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 3192/TTr-SCT ngày 27/9/2010 của Sở Công thương Hà Nội về việc phê duyệt danh sách các chuyên đề thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố Hà Nội thực hiện năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục và Dự toán các chuyên đề thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố Hà Nội thực hiện năm 2010 như sau:

STT

Danh mục

Dự toán kinh phí (VNĐ)

1

Hỗ trợ các doanh nghiệp dự cuộc thi quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà, trao giải thưởng.

400.000.000

2

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

650.000.000

3

Hỗ trợ kiểm toán năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

400.000.000

4

Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các tòa nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

400.000.000

5

Chọn lựa, khảo sát và đánh giá tiềm năng, thiết kế giải pháp và ứng dụng 01 mô hình điểm năm 2011 về tiết kiệm năng lượng tại một cụm công nghiệp phía Tây Hà Nội.

300.000.000

6

Tập huấn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp và tòa nhà tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

300.000.000

7

Điều tra, khảo sát và kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc ngành hóa chất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

350.000.000

8

Xây dựng thí điểm mô hình tiết kiệm năng lượng tại làng nghề Gốm Xã Kim Lan – huyện Gia Lâm

450.000.000

9

Xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại 1 doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm thuộc nhóm ngành thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

300.000.000

10

Điều tra và đánh giá tiềm năng tiết kiệm, xây dựng thí điểm mô hình tiết kiệm năng lượng tại làng nghề cơ kim khí Phùng Xá – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội

450.000.000

11

Xây dựng quy trình chuẩn quản lý, vận hành sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế sử dụng năng lượng hiệu quả tại các đơn vị trong ngành y tế.

150.000.000

Tổng cộng: 4.150.000.000 VNĐ

(Bốn tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các Chương trình tiết kiệm năng lượng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- CT UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- CVP, các PVP UBND TP;
- Các phòng: TH, KT, CT;
- Lưu: VT, CT (Li2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5139/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện chuyên đề thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố Hà Nội năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.483

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123