Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 503/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 19/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ, MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019;

Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 25/TTr-SNN ngày 05/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 như sau:

1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi nông hộ, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ theo Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh động vật; thực hiện việc tiêu hủy lợn, phun hóa chất khử trùng tiêu độc, phục vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật; trực phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị và tham gia triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở; thống kê đàn vật nuôi, xác định, xác nhận thiệt hại do dịch bệnh (gọi chung là người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật):

Hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc.

Hỗ trợ 250.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

3. Nguồn vốn thực hiện:

a) Ngân sách trung ương:

Hỗ trợ thực hiện các nội dung theo quy định tại Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Ngân sách tỉnh:

Chi trả kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đối với các nhiệm vụ do các đơn vị cấp tỉnh trực tiếp thực hiện.

Đối ứng phần kinh phí còn thiếu của ngân sách trung ương hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch cho UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

c) Ngân sách huyện, thị xã, thành phố:

Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đối với các nhiệm vụ do các đơn vị cấp huyện trực tiếp thực hiện.

4. Giám sát việc tổ chức hỗ trợ:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về số lượng, khối lượng, chủng loại lợn, hồ sơ tiêu hủy lợn và tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn mình quản lý.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, tổng hợp thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (số liệu đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương năm 2020). Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí theo Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và phân bổ cho các địa phương, đơn vị theo quy định.

2. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính cấp kinh phí cho tỉnh Lào Cai và phân bổ cho các địa phương, đơn vị theo quy định.

Chủ trì, tham mưu phân bổ các nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách do Sở Tài chính quản lý để hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

a) Thẩm định, đánh giá, tổng hợp thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu thiệt hại và kinh phí đề nghị hỗ trợ.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách và định mức quy định; niêm yết công khai Danh sách đối tượng hỗ trợ theo quy định.

c) Chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng cấp huyện, xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chống dịch do các đơn vị cấp huyện trực tiếp thực hiện theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này áp dụng để thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NLN1,2.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


72

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57