Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2008 (đợt 1) từ nguồn kết dư ngân sách năm 2007, thưởng vượt thu từ Ngân sách Trung ương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, đình hoãn giãn tiến độ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 theo chủ trương của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 50/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 31/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 50/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2008 (ĐỢT 1) TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2007, THƯỞNG VƯỢT THU TỪ NSTW, TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN, ĐÌNH HOÃN GIÃN TIẾN ĐỘ VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2008 THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ các Nghị định số 60/2003/CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của HĐND thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục các dự án dừng triển khai, đình hoãn, giãn tiến độ năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán NSNN năm 2008 cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố nhằm kiềm chế lạm phát;
Căn cứ công văn số 152/HĐND-KTNS ngày 30/7/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2008;
Theo đề nghị của liên sở: Tài chính – Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2515/TTrLS:TC-KH&ĐT ngày 28/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 (đợt 1) cho một số Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Quận, Huyện từ nguồn kết dư ngân sách năm 2007, thưởng vượt thu từ NSTW, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, đình hoãn giãn tiến độ vốn đầu tư XDCB năm 2008 theo chủ trương của Chính phủ.

(Chi tiết theo các biểu tổng hợp và biểu giao đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Quận, Huyện:

1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố số kinh phí ghi tại Điều 1 Quyết định này cho ngân sách các quận, huyện.

- Chuyển số ngân sách Thành phố ủy thác cấp phát các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố ghi tại Điều 1 Quyết định này cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo tiến độ thực hiện dự án.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Quận, Huyện có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ và quyết toán theo quy định của Luật NSNN.

3. Các đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các Chủ đầu tư các dự án được điều chỉnh, bổ sung vốn tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Thực hiện cơ chế Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố giải ngân cho vay GPMB các dự án trong kế hoạch vốn ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để cho vay GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố năm 2008 theo tiến độ và phương án được duyệt nhưng không vượt tổng mức chi đầu tư của dự án và tổng kế hoạch vốn GPMB đã giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT HĐND TP; (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT;
- Như điều 3;
- V ,V3, V4, V5, V6, KT, TH; XD, NN, VX;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 


PHỤ LỤC SỐ 1

TỔNG HỢP BỔ SUNG NGÂN SÁCH NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND Thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Nguồn cân đối ngân sách bổ sung trong 5 tháng cuối năm 2008

2.676.280

 

1

Thưởng vượt thu ngân sách năm 2007

620.550

Theo công văn số 8033/BTC-NSNN ngày 10/7/2008 của Bộ Tài chính

2

Kết dư ngân sách Thành phố năm 2007

1.298.037

 

3

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

26.743

Chi cho các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội; phòng, chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh,…

4

Kinh phí từ các dự án dừng triển khai, đình hoãn, giãn tiến độ năm 2008

504.200

 

5

Kinh phí đầu tư KHCN chưa phân bổ

226.750

Đề nghị điều chỉnh giảm để bổ sung cho các nhiệm vụ khác

II

Sử dụng nguồn cân đối ngân sách 5 tháng cuối năm 2008

2.676.280

 

1

Thưởng vượt thu ngân sách Trung ương năm 2007 cho các quận huyện

91.451

Từ nguồn thưởng vượt thu NS 2007 theo công văn số 8033/BTC-NSNN ngày 10/7/2008 của Bộ Tài chính

2

Trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính

649.019

50% kết dư ngân sách Thành phố năm 2007

3

Phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách 5 tháng cuối năm 2008

1.935.810

 

3.1

Bổ sung vốn đầu tư XDCB

1.381.061

Chi tiết theo Phụ lục số 2 a, b, c

3.2

Bổ sung vốn các quỹ phục vụ mục tiêu về dân sinh và xóa đói giảm nghèo

79.000

Chi tiết theo Phụ lục 3

3.3

Bổ sung chi thường xuyên cho các sở, ngành thực hiện chế độ mới phát sinh

118.201

Chi tiết theo Phụ lục 3

3.4

Thanh toán đặt hàng dịch vụ đô thị. Trong đó:

327.593

Chi tiết theo Phụ lục 3

 

- Thanh toán chuyển tiếp năm 2007

123.286

Thanh toán đủ theo giá trị quyết toán được duyệt

 

- Thanh toán đặt hàng duy trì thường xuyên năm 2008

105.942

Thanh toán khoảng 62% phần đặt hàng phát sinh tăng so với dự toán giao đầu năm

 

- Trợ giá xe buýt năm 2007

6.338

Thanh toán đủ 100%

 

- Trợ giá xe buýt năm 2008

92.027

Thanh toán khoảng 62% phần đặt hàng phát sinh tăng so với dự toán giao đầu năm

3.5

Chương trình mục tiêu Chỉnh trang đô thị

30.000

Giao Sở Xây dựng chủ trì phân bổ thực hiện

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

PHỤ LỤC SỐ 2C

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ỦY THÁC QUA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI ĐỂ CHO VAY GIẢI TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND Thành phố)

TT

Đã giao tại quyết định số 143/2007/QĐ-UBND ; ngày 10/12/2007 của UBND TP

Phê duyệt điều chỉnh

Đơn vị thực hiện GPMB (chủ đầu tư)

Ghi chú

1

2

3

4

5

*

Tổng kế hoạch vốn: 200 tỷ đồng

Tổng kế hoạch vốn: 200 tỷ đồng

 

(*)

I

Đã giao tại quyết định số 143/2007/QĐ-UBND ; ngày 10/12/2007 của UBND TP

Phê duyệt điều chỉnh

 

 

1

Khu 5.2ha tại Công ty Giống cây trồng (Xây lắp đơn vị thi công tự ứng vốn ngân sách hoàn trả sau khi đấu giá)

GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 5.2ha tại Công ty Giống cây trồng để đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm PTQĐ Hà Nội

Bao gồm: GPMB, san nền, xây dựng hạ tầng kỹ thuật

2

Khu 1.65ha xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm (Xây lắp đơn vị thi công tự ứng vốn ngân sách hoàn trả sau khi đấu giá)

GPMB, san nền sơ bộ khu 1.65ha xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm

Trung tâm PTQĐ Hà Nội

Bao gồm: GPMB, san nền sơ bộ

3

Khu 6 ha xây dựng Trường Trung học kinh tế đa ngành Sóc Sơn

Khu 6ha xây dựng Trường Trung học kinh tế đa ngành Sóc Sơn

Trung tâm PTQĐ Hà Nội

Bao gồm: GPMB, san nền, làm hàng rào

4

GPMB khu X2 Mễ Trì, huyện Từ Liêm

GPMB khu X2 Mễ Trì, huyện Từ Liêm

 

 

4.1

 

Chuẩn bị GPMB khu X2 Mễ Trì, Từ Liêm

Trung tâm PTQĐ Hà Nội

Thanh toán khối lượng đã thực hiện phần đo đạc bản đồ, xác định ranh giới đất…

4.2

 

GPMB khu X2 Mễ Trì, huyện Từ Liêm

UBND huyện Từ Liêm (Trung tâm PTQĐ huyện Từ Liêm)

Bao gồm: GPMB và phục vụ GPMB

II

 

Danh mục dự án bổ sung mới

 

 

II.1

 

Công trình chuyển tiếp

 

 

1

 

GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I phục vụ XD quỹ nhà tái định cư

Trung tâm PTQĐ Hà Nội

Bao gồm: GPMB và san nền sơ bộ

2

 

GPMB nhà số 8 Tôn Đản để XD trụ sở Thành ủy HN

Trung tâm PTQĐ Hà Nội

Bao gồm: GPMB và phục vụ GPMB

II.2

 

Công trình mới

 

 

1

 

GPMB cho dự án tu bổ tôn tạo và phục hồi di tích Bích câu đạo quán

Trung tâm PTQĐ Hà Nội

Bao gồm: GPMB và phục vụ GPMB

Ghi chú (*): Riêng dự án Giải phóng mặt bằng theo quy hoạch Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, quy mô 200 ha thực hiện theo Kế hoạch vốn đã giao đầu năm tại Quyết định 143/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND TP là 50 tỷ đồng (trong đó GPMB 48 tỷ đồng).

 

PHỤ LỤC SỐ 3

TỔNG HỢP BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 BỔ SUNG VỐN CHO CÁC QUỸ VÀ CHI THƯỜNG XUYÊN, CHI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Đơn vị

Dự toán đã giao đầu năm

Số bổ sung dự toán

Ghi chú

 

Tổng số

1.300.489

524.794

 

A

CHI BỔ SUNG VỐN CHO CÁC QUỸ

24.000

79.000

 

2

Quỹ Giải quyết việc việc làm Thành phố

20.000

20.000

Bổ sung tăng thêm nguồn lực đảm bảo nguồn khi mở rộng địa giới hành chính…

3

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố

 

5.000

Cấp vốn điều lệ theo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND TP

4

Quỹ Hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất

 

50.000

Thực hiện Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 19/4/2008 của HĐND Thành phố

5

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

4.000

4.000

Thực hiện tăng mệnh giá thẻ từ 80.000 đồng/thẻ lên 130.000 đồng/thẻ theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

563.489

118.201

 

I

Khối văn xã

473.196

79.472

 

1

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

2.738

6.982

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.678

5.253

 

 

+ Khai quật khảo cổ tại đàn Xã Tắc

461

110

Bổ sung nguồn thực hiện theo dự toán được duyệt để hoàn thành xong ngay trong năm 2008

 

+ Khai quật khảo cổ tại 114 Mai Hắc Đế

1.217

1.960

Theo ý kiến của UBND Thành phố tại công văn số 7466/UBND-VX ngày 28/12/2007

 

+ Kinh phí đoàn đi công tác tại Nga tham gia “Những ngày Hà Nội tại Matxcơva”

 

2.363

Đã được UBND Thành phố phê duyệt tại tờ trình số 2156/TTrLS TC-NV ngày 08/7/2008

 

+ Kinh phí tổ chức hội chợ tại Fukuoka – Nhật Bản

 

820

Theo ý kiến của UBND Thành phố tại công văn số 507/SVHTTDL-LH&XTDL ngày 08/7/2008

 

- Sửa chữa, chống xuống cấp

950

1.699

 

 

+ Dựng bia đá khắc nội dung “Chiếu dời đô” của vua Lý Thái Tổ tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, HN

 

300

Theo ý kiến của UBND Thành phố tại công văn số 1416/VP-VX ngày 03/7/2008

 

+ Cải tạo, chống dột nứt tù Hỏa Lò

500

443

Đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán số 110/QĐ-VHTT ngày 09/4/2008

 

+ Cải tạo sửa chữa kho Hưng Ký

450

75

Đã có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 501/QĐ-VHTT ngày 31/10/2007

 

+ Cải tạo, mở rộng trụ sở số 3 – Lê Lai

 

881

Đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT số 230/QĐ-KH&ĐT ngày 27/9/2007 và QĐ phê duyệt điều chỉnh thiết kế - tổng dự toán số 922/QĐ-SDL ngày 02/10/2007. DA đã thực hiện trước thời điểm Quyết định 390 của Thủ tướng CP

 

- Chi chương trình mục tiêu

110

30

 

 

+ Chương trình văn hóa

110

30

UBND có QĐ 2744/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 và QĐ 2682/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 khen thưởng số làng văn hóa nhiều hơn so với kế hoạch

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6.440

2.278

 

 

- Chi trong định mức

6.440

669

Bổ sung biên chế phòng đăng ký kinh doanh số 1, số 2 (mới thành lập)

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

467

 

 

Thuê trụ sở làm việc

 

331

 

 

Kinh phí hoạt động tổ chuyên gia tổng hợp phân tích dự báo tình hình phát triển KT-XH Thành phố

 

136

Thành lập theo Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 09/6/2008

 

- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ

 

1.142

Bổ sung trang thiết bị cho biên chế mới

 

Trang thiết bị làm việc

 

792

 

 

Hệ thống xếp hàng tự động

 

215

 

 

Lắp đặt mạng nội bộ, internet

 

85

 

 

Thi công vách ngăn phòng làm việc, biển tên, sơ đồ phòng, rèm cửa

 

50

 

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

12.739

2.224

 

 

- Chi trong định mức

12.739

887

 

 

+ Văn phòng Sở

4.180

321

Quyết định 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008 của Sở Nội vụ: Tăng 8 biên chế

 

+ Các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp số 2 đến số 6

6.519

407

Bổ sung theo chỉ tiêu học sinh được giao

 

+ Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục

2.040

159

Bổ sung kinh phí để đảm bảo cơ cấu 20% kinh phí chi thường xuyên ngoài lương theo chế độ Trung ương quy định

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

1.337

 

 

+ Kinh phí dự thi dự tuyển THPT năm 2008 (kể cả kinh phí dự thi, dự tuyển vào chuyên Hà Nội Amsterdam và Chu Văn An)

 

1.045

Do thực hiện cơ chế miễn thu phí dự thi, dự tuyển vào THCS, THPT năm 2008 tại văn bản số 3812/UBND-VX ngày 17/6/2008 theo chỉ đạo của Trung ương

 

+ Kinh phí triển lãm thi đồ dùng dạy học tự làm năm 2008

 

292

Văn bản số 2155/SGDĐT-KHTC về việc xin cấp kinh phí triển lãm, thi đồ dùng dạy học tự làm năm 2008; văn bản số 1625/UBND-VX ngày 19/3/2008 của UBND TP về việc giao nhiệm vụ cho Sở GD&ĐT trong việc tổ chức “Triển lãm – hội chợ sách – thiết bị giáo dục và hội thi đồ dùng dạy học tự làm”. Sở GD&ĐT đã tổ chức

4

Hội Nông dân

742

196

 

 

- Chi trong định mức

742

196

Do bổ sung 07 biên chế năm 2008

5

Ban Quản lý các khu CNCX

 

456

 

 

- Chi trong định mức

 

300

 

 

+ Trung tâm giới thiệu việc làm

 

300

Do bổ sung 07 biên chế năm 2008

 

- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ

 

156

Mua sắm TSCĐ cho đơn vị mới thành lập

 

+ Trung tâm giới thiệu việc làm

 

156

 

 

Máy photo (1 chiếc)

 

40

 

 

Máy vi tính (5 bộ)

 

45

 

 

Máy inlaze (2 chiếc)

 

16

 

 

Tủ hồ sơ (5 chiếc)

 

10

 

 

Bàn làm việc (5 chiếc)

 

5

 

 

Bàn vi tính (5 chiếc)

 

5

 

 

Ghế Xuân Hòa (10 chiếc)

 

6

 

 

Ghế xoay (5 chiếc)

 

4

 

 

Máy điều hòa không khí (2 chiếc)

 

20

 

 

Quạt cây điện cơ (5 chiếc)

 

5

 

6

Sở Tư pháp

422

323

 

 

- Chi trong định mức

218

267

Bổ sung 9 biên chế cho Trung tâm đấu giá

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

204

56

 

 

+ Thuê trụ sở Phòng công chứng số 6

204

30

Do tăng giá thuê nhà

 

+ Chuyển trụ sở Phòng công chứng số 4

 

26

Do thay đổi trụ sở cơ quan

7

Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội

500

1.000

 

 

- Sửa chữa, chống xuống cấp

500

1.000

 

 

+ Cải tạo, sửa chữa nhà N34, N35, N37, N38, N39 trong khu di tích Thành cổ HN để làm nơi làm việc của Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội

500

1.000

Dự án quan trọng phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 200/QĐ-KH&ĐT ngày 25/6/2008)

8

Thành ủy

21.737

6.034

 

 

- Chi trong định mức

15.852

1.461

Bổ sung 34 biên chế, phụ cấp kiêm nhiệm lãnh đạo Hội Cựu chiến binh

 

- Sửa chữa, chống xuống cấp

3.000

2.838

 

 

+ Cải tạo trụ sở làm việc tạm cơ quan Thành ủy và phá dỡ công trình cũ tại số 4 Lê Lai

3.000

2.838

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 17/01/2008 phê duyệt báo cáo KTKT (triển khai trước thời điểm Quyết định số 390 của Thủ tướng Chính phủ)

 

- Chương trình mục tiêu

2.885

1.735

 

 

+ Chương trình CNTT: Dự án “Hỗ trợ đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2007”

2.885

1.735

Bổ sung kinh phí thực hiện cho phần khối lượng dự kiến hoàn thành trong năm 2008 theo ý kiến chỉ đạo của Thành ủy (tại văn bản số 778-CV/VPTU ngày 06/5/2008)

9

Thanh tra Thành phố

3.186

342

 

 

- Chi trong định mức

3.186

342

Quyết định 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008 của Sở Nội vụ bổ sung 10 biên chế

10

Liên minh HTX Thành phố

819

36

 

 

- Chi trong định mức

819

36

Quyết định 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008 của Sở Nội vụ bổ sung 01 biên chế

11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

89.596

12.487

 

 

- Chi trong định mức

85.914

326

QĐ 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008: Văn phòng Sở tăng 2 biên chế, chi cục PCTNXH tăng 3 biên chế, Trung tâm GDLĐXH số V tăng 5 biên chế

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

10.269

 

 

+ Thuê xe ô tô chở bệnh nhân đi cấp cứu năm 2008 của Khu điều dưỡng tâm thần

 

100

Đơn vị đóng tại Ba Vì, không có xe ô tô (nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch)

 

+ Thuê xe ô tô đưa đón đối tượng điều dưỡng của Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công

 

100

Phát sinh ngoài kế hoạch

 

+ Kinh phí mua Bảo hiểm y tế, mai táng phí của Cựu chiến binh

 

4.416

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 150/2006/NĐ-CP (do trong năm 2007 chưa kịp thẩm định để ghi dự toán)

 

+ Kinh phí hỗ trợ đối với thương bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế

 

3.025

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ; liên Sở LĐTBXH-GTVT-TC đã báo cáo UBND TP tại tờ trình 633/TTrLS-LĐTBXH-GTVT-TC ngày 05/6/2008

 

+ Kinh phí rà soát, thẩm định và lập danh sách đối tượng được cấp thẻ miễn phí xe buýt

 

388

Thực hiện Quyết định 4438/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 và Quyết định 1620/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND Thành phố

 

+ Kinh phí thực hiện đề án đào tạo ngắn hạn cho lao động nông thôn

 

2.240

Thực hiện Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 19/4/2008 của HĐND Thành phố

 

- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ

 

780

 

 

+ Mua 01 máy phát điện 250 KVA của Trung tâm điều dưỡng người có công số II

 

700

Nhiệm vụ mới phát sinh

 

+ Sửa chữa lớn ô tô Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số VI

 

80

Nhiệm vụ mới phát sinh

 

- Cải tạo, chống xuống cấp

682

252

 

 

+ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

120

28

Bổ sung do tăng giá VLXD

 

Sửa chữa hội trường, quét vôi trụ sở làm việc

 

 

 

 

+ Trung tâm điều dưỡng người có công số 1

200

87

Bổ sung do tăng giá VLXD

 

Cải tạo nhà để xe ô tô, trạm điện

 

 

 

 

+ Khu điều dưỡng tâm thần

362

137

Bổ sung do tăng giá VLXD

 

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, cải tạo khu vệ sinh

 

 

 

 

- Chương trình mục tiêu

3.000

860

 

 

Chương trình phòng chống mại dâm

3.000

860

Do tăng chế độ trợ cấp theo QĐ số 1671/QĐ-UBND707/QĐ-UBND

12

Công an Thành phố

40.000

1.790

 

 

- Chương trình mục tiêu

40.000

1.790

 

 

+ Chương trình phòng chống ma túy

40.000

1.790

Bổ sung do tăng chỉ tiêu phá án từ 1.500 vụ lên 2000 vụ vì 6 tháng đầu năm 2008 đạt 80%. Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ các Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm QLDN và GQVL sau cai nghiện ma túy.

13

Sở Công Thương

51

433

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

304

 

 

+ Kinh phí chuyển trụ sở

 

157

Kinh phí chuyển trụ Sở từ Sở Công nghiệp và Sở Thương mại cũ đến địa điểm 16B Cát Linh

 

+ Kinh phí hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành Thủ công mỹ nghệ lần thứ 1

 

60

Theo QĐ thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu của UBND TP

 

+ Kinh phí mua ấn chỉ phục vụ công tác kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường

 

50

Phát sinh ngoài kế hoạch, phục vụ công tác kiểm tra của Chi cục Quản lý Thị trường

 

+ Kinh phí thực hiện chương trình phát triển công nghiệp phụ trợ trong ngành công nghiệp và kế hoạch hành động của UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP

50

37

Bổ sung kinh phí thực hiện theo số thực tế phát sinh

 

- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ

51

129

 

 

+ Bộ sản phẩm thiết bị thu thập dữ liệu có kết nối máy tính

51

129

Cấp bổ sung kinh phí mua trang thiết bị chuyên dùng cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng

14

Văn phòng UBND Thành phố

5.939

1.026

 

 

- Chi trong định mức

5.939

370

Bổ sung 8 biên chế so với chỉ tiêu giao năm 2007

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

120

 

 

+ Tổ chức buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo Thành phố với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy các Tỉnh, Thành phố báo cáo về chương trình các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

 

120

Đã tổ chức trong quý I/2008 theo ý kiến chỉ đạo của Thành ủy

 

- Mua sắm TSCĐ

 

536

Trang bị cho biên chế tăng thêm năm 2008 và nâng cấp hệ thống CNTT của Văn phòng UBND TP

 

+ Máy vi tính (12 bộ)

 

114

 

 

+ Máy in (04 chiếc)

 

31

 

 

+ Mua thiết bị tin học

 

391

 

 

Mua license Forti và mở rộng 30 user phục vụ hệ thống mạng truy cập từ xa vào Hệ thống thông tin đang hoạt động tại UBND TP năm 2008

 

 

 

 

Mua license McAfee (cho 100 user) và thiết lập hệ thống bảo mật chống virus, spam cho Hệ thống thư điện tử TP

 

 

 

 

Acqui cho UPS Liebert GXT 10000 – 230 (hiện tại có 03 UPS phục vụ cho hệ thống máy chủ) để nâng cấp, đảm bảo hoạt động hệ thống máy chủ duy trì từ 4 – 6 tiếng khi mất điện (03 cụm)

 

 

 

 

Máy chủ bổ sung, hỗ trợ cho hệ thống CNTT tại UBND TP (01 bộ)

 

 

 

15

Sở Nội vụ

450

275

 

 

- Chi trong định mức

 

38

Tăng 01 biên chế của Ban Tôn giáo

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

450

237

 

 

+ Lập mới, chỉnh lý hồ sơ địa giới hành chính các phường thuộc Thành phố Hà Nội

450

237

Bổ sung kinh phí đã giao đầu năm do Hà Nội mở rộng địa giới hành chính

16

Sở Khoa học và Công nghệ

 

202

 

 

- Chi trong định mức

 

109

Tăng 03 biên chế của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

- Cải tạo, chống xuống cấp

 

93

 

 

+ Công trình chuyển tiếp: Cải tạo, sửa chữa trụ sở của Văn phòng Sở KHCN

 

93

Công trình đã quyết toán. Đề nghị cấp bổ sung để thanh toán công nợ

17

Trường cao đẳng nghệ thuật

 

27

 

 

- Cải tạo, chống xuống cấp

 

27

 

 

Công trình chuyển tiếp: cải tạo, sửa chữa trụ sở

 

27

Công trình đã quyết toán. Đề nghị cấp bổ sung để thanh toán công nợ

18

Sở Thông tin và Truyền thông

1.582

511

 

 

- Chi trong định mức

1.582

511

Bổ sung 10 biên chế của Văn phòng Sở và 03 biên chế của BQL các dự án CNTT và VT

19

Sở Y tế

274.484

23.460

 

 

- Chi trong định mức

223.638

6.500

Bổ sung kinh phí thực hiện tự chủ cho sự nghiệp y tế theo chỉ tiêu kế hoạch được Thành phố giao

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

30

84

 

 

+ Đón đoàn vào

30

36

Đoàn chuyên gia phẫu thuật Lasik (Trung Quốc) từ 2-4/6/2008; UBND TP đã đồng ý chủ trương

 

+ Kinh phí tổ chức giám định sức khỏe thương bệnh binh và người khuyết tật đang sử dụng xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế

 

48

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ; liên sở LĐTBXH-GTVT-TC đã báo cáo UBND TP tại tờ trình 633/TTrLS-LĐTBXH-GTVT-TC ngày 05/6/2008

 

- Chương trình mục tiêu

50.816

16.876

 

 

+ Kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

39.000

15.000

Tăng mức chi bình quân cho 01 trẻ từ 90.000 đồng lên 130.000 đồng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và kinh phí mua thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

+ Bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010

10.201

1.318

Theo quy định mới tại Thông tư số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007, Thông tư hướng dẫn sau thời điểm lập kế hoạch năm 2008

 

+ Chương trình phòng chống bệnh tâm thần

1.615

558

 

20

Sở Tài chính

6.859

497

 

 

- Chi trong định mức

6.442

306

 

 

+ Văn phòng Sở

6.442

234

Bổ sung cho 12 biên chế chuyển từ trung tâm Giá về Văn phòng Sở

 

+ Trung tâm TVDV TĐG&BĐGTS

 

72

Bổ sung kinh phí trong thời gian chờ chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp

 

- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ

417

191

 

 

+ Văn phòng Sở

 

120

 

 

Mua sắm trang thiết bị làm việc

 

 

Trang bị cho 12 biên chế chuyển từ Trung tâm giá về

 

+ Chi cục Quản lý công sản

417

71

Trang bị cho đơn vị mới thành lập

 

Tủ tài liệu gỗ (03 chiếc)

 

 

 

 

Tủ sắt đứng 2 cánh (23 chiếc)

 

 

 

 

Giá để tài liệu, sơn tĩnh điện (06 chiếc)

 

 

 

21

Thành đoàn

4.539

3.245

 

 

- Chi trong định mức

1.354

144

 

 

+ Trường Lê Duẩn

1.354

144

Bổ sung cho 4 biên chế mới

 

- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ

 

50

 

 

+ Nhà văn hóa HSSV HN

 

50

 

 

Chống mối nhà biểu diễn và nhà Thuyền

 

50

Nhiệm vụ mới phát sinh

 

- Sửa chữa chống xuống cấp

3.185

3.051

 

 

+ Nhà văn hóa HSSV HN

3.185

3.051

Theo Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số 120/QĐ-KH&ĐT ngày 13/5/2008

22

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội

246

28

 

 

- Chi trong định mức

246

28

Bổ sung 1 biên chế

23

Trung tâm Văn hóa doanh nhân Việt Nam

 

145

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

145

 

 

Hỗ trợ kinh phí thuê nhà làm trụ sở làm việc của Trung tâm

 

145

Thực hiện ý kiến của UBND Thành phố tại văn bản số 5933/UBND-KT ngày 29/10/2007

24

Câu lạc bộ Thăng Long

127

475

 

 

- Cải tạo, chống xuống cấp

127

475

 

 

Cải tạo sửa chữa Câu lạc bộ Thăng Long

127

475

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại văn bản số 481/VP-TU ngày 03/6/2008 về giải quyết kiến nghị của Câu lạc bộ Thăng Long.

Sở KH&ĐT đã phê duyệt Báo cáo KTKT tại Quyết định 204/QĐ-KH&ĐT ngày 30/6/2008.

25

Công an huyện Thanh Trì

 

15.000

 

 

Hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng trụ sở làm việc

 

15.000

Hỗ trợ XD trụ sở theo tiến độ thực hiện năm 2008 (Văn bản số 603/CAHN ngày 31/3/2008 của Bộ Công an về chủ trương; văn bản số 448/UBND-CATTr ngày 08/7/2008 của UBND huyện Thanh Trì theo nguyên tắc ngân sách TP hỗ trợ 30% tổng kinh phí, 50% kinh phí ngành công an đảm bảo)

II

Khối giao thông

90.293

38.729

 

1

Sở Tài nguyên Môi trường

10.807

3.836

 

1.1

Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

5.326

526

 

1.1.1.

Văn phòng Sở

4.756

288

 

 

- Chi trong định mức

4.756

288

Bổ sung 08 biên chế theo QĐ số 1583/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND TP

1.1.2

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội

570

238

 

 

- Chi trong định mức

570

238

Bổ sung 15 biên chế theo QĐ số 1467/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND TP v/v thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội

1.2

Chi sự nghiệp khoa học

2.850

1.477

 

1.2.1

Văn phòng sở

1.650

1.215

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.650

1.215

 

 

Triển khai đề án đánh giá hiện trạng nguồn nước dưới đất trên địa bàn Thành phố (đổi tên: Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn tài nguyên nước)

1.500

575

Bổ sung kinh phí theo tổng dự toán đã được đơn vị tư vấn thẩm định

 

Đề án điều tra thực trạng các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông thuộc địa bàn Hà Nội

150

520

Bổ sung kinh phí theo dự toán được duyệt tại QĐ số 2125/QĐ-SXD ngày 30/10/2007 (do QĐ phê duyệt sau thời điểm hoàn chỉnh cân đối dự toán ngân sách năm 2008)

 

Lập hồ sơ khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

 

120

Thực hiện theo ý kiến của UBND TP tại văn bản số 260/VP-ĐCNN ngày 01/02/2008 về việc khoanh vùng cấm hoạt động khoáng sản

1.2.2

Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội

1.200

262

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.200

262

 

 

Công tác quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội

1.200

262

Bổ sung do phát sinh khối lượng thực hiện so với dự toán giao đầu năm

1.3

Chi sự nghiệp kinh tế

2.631

1.833

 

1.3.1

Văn phòng sở

750

865

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

750

865

 

 

Kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ

750

300

Bổ sung do phát sinh khối lượng thực hiện so với dự toán giao đầu năm

 

Kinh phí phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn Thành phố

 

15

Bổ sung KP thực hiện Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ TNMT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và QĐ số 20/2007/QĐ-BTNMT ngày 07/12/2007 của Bộ TNMT ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất (do định mức ban hành sau thời điểm xây dựng DT 2008)

 

Kinh phí phục vụ công tác triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ

 

100

Bổ sung KP thực hiện theo QĐ 391/QĐ-TTg ngày 18/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ và QĐ số 2311/QĐ-UBND ngày 1306/2008 của UBND Thành phố v/v công tác rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 – 2010 trên địa bàn Thành phố

 

Kinh phí phục vụ công tác xây dựng khung giá đất trên địa bàn Thành phố

 

200

Thực hiện QĐ số 2055/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 và ý kiến của UBND Thành phố tại văn bản số 4206/UBND-NNĐC ngày 02/07/2008

 

Kinh phí photo tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác bàn giao giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Xây dựng theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 06/05/2008 của UBND Thành phố chuyển chức năng, tổ chức về nhà ở và công sở từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Sở Xây dựng

 

200

Bổ sung KP sao lưu tài liệu do yêu cầu đặc thù tài liệu liên quan đến nhà đất đều phục vụ công tác quản lý đất của Sở TN&MT và công tác quản lý nhà của Sở XD

 

Xây dựng bộ đơn giá chỉnh lý bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính của Thành phố Hà Nội theo định mức mới của Bộ TNMT

 

50

Thực hiện QĐ 05/2006/QĐ-BTN&MT ngày 26/5/2006 và 07/2007/QĐ-BTN&MT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập đăng ký quyền sử dụng đất lập HS địa chính cấp giấy CN QSD đất

1.3.2.

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội

0

540

 

 

- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ

 

540

Trang bị làm việc và sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất cho 30 biên chế theo QĐ 1467/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND TP v/v thành lập Chi cục BVMT

 

Máy photocopy (1 chiếc)

 

 

 

 

Máy vi tính để bàn E 4600-2.4GHZ (5 chiếc)

 

 

 

 

Máy vi tính Hp-Compad (máy chủ) (1 chiếc)

 

 

 

 

Máy in HP Laze Jet A3-5200 (1 chiếc)

 

 

 

 

Máy FaxPanasonic KX-FL612 (1 chiếc)

 

 

 

 

Máy hủy tài liệu (1 chiếc)

 

 

 

 

Điều hòa LG Neo Plasma N-C09E9300 BTU2 cục 1 chiều (10 chiếc)

 

 

 

 

Điều hòa LG J-C18D 18500 BTU 2 cục 1 chiều (3 chiếc)

 

 

 

 

Tủ lạnh để bảo quản mẫu (1 chiếc)

 

 

 

 

Bộ lưu điện Santax (16 chiếc)

 

 

 

 

Bộ bàn ghế Salon tiếp khách (1 bộ)

 

 

 

 

Bộ bàn, ghế làm việc Ban giám đốc (3 bộ)

 

 

 

 

Bàn gỗ vàng KT 1.4m (11 chiếc)

 

 

 

 

Bàn vi tính 1.6m (5 chiếc)

 

 

 

 

Ghế xoay không tay 550 (14 chiếc)

 

 

 

 

Ghế phòng chờ nhựa ý, chân mạ (5 dãy)

 

 

 

 

Ghế Xuân hòa (20 chiếc)

 

 

 

 

Tủ sắt 2 cánh mở (14 chiếc)

 

 

 

 

Tủ sắt cánh kính trên, sắt dưới (2 chiếc)

 

 

 

 

Bộ bàn phòng họp nhỏ (16 chiếc)

 

 

 

 

Micro (2 chiếc)

 

 

 

 

Ghế phòng họp Hòa phát VT2 (40 chiếc)

 

 

 

 

Phần mềm kế toán (1 bộ)

 

 

 

 

Mua sắm, lắp đặt điện thoại cố định (9 chiếc)

 

 

 

 

Lắp đặt mạng Internet

 

 

 

 

Rèm cửa kéo (20 bộ)

 

 

 

 

Bảng foocmica (5 chiếc)

 

 

 

 

Két sắt (1 chiếc)

 

 

 

 

Máy đếm tiền gồm cả chế độ soi tiền (1 chiếc)

 

 

 

 

Biển cơ quan kích thước 3mx2m (1chiếc)

 

 

 

 

Vách ngăn phòng + sơn vách ngăn

 

 

 

 

Làm mái che để xe cho CBCNV

 

 

 

1.3.3

Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội

1.056

349

 

 

- Chi trong định mức

1.056

95

Bổ sung 3 biên chế

 

- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ

0

254

 

 

Sửa chữa trạm điện và thay thế tủ điện trung thế

 

254

Phát sinh ngoài kế hoạch

1.3.4

Trung tâm Giao dịch đất đai và phát triển Quỹ đất

825

79

 

 

- Chi trong định mức

825

79

Đơn vị mới thành lập theo QĐ 2563/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 của UBND TP trên cơ sở sắp xếp lại TT Giao dịch bất động sản; bổ sung 5 biên chế

2

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

18.596

3.565

 

2.1

Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

0

300

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

0

300

 

 

Kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án: Hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo cách làm ăn khuyến nông, khuyến ngư ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo Huyện Sóc Sơn

 

300

Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 25/2/2008 của UBND TP v/v phê duyệt dự án Tổng thể phát triển KTXH nhằm giảm nghèo ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn

2.2

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

0

264

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

0

200

 

 

Kinh phí mua bổ sung đàn cá bố mẹ

 

200

Thực hiện ý kiến của UBND TP tại văn bản số 3432/UBND-ĐCNN ngày 03/06/2008 và tờ trình 47/TTr-SNN-CN ngày 15/5/2008 của Sở NN&PTNT v/v đề nghị cấp kinh phí nhập bổ sung đàn cá bố mẹ bị chết do đợt rét hại đầu năm 2008

 

- Cải tạo, chống xuống cấp

0

64

 

 

Kinh phí sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng trạm biến thế điện

 

64

Phát sinh ngoài kế hoạch (trạm biến thế cháy)

2.3

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão

12.030

2.451

 

 

- Cải tạo, chống xuống cấp

12.030

2.451

 

 

Phát quang mái và chân đê: các tuyến đê thuộc Thành phố Hà Nội

879

152

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 62/QĐ-SNN-XD ngày 04/03/2008

 

Bảo trì cỏ kỹ thuật đê hữu Hồng: K59+420-K63+580 thượng, hạ lưu Tây Hồ; K69+112-K69+500, K70+360-K70+500 hạ lưu Hai Bà Trưng; K71+080-K70+150 hạ lưu Hoàng Mai

551

116

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 63/QĐ-SNN-XD ngày 04/03/2008

 

Bảo trì cỏ kỹ thuật đê tả Hồng: K64+126-K65+620, K66+200-K66+780, K66+850-K68+300 hạ lưu quận Long Biên

972

205

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 64/QĐ-SNN-XD ngày 04/03/2008

 

Chăm sóc, bảo vệ đê chắn sóng (thời kỳ sau) năm 2008: K51+250-K51+800, K55+500-K56+000 đê hữu Hồng-Từ Liêm; K73+680-K74+000, K74+580-K75+200, K73+660-K74+000, K74+010-K74+260, K74+590-K75+150, K77+080-K77+195, K77+210-K77+810 đê hữu Hồng-Hoàng Mai; K48+165-K49+300, K50+350-K53+000, K53+900-K54+600, K59+700-K60+300, K60+500-K60+800, K3+200-K4+200, K4+600-K5+300 đê Đông Anh; K7+850-K10+750 đê hữu Đuống-Long Biên; K11+960-K12+850, K18+700-K19+100, K21+350-K22+458 đê Gia Lâm; K12+000-K14+000 đê tả Cà Lồ-Sóc Sơn

807

274

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 65/QĐ-SNN-XD ngày 06/03/2008

 

Khoan phụt vữa gia cố thân đê hữu Đuống-Gia Lâm: K19+600-K20+920

607

89

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 59/QĐ-SNN-XD ngày 03/03/2008

 

Khoan phụt vữa gia cố thân đê tả Đuống-Gia Lâm: K10+700-K11+300, K16+500-K17+300

634

95

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 60/QĐ-SNN-XD ngày 03/03/2008

 

Tu sửa nhỏ: nạo vét rãnh thoát nước; đắp rãnh xói, xây bổ sung tường chắn tất cả các tuyến đê; đắp, đổ bê tông bổ sung xung quanh điểm canh đê huyện Từ Liêm

652

116

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 91/QĐ-SNN-XD ngày 17/03/2008

 

Tu sửa kè: Lát mái chống sóng thượng lưu K52+000-K52+220 hữu Hồng-Từ Liêm; Tu sửa kè Duyên Hà K82+100-K83+700 đê hữu Hồng-Thanh Trì

342

17

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 90/QĐ-SNN-XD ngày 17/03/2008

 

Tu sửa đường hành lang: K67+000-K67+300 đê hữu Hồng-Hoàn Kiếm và dốc lên đê: K60+110 Nhật Tân; K61+030 đê hữu Hồng-Quảng An-Tây Hồ, Hoàn Kiếm:

310

59

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 224/QĐ-SNN-XD ngày 28/05/2008

 

Tu sửa đường hành lang: K67+980-K68+500 đê hữu Hồng-Hai Bà Trưng

943

50

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 233/QĐ-SNN-XD ngày 28/05/2008

 

Chỉnh trang mái đê hạ lưu đê tả Hồng-Phường Ngọc Thụy-Long Biên

568

118

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 140/QĐ-SNN-XD ngày 16/04/2008

 

Tu sửa đường hành lang và dốc lên đê tả Hồng, tả Đuống: Tu sửa đường hành lang Võng La K52+355-K53+600 hạ lưu đê tả Hồng; Tu sửa dốc lên đê: K0+550; K4+350 hạ lưu đê tả Đuống-Đông Anh

2.032

581

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 233/QĐ-SNN-XD ngày 04/06/2008

 

Tu sửa đường hành lang và dốc lên đê hữu Cầu-Sóc Sơn: Tu sửa đường hành lang: K53+800-K24+500; Tu sửa dốc lên đê: K20+600 hạ lưu đê hữu Cầu

1.236

282

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 234/QĐ-SNN-XD ngày 04/06/2008

 

Chỉnh trang mái đê thượng lưu đê hữu Hồng-Tây Hồ: K56+140-K56+410, K58+200-K59+420

1.221

223

Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 246/QĐ-SNN-XD ngày 18/06/2008

 

Chuẩn bị đầu tư năm 2009

276

74

 

2.4

Công ty TNHHNN1TV Đầu tư và PTNT Hà Nội

2.200

100

 

 

Trợ giá 8,3 tấn hạt rau giống gốc, hỗ trợ sản xuất 400 tấn lúa nguyên chủng, hỗ trợ duy trì 100 cây cam Canh, bưởi Diễn sạch bệnh Greenning; 3,5 ha vườn bảo tồn, duy trì và phát triển nguồn gen giống bưởi Diễn

2.200

 

Do đơn giá vật tư lên cao, chế độ tiền lương thay đổi theo NĐ 166/NĐ/CP; theo đề xuất của Công ty tại tờ trình số 379/TT/CT ngày 07/7/2008

 

Kinh phí duy trì bảo tồn vườn thực vật Hà Nội

 

100

Thực hiện ý kiến của UBND TP tại văn bản số 4117/CV-UBND ngày 30/6/2008 v/v bố trí KP chăm sóc cây trồng trong Vườn thực vật HN

2.5

Công ty TNHHNN1TV Giống gia súc Hà Nội

3.600

0

 

 

- Chi trợ giá

3.600

0

 

 

Duy trì đàn lợn giống gốc 420 con, đàn bò sữa giống gốc 350 con

3.600

 

Do đơn giá vật tư cao, chế độ tiền lương thay đổi theo NĐ 166/NĐ/CP theo đề xuất của Công ty tại văn bản số 240/TV-CT ngày 11/7/2008

2.6

Chi cục Kiểm lâm

766

100

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

766

100

 

 

Cứu hộ động vật hoang dã

766

100

Do giá cả thức ăn lên cao, 02 cá thể Hồ (Công an mới bàn giao từ đầu năm 2008)

2.7

Văn phòng Sở

0

350

 

 

- Chương trình mục tiêu

0

350

 

 

+ Chương trình mục tiêu Vệ sinh an toàn thực phẩm: Kinh phí thực hiện dự án đảm bảo VSATTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm.

 

350

Văn bản số 7305/BNN-KHCN ngày 31/12/2007, số 1364/QLCL ngày 19/5/2008, số 615/QLCL-CL2 ngày 27/5/2008 của Bộ NN&PTNT

3

Sở Quy hoạch Kiến trúc

4.450

5.325

 

3.1

Văn phòng Sở

4.450

5.325

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

3.970

 

 

Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận

 

3.970

Thực hiện Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND TP

 

- Cải tạo, chống xuống cấp

4.450

1.355

 

 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 16 Cát Linh

4.450

1.355

Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-KH&ĐT ngày 31/10/2007 phê duyệt Báo cáo KTKT; DA thực hiện trước thời điểm QĐ 390 của Thủ tướng CP

4

Sở Xây dựng

27.298

5.783

 

4.1

Văn phòng Sở

26.800

5.524

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.800

4.784

 

 

Kinh phí XD Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí ĐTXD công trình trên địa bàn TP Hà Nội theo NĐ 99/2007/NĐ-CP , NĐ 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát xây dựng định mức xây dựng công trình, đơn giá xây dựng công trình… của Thành phố

 

134

Thực hiện ý kiến của UBND TP tại văn bản số 3805/UBND-XDĐT ngày 16/6/2008; dự toán của Sở XD tại văn bản số 1087/SXD-QLKT ngày 17/6/2008

 

Chi cho công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP và QĐ 20/2000/TTg

1.700

3.000

Dự toán giao đầu năm chỉ thực hiện giải quyết hồ sơ tồn đọng từ năm 2007; bổ sung kinh phí theo chỉ đạo của TTCP cho phép kéo dài thời gian bán nhà

 

Kinh phí tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quỹ nhà trống

100

250

Kinh phí phát sinh theo thực tế công tác quản lý nhà

 

Thí điểm đề án quản lý nhà biệt thự

 

300

Kinh phí phát sinh theo thực tế công tác quản lý nhà

 

KP đo vẽ địa chính, hồ sơ kỹ thuật thửa đất

 

500

 

 

KP đo vẽ tiếp nhận nhà tự quản, nhà XD mới cho thuê và hợp đồng cho thuê tách cho cá nhân

 

200

Văn bản số 2681/QL&PTN-QL ngày 10/7/2008 của công ty QL&PT nhà

 

Công tác quản lý Quỹ nhà công nhân

 

400

Kinh phí phát sinh theo thực tế công tác quản lý nhà

 

- Mua sắm, sừa chữa TSCĐ

0

340

 

 

Mua sắm trang thiết bị văn phòng: máy vi tính (20 bộ); máy photocopy; bàn ghế, tủ tài liệu…

 

340

Do tiếp nhận bàn giao CBCC từ SGTVT sang Sở XD theo QĐ 1597/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND Thành phố

 

- Cải tạo, chống xuống cấp

25.000

400

 

 

Sửa chữa, cải tạo nhà thuộc sở hữu nhà nước

25.000

400

Sở XD phê duyệt danh mục

4.2

Viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng

498

259

 

 

- Cải tạo, chống xuống cấp

498

259

 

 

Cải tạo nâng cấp nhà làm việc 1 tầng

498

259

Bổ sung KP theo thiết kế dự toán được phê duyệt điều chỉnh tại QĐ số 459/QĐ-SXD ngày 27/3/2008 (DA đã thực hiện trước thời điểm Quyết định 390 của Thủ tướng Chính phủ)

5

Sở Giao thông vận tải

29.142

20.220

 

5.1

Trung tâm Nghiên cứu KH&ĐT

350

100

 

 

- Chi trong định mức

350

100

Bổ sung kinh phí giao quyền tự chủ giai đoạn 2007-2009 của đơn vị SNCL theo văn bản số 5648/STC-GTĐT ngày 28/12/2007 của Sở Tài chính

5.2

Trung tâm QL&ĐH

792

520

 

 

- Chi trong định mức

792

170

Bổ sung kinh phí giao quyền tự chủ của đơn vị SNCL theo văn bản số 5648/STC-GTĐT ngày 28/12/2007 của Sở Tài chính v/v chấp thuận phân loại và dự toán thu chi ngân sách giai đoạn 2007-2009

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

0

350

 

 

Chi nghiệp vụ: In thẻ miễn phí xe buýt cho người có công với cách mạng

 

350

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND TP về thực hiện chính sách miễn phí xe buýt cho người có công với cách mạng

5.3

Kinh phí giải quyết nhu cầu bức xúc dân sinh (thực hiện theo danh mục UBND TP phê duyệt)

3.000

9.600

Sửa chữa cải tạo đường giải quyết vấn đề dân sinh bức súc

5.4

Tổ chức an toàn giao thông

25.000

10.000

 

 

Thanh toán chuyển tiếp (theo danh mục phê duyệt năm 2007)

3.000

0

 

 

Thực hiện tổ chức an toàn giao thông (thực hiện theo danh mục UBND Thành phố phê duyệt)

22.000

10.000

Tăng cường các biện pháp an toàn giao thông. UBND TP đã phê duyệt đợt 1 năm 2008 tại QĐ 1635/QĐ-UBND ngày 08/5/2008

 

 

 

 

 

C

THANH TOÁN ĐẶT HÀNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

713.000

327.593

 

 

Thanh toán chuyển tiếp 2007

73.500

123.286

 

 

Duy trì thường xuyên 2008

369.500

105.942

 

 

Trợ giá xe buýt chuyển tiếp 2007

35.000

6.338

 

 

Trợ giá xe buýt 2008

235.000

92.027

 

I

Sở Xây dựng (Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị)

395.638

214.729

 

 

Thanh toán chuyển tiếp 2007

69.500

123.286

 

 

Duy trì thường xuyên 2008

326.138

91.443

 

1

Môi trường đô thị

179.536

82.098

 

1.1

Thanh toán chuyển tiếp 2007

29.500

44.108

Xử lý 100% số phiếu theo quyết toán

*

Kinh phí đặt hàng 2007

29.500

19.458

Bổ sung kinh phí thiếu theo quyết toán đặt hàng năm 2007 đã phê duyệt (theo mức lương tối thiểu 290.000 đ)

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị

22.000

8.644

-

Hợp tác xã Thành Công

3.500

3.185

-

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long

4.000

7.629

*

Kinh phí hai quỹ Khen thưởng + Phúc lợi năm 2006 hỗ trợ Công ty TNHH NN một thành viên Môi trường đô thị

 

3.412

Thực hiện ý kiến của UBND TP tại văn bản số 2908/UBND-KT ngày 14/5/2008 của UBND TP; văn bản số 4821/BC-TCDN-P2 ngày 26/11/2007 của Sở Tài chính

*

Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007

0

21.238

- Chênh lệch đơn giá năm 2007 (theo mức lương tối thiểu tăng từ 290.000 đ lên 450.000 đ)

- Điều chỉnh giảm các chỉ tiêu định mức kỹ thuật trong đơn giá từ năm 2005 không phù hợp

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị

 

21.330

-

Hợp tác xã Thành Công

 

1.912

-

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long

 

-2.004

1.2

Duy trì thường xuyên 2008

150.036

37.990

Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng

a

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị

128.536

25.170

Quyết định đặt hàng số 1978/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP

-

Đặt hàng duy trì thường xuyên

102.536

12.518

-

Đặt hàng theo dự toán được duyệt

26.000

12.652

b

Hợp tác xã Thành Công

14.000

3.684

Quyết định đặt hàng số 2001/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND TP

-

Đặt hàng duy trì thường xuyên

 

 

-

Đặt hàng theo dự toán được duyệt

 

 

c

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long

7.500

9.012

Quyết định đặt hàng số 1963/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP

-

Đặt hàng duy trì thường xuyên

 

 

-

Đặt hàng theo dự toán được duyệt

 

 

d

Duy trì khác (do các đơn vị khác thực hiện)

0

124

 

2

Cấp nước

7.326

0

 

-

Duy trì hệ thống cấp nước cứu hỏa TP

200

 

 

-

Cấp nước bằng xe téc cho các khu vực thiếu nước

126

 

 

-

Trợ giá cấp nước của Công ty KDNS số 2

7.000

 

 

3

Thoát nước

120.000

68.763

 

3.1

Thanh toán chuyển tiếp 2007

25.000

45.518

Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán

 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước

25.000

45.518

 

*

KP đặt hàng 2007

25.000

9.567

Bổ sung kinh phí thiếu theo quyết toán đặt hàng năm 2007 đã phê duyệt (theo mức lương tối thiểu 290.000 đ)

*

Kinh phí hai quỹ Khen thưởng + Phúc lợi năm 2006

 

8.992

 

*

Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007

 

26.959

 

3.2

Duy trì thường xuyên 2008

95.000

23.245

Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng

*

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước

95.000

23.245

Quyết định đặt hàng số 1962/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP

-

Đặt hàng duy trì thường xuyên

86.000

14.565

-

Đặt hàng theo dự toán được duyệt

9.000

8.680

4

Chiếu sáng công cộng

43.076

19.259

 

4.1

Thanh toán chuyển tiếp 2007

5.000

3.119

Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán

*

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị

5.000

3.119

- Chênh lệch đơn giá năm 2007 (theo mức lương tối thiểu tăng từ 290.000 đ lên 450.000 đ)

- Điều chỉnh giảm các chỉ tiêu định mức kỹ thuật trong đơn giá năm 2005 không phù hợp

*

KP đặt hàng 2007

5.000

4.490

*

Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007

 

-1.371

4.2

Duy trì thường xuyên 2008

38.076

16.140

Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo sổ đặt hàng

a

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng & TBĐT

38.076

16.140

Quyết định đặt hàng số 1964/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP

-

Đặt hàng duy trì thường xuyên kể cả trang trí thường xuyên

10.476

6.790

-

Đặt hàng theo dự toán được duyệt

27.600

9.350

+

Công tác sửa chữa, duy trì

2.000

3.802

 

+

Chi phí điện năng hệ thống chiếu sáng công cộng

25.600

5.548

 

5

Công viên cây xanh

25.700

28.008

 

5.1

Thanh toán chuyển tiếp 2007

5.000

18.431

Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán

*

KP đặt hàng 2007

5.000

3.640

Bổ sung kinh phí thiếu theo quyết toán đặt hàng năm 2007 đã phê duyệt (theo mức lương tối thiểu 290.000 đ)

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh

2.100

2.168

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất

2.000

 

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Công trình

200

 

-

Công ty Cổ phần Công nghệ thương mại Bình Minh

700

1.296

-

Đơn vị khác thực hiện (Cty CP CTGT 2 và Cty TNHH Nam Điền)

0

176

+

Cty CP CTGT 2

 

158

 

+

Cty TNHH Nam Điền

 

18

 

*

Kinh phí hai quỹ Khen thưởng + Phúc lợi năm 2006 hỗ trợ Cty TNHHNN1TV Công viên Thống Nhất)

 

105

 

*

Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007

0

14.686

- Chênh lệch đơn giá năm 2007 (theo mức lương tối thiểu tăng từ 290.000 đ lên 450.000 đ)

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh

 

7.282

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất

 

5.402

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Công trình

 

354

-

Công ty Cổ phần Công nghệ thương mại Bình Minh

 

1.592

-

Đơn vị khác thực hiện (Cty CP CTGT 2 và Cty TNHH Nam Điền)

0

56

+

Cty CP CTGT 2

 

50

+

Cty TNHH Nam Điền

 

6

5.2

Duy trì thường xuyên 2008

20.700

9.577

Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng

a

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh

14.000

4.296

Quyết định đặt hàng số 1965/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP

-

Đặt hàng duy trì thường xuyên

13.000

1.018

-

Đặt hàng theo dự toán được duyệt

1.000

3.278

b

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất

4.200

3.456

Quyết định đặt hàng số 1966/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP

-

Đặt hàng duy trì thường xuyên

4.000

2.847

-

Đặt hàng theo dự toán được duyệt

200

609

c

Công ty Cổ phần Công nghệ thương mại Bình Minh

2.500

1.025

Quyết định đặt hàng số 1974/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP

-

Đặt hàng duy trì thường xuyên

2.400

547

-

Đặt hàng theo dự toán được duyệt

100

478

d

Công ty TNHH NN một thành viên Cơ điện Công trình (chưa ghi vốn đầu năm 2008)

0

577

Thực hiện công văn số 767/VP-KT ngày 18/4/2008 của UBND TP; số 367/TTr-GTCC ngày 14/5/2008 của Sở GTCC; số 1056/TTLN TC-GTCC ngày 09/4/2008 của liên Sở Tài chính – Giao thông công chính

e

Công ty Nam Điền (chưa ghi vốn đầu năm 2008)

0

223

6

Vườn thú

20.000

16.601

 

6.1

Thanh toán chuyển tiếp 2007

5.000

12.110

Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán

 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội

5.000

12.110

 

*

Kinh phí đặt hàng 2007

5.000

1.304

Bổ sung kinh phí thiếu theo quyết toán đặt hàng năm 2007 đã phê duyệt (theo mức lương tối thiểu 290.000 đ)

*

Kinh phí hai quỹ Khen thưởng + Phúc lợi năm 2006

 

1.591

 

*

Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007

 

9.215

- Chênh lệch đơn giá năm 2007 (theo mức lương tối thiểu tăng từ 290.000 đ lên 450.000 đ)

6.2

Duy trì thường xuyên 2008

15.000

4.491

Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng

 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội

15.000

4.491

Quyết định đặt hàng số 1961/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP

-

Đặt hàng duy trì thường xuyên

14.600

3.871

-

Đặt hàng theo dự toán được duyệt

400

620

II

Sở Giao thông vận tải

317.362

112.864

 

 

Thanh toán chuyển tiếp 2007

4.000

0

 

 

Duy trì thường xuyên 2008

43.362

14.499

 

 

Trợ giá xe buýt chuyển tiếp 2007

35.000

6.338

 

 

Trợ giá xe buýt 2008

235.000

92.027

 

1

Giao thông

47.362

14.499

 

1.1

Thanh toán chuyển tiếp 2007

4.000

0

 

-

Cty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 1

1.000

 

 

-

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2

1.000

 

 

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công trình giao thông HN

2.000

 

 

-

Các đơn vị khác thực hiện (di chuyển hệ thống đèn THGT nút Trần Duy Hưng – Hoàng Minh Giám)

 

 

 

1.2

Đặt hàng công tác duy tu thường xuyên 2008

42.862

14.499

Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng

-

Cty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 1

11.162

3.067

Các Quyết định đặt hàng số 1986, 1987, 1988/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND TP

-

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2

16.200

5.921

-

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công trình giao thông HN

15.500

5.511

1.3

Kiểm định cầu

500

0

 

2

Trợ giá xe buýt (trung tâm quản lý và điều hành GTĐT)

270.000

98.365

 

2.1

Thanh toán chuyển tiếp 2007

35.000

6.338

Xử lý 100% số phiếu theo quyết toán

2.2

Trợ giá xe buýt 2008

235.000

92.027

Xử lý khoảng 62% số phát sinh đặt hàng (Thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 về đặt hàng và các quyết định về đấu thầu 16 tuyến buýt)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2008 (đợt 1) từ nguồn kết dư ngân sách năm 2007, thưởng vượt thu từ Ngân sách Trung ương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, đình hoãn giãn tiến độ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 theo chủ trương của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155