Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT quy định mức kinh phí mua sách lý luận, chính trị của hệ thống thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Số hiệu: 50/2003/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 22/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2003/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN SỐ 50/2003/QĐ-BVHTT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ MUA SÁCH LÝ LUẬN, CHÍNH TRỊ CỦA HỆ THỐNG THƯ VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 16/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa- Thông tin;
Căn cứ Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27/1/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, Vụ trưởng Vụ Thư viện và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định mức kinh phí mua sách lý luận, chính trị của hệ thống thư viện".

Điều 2. Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây của Bộ Văn hóa-Thông tin trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Xuất bản, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc các thư viện và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Quang Nghị

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

MỨC KINH PHÍ MUA SÁCH LÝ LUẬN, CHÍNH TRỊ CỦA HỆ THỐNG THƯ VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:...................../2003/QĐ-BVHTT ngày......... tháng........ năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

Điều 1: Văn bản này quy định mức kinh phí tối thiểu hàng năm để mua sách lý luận, chính trị của hệ thống thư viện, trung tâm thông tin - thư viện (sau đây gọi chung là thư viện) do Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

Điều 2: Mức kinh phí quy định để mua sách lý luận, chính trị đối với các hệ thống thư viện trong toàn quốc như sau:

a) Đối với hệ thống thư viện công cộng, thư viện đa ngành, thư viện chuyên ngành phải dành tối thiểu 10% số kinh phí mua sách, báo hàng năm để mua sách lý luận, chính trị.

b) Đối với hệ thống thư viện chuyên ngành thuộc các cơ quan, tổ chức chính trị phải dành tối thiểu 70% số kinh phí mua sách, báo hàng năm để mua sách lý luận, chính trị.

c) Hệ thống thư viện thuộc lực lượng vũ trang căn cứ quy định này để thực hiện. Nếu xét thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế thì báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 3: Đối với thư viện công cộng, thư viện đa ngành, thư viện chuyên ngành, ngoài việc phục vụ tốt nhu cầu đọc sách lý luận, chính trị tại chỗ còn có trách nhiệm luân chuyển loại sách này xuống thư viện, phòng đọc ở cơ sở. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi dưới mọi hình thức để khai thác có hiệu quả nguồn sách này.

Điều 4: Cùng với kinh phí được quy định tại văn bản này, các hệ thống thư viện trong toàn quốc cần phát huy khả năng nguồn tự cân đối của đơn vị và khai thác triệt để các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ cho kinh phí mua sách lý luận, chính trị; bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đọc loại sách này, tránh sử dụng sai mục đích, gây thất thoát, kém hiệu quả.

Điều 5: Cục Xuất bản phối hợp với lãnh đạo cơ quan chủ quản và các nhà xuất bản, cơ sở phát hành sách lý luận, chính trị, Phân viện Báo chí tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Văn hóa Hà Nội và trường Cao đẳng Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị hiện tại, có kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng trình độ mọi mặt để các cán bộ biên tập và phát hành có thể đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới.

Điều 6: Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa - Thông tin và Thanh tra các Sở Văn hóa -Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra thực hiện Quy định này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa - Thông tin để Bộ tổng hợp trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Điều 7: Các hệ thống thư viện triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc báo cáo về Vụ Thư viện để nghiên cứu trình Bộ Văn hóa - Thông tin xem xét, giải quyết.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT quy định mức kinh phí mua sách lý luận, chính trị của hệ thống thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.192
DMCA.com Protection Status