Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 488/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Thị Phương
Ngày ban hành: 09/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 488/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CỦA VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007, Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh;
Căn cứ Dự toán năm 2011 của 02 đề tài đã được phê duyệt thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020;
Xét Tờ trình số: 91/TTr-VDT và 92/TTr-VDT ngày 31/03/2010 của Viện Di truyền nông nghiệp v/v xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ kèm theo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu với nội dung cụ thể trong các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao cho Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 


PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT VẬT TƯ HÓA CHẤT CÁC ĐỀ TÀI NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BNN-TC ngày 09/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Ủy quyền cho Viện trưởng

Địa điểm thực hiện

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Cung cấp hóa chất, vật tư phục vụ nghiên cứu đề tài: “Tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu bằng công nghệ chỉ thị phân tử”

263.340.000 (Hai trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)

NSNN

Chào hàng cạnh tranh trong nước, 01 (một) túi hồ sơ 

1. Phê duyệt Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu.

2. Lập và phê duyệt Hồ sơ mời thầu/yêu cầu

3. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

(theo Điều 9 Luật Đấu thầu và Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Viện Di truyền nông nghiệp

Trong Quí 2/2011

Hợp đồng trọn gói, thanh toán theo quy định và thực hiện đến 31/12/2011

Chi tiêu danh mục vật tư, hóa chất phụ lục 2

2

Cung cấp hóa chất, vật tư phục vụ nghiên cứu đề tài: “Xây dựng quy trình xác định tính khác biệt của giống lúa bằng sinh học phân tử hỗ trợ cho khảo nghiệm DUS”

227.080.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy triệu, tám mươi nghìn đồng)

Chi tiêu danh mục vật tư, hóa chất, phụ lục 2

 


PHỤ LỤC 2b

DANH MỤC HÓA CHẤT, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
(Kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BNN-TC ngày 09/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đề tài: “Xây dựng quy trình xác định tính khác biệt của giống lúa bằng sinh học phân tử hỗ trợ cho khảo nghiệm (DUS)”

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

SL

1

Taq DNA Polymerase

Lọ 500U

5

2

pBR322

Lọ 100ug

2

3

30-300 AFLP marker

Lọ 100ug

2

4

MstI

Lọ 400unit

1

5

Mồi PCR

Base

1826

6

EDTA

Lọ 500g

1

7

CTAB

Lọ 1kg

1

8

NaCl

Lọ 1kg

1

9

Agarose

Lọ 1kg

1

10

2-Propanol

Lọ 2.5 lít

1

11

NaOH

Lọ 1kg

1

12

Boric acid

Lọ 500g

3

13

B-Mercaptoethanol

Lọ 100ml

1

14

SDS

Lọ 100g

1

15

dNTP

Bộ 4 X 100mM

3

16

MgCl2

Lọ 100g

1

17

Binding xylene

Lọ 1ml

2

18

AgNO3

Lọ 100g

2

19

Na2CO3

Lọ 500g

6

20

Temed

Lọ 30ml

1

21

Bis – Acrylamide

Lọ 100g

1

22

Acrylamide

Lọ 500g

2

23

Ethidium bromide

Lọ 10mg

1

24

Ure

Lọ 2kg

3

25

NaOH VN

Lọ 500g

12

26

Cồn VN

Lọ 01 lít

07

27

Acid acetic VN

Lọ 01 lít

3.5

28

Cuộn parafilm

Cuộn

1

29

Găng tay

100c/hộp

50

30

Đầu côn 10ul

1000c/túi

20

31

Đầu côn 200ul

1000c/túi

20

32

Đầu côn 1000ul

1000c/túi

2.5

33

Eppendorf 2ml

500c/túi

3

34

Eppendorf 0,5ml

1000c/túi

7

35

Eppendorf 1,5ml

500c/túi

7

36

Pipetman

Chiếc

4

37

PCR plate 96 giếng

10c/hộp

15

38

Ống PCR 0,2ml (8 tube on strip)

120strip/hộp

5

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC HÓA CHẤT, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
(Kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BNN-TC ngày 09/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đề tài: “Tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu bằng công nghệ chỉ thị phân tử”

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

SL

1

Taq Polymerase

Lọ 500U

3

2

Mồi PCR

Base

5.937

3

Tris

Lọ 500g

2

4

EDTA

Lọ 500g

1

5

CTAB

Lọ 1kg

1

6

NaCl

Lọ 1kg

1

7

Agarose

Lọ 500g

1

8

Chloroform

Lọ 1 lít

1

9

Ethanol absolute

Lọ 1 lít

1

10

2-Propanol

Lọ 1 lít

1

11

NaOH

Lọ 1kg

1

12

Boric acid

Lọ 500g

5

13

Lambda DNA

Lọ 500 ug

1

14

SDS

Lọ 100g

1

15

dNTP

Bộ 4 X 100mM

3

16

Binding xylene

Lọ 1ml

1

17

AgNO3

Lọ 100g

2

18

Na2CO3

Lọ 500g

10

19

Bis – Acrylamide

Lọ 100g

1

20

Acrylamide

Lọ 500g

1

21

Urea

Lọ 1kg

4

22

1Kb ladder

Lọ 250ug

1

23

100bp ladder

Lọ 250ug

1

24

NaOH VN

Lọ 500g

10

25

Cồn VN

Lít

30

26

Găng tay

100c/hộp

30

27

Đầu côn 10ul

1000c/túi

12

28

Đầu côn 200ul

1000c/túi

12

29

Đầu côn 1000ul

1000c/túi

2

30

Eppendorf 2ml

500c/túi

3

31

Eppendorf 0.5ml

1000c/túi

3

32

Eppendorf 1.5ml

500c/túi

3

33

Pipet

chiếc

3

34

PCR plate 96 giếng

10c/hộp

10

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 488/QĐ-BNN-TC ngày 09/04/2011 về phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Viện Di truyền nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.319

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159