Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Điều 2, Quyết định 173/QĐ-UBND; sửa đổi Điều 3, Điều 8 Quyết định 2015/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 481/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 07/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI SỬA ĐỔI ĐIỀU 2, QUYẾT ĐỊNH SỐ 173/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2015; SỬA ĐỔI ĐIỀU 3, ĐIỀU 8 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2015/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA UBND TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi; Thông tư số 56/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 211/1998/QĐ-BNN ngày 19 tháng 12 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định quy định chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Sơn La do nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La tại Tờ trình số 95/TTr-SNN ngày 03 tháng 03 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015; sửa đổi Điều 3, Điều 8 Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La như sau:

1. Điều 2, Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh được sửa đổi như sau:

+ Quy định quản lý kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí theo hình thức giao kế hoạch.

+ Đơn vị được giao kế hoạch là Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La.

2. Sửa đổi Điều 3, Điều 8, Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh được sửa đổi như sau:

- Điều 3: Nguồn chi phí sửa chữa thường xuyên được lấy trong tổng chi phí hoạt động tưới tiêu từ nguồn cấp bù và thu thuỷ lợi phí; tiền nước của các công trình thuỷ lợi. Chi phí này được trích thấp nhất bằng 45% trong tổng nguồn kinh phí cấp bù và thu thủy lợi phí của công trình thuỷ lợi hàng năm.

- Điều 8:

+ Chi cục Thủy lợi thẩm định hồ sơ dự toán sửa chữa thường xuyên, trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đối với những công trình, hạng mục công trình có dự toán trên 300 triệu đồng.

+ Đối với các công trình, hạng mục công trình có dự toán sửa chữa dưới 300 triệu đồng, giao Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi thẩm định, phê duyệt và gửi kết quả phê duyệt về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ; các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ; Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010 về quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí để sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT,
Mạnh-KT, 35 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Điều 2, Quyết định 173/QĐ-UBND; sửa đổi Điều 3, Điều 8 Quyết định 2015/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124