Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 91/2011/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia, Khu vực quốc gia, cấp tỉnh và giải thưởng do tỉnh quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 47/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Thị Lệ Thanh
Ngày ban hành: 06/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 6 ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2011/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 191/TTr-SNV ngày 6/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 Điều 5 Quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, cấp tỉnh và các giải thưởng do tỉnh quy định ban hành kèm theo Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Học viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia (do các Bộ và cơ quan ngang Bộ chủ trì tổ chức):

a) Mức thưởng đối với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

- Giải nhất: Thưởng 10 lần;

- Giải nhì: Thưởng 7 lần;

- Giải ba: Thưởng 5 lần;

- Giải khuyến khích: Thưởng 2 lần

b) Mức thưởng đối với kỳ thi quốc gia trong lĩnh vực Y tế, Dạy nghề:

- Giải nhất: Thưởng 6 lần;

- Giải nhì: Thưởng 4 lần;

- Giải ba: Thưởng 3 lần;

- Giải khuyến khích: Thưởng 2 lần”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 5 như sau:

“6. Mức thưởng đối với học sinh thi đậu đại học đạt điểm cao:

a) Thưởng 8 lần đối với mức điểm của các khối thi:

- Các Khối A, B: ≥ 27 điểm;

- Các Khối C, N, H, S, R: ≥ 24 điểm;

- Các Khối D, M: ≥ 25 điểm;

- Các Khối A1, T, V, K: ≥ 26 điểm.

Cả 3 môn thi đều tính điểm hệ số 1; tất cả các khối thi đều không tính điểm ưu tiên.

b) Mức thưởng này áp dụng đối với học sinh thi Đại học lần đầu. Nếu học sinh nào thi hai khối thi đều đạt mức điểm theo quy định trên thì chỉ được khen thưởng một lần cho một khối thi".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị liên quan chịu trách thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban TĐKT TW (b/c);
- Cục Ktra Văn bản, Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An;
- Các PVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐ, VX, TTCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lệ Thanh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 91/2011/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia, Khu vực quốc gia, cấp tỉnh và giải thưởng do tỉnh quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70