Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 47/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 11/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 47/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 11 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được chia thành 3 loại như sau:

1. Đề tài nghiên cứu cơ bản (sau đây gọi là loại A): là hoạt động phát hiện, tìm hiểu hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.

2. Đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai (sau đây gọi là loại B), bao gồm:

a) Đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng: là hoạt động sáng tạo các mô hình, công nghệ, quy trình, giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

b) Đề tài, dự án nghiên cứu triển khai: là hoạt động sáng tạo triển khai mô hình, công nghệ, quy trình, giải pháp ứng dụng vào thực tiễn.

3. Đề tài, dự án thử nghiệm, sản xuất thử (sau đây gọi là loại C): là hoạt động ứng dụng mô hình, công nghệ, quy trình, giải pháp bao gồm các dự án thử nghiệm, sản xuất thử, ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm (công nghệ mới, sản phẩm mới) để sản xuất ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện trước khi sản xuất đại trà.

Điều 2. Định mức chi quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định này bao gồm:

1. Mức chi đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

2. Định mức chi tối đa đối với các hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Căn cứ mức độ khó khăn, phức tạp của đề tài, dự án khoa học và công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định dự toán kinh phí của đề tài, dự án cho phù hợp và không vượt quá định mức chi tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2201/QĐ.CTUB ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời thêm một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:        
- Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P. TH, KT, VHXH, TT. Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47 /2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

1. Đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ:

 Đơn vị: 1.000 đồng.

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi

Cấp tỉnh (áp dụng cho 3 loại A, B, C)

Cấp cơ sở

1

Chi về tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

 

 

a

Xây dựng đề bài được duyệt của đề tài, dự án để công bố

đề tài,dự án

1.500

 

b

Họp Hội đồng xác định đề tài, dự án

 

 

 

 

 - Chủ tịch Hội đồng

 

300

 

 

 - Thành viên, thư ký khoa học

 

200

 

 

 - Thư ký hành chính

 

150

 

 

 - Đại biểu được mời tham dự

 

70

 

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì

 

 

 

a

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện

 

 

 

 

 - Nhiệm vụ có đến 03 hồ sơ đăng ký

01 hồ sơ

450

 

 

 - Nhiệm vụ có từ 4 đến 6 hồ sơ đăng ký

01 hồ sơ

400

 

 

 - Nhiệm vụ có trên 7 hồ sơ đăng ký

01 hồ sơ

360

 

b

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

 

 

 

 - Nhiệm vụ có đến 03 hồ sơ đăng ký

01 hồ sơ

300

 

 

 - Nhiệm vụ có từ 4 đến 06 hồ sơ đăng ký

01 hồ sơ

270

 

 

 - Nhiệm vụ có trên 07 hồ sơ đăng ký

01 hồ sơ

250

 

c

Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn đề tài, dự án

 

 

 

 

 - Chủ tịch Hội đồng

 

300

120

 

 - Thành viên, thư ký khoa học

 

200

80

 

 - Thư ký hành chính

 

150

60

 

 - Đại biểu được mời tham dự

 

70

28

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính của đề tài, dự án

 

 

 

 

 - Tổ trưởng tổ thẩm định

đề tài,dự án

250

 

 

 - Thành viên tham gia thẩm định

đề tài,dự án

200

 

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức ở cấp quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

 

 

a

Nhận xét đánh giá

 

 

 

 

 - Nhận xét đánh giá của phản biện

đề tài,dự án

1.000

400

 

 - Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

đề tài,dự án

600

240

b

Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý (số lượng chuyên gia cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án)

báo cáo

1.000

 

c

Họp Tổ chuyên gia (nếu có)

đề tài,dự án

 

 

 

 - Tổ trưởng

 

250

 

 

 - Thành viên

 

200

 

 

 - Đại biểu được mời tham dự

 

70

 

d

Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức

đề tài,dự án

 

 

 

 - Chủ tịch Hội đồng

 

400

160

 

 - Thành viên, thư ký khoa học

 

300

120

 

 - Thư ký hành chính

 

150

60

 

 - Đại biểu được mời tham dự

 

70

28

2. Đối với các hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ:

Đơn vị: 1.000 đồng.

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Định mức chi tối đa

Cấp tỉnh

Cấp cơ sở

Loại A

Loại B

Loại C

1

Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt

đề tài,dự án

2.000

1.800

1.600

800

2

Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình khoa học công nghệ và khoa học tự nhiên (chuyên đề xây dựng theo sản phẩm của đề tài, dự án)

chuyên đề

 

 

 

 

 

 - Chuyên đề loại 1

 

10.000

9.000

8.000

4.000

 

 - Chuyên đề loại 2

 

30.000

27.000

24.000

12.000

3

Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn:

chuyên đề

 

 

 

 

 

 - Chuyên đề loại 1

 

8.000

7.200

6.400

3.200

 

 - Chuyên đề loại 2

 

12.000

10.800

9.600

4.800

4

Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài, dự án

 

3.000

2.700

2.400

1.200

5

Lập mẫu phiếu điều tra:

phiếu mẫu được duyệt

 

 

 

 

 

 - Trong nghiên cứu KHCN

500

450

400

200

 

 - Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

 

 

 

 

 

 + Đến 30 chỉ tiêu

500

450

400

200

 

 + Trên 30 chỉ tiêu

1.000

900

800

400

6

Cung cấp thông tin:

phiếu

 

 

 

 

 

 - Trong nghiên cứu KHCN

 

50

45

40

20

 

 - Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

 

 

 

 

 

 

 + Đến 30 chỉ tiêu

 

50

45

40

20

 

 + Trên 30 chỉ tiêu

 

70

63

56

28

7

Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra

đề tài,dự án

4.000

3.600

3.200

1.600

8

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

đề tài,dự án

12.000

10.800

9.600

4.800

9

Tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ)

 

 

 

 

 

a

Nhận xét đánh giá

 

 

 

 

 

 

 - Nhận xét đánh giá của phản biện

đề tài,dự án

800

720

640

 

 

 - Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

đề tài,dự án

500

450

400

 

b

Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở/nghiệm thu nội bộ (số lượng chuyên gia do cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án)

báo cáo

800

720

640

 

c

Họp tổ chuyên gia (nếu có)

buổi họp

 

 

 

 

 

 - Tổ trưởng

 

200

180

160

 

 

 - Thành viên

 

150

135

120

 

 

 - Đại biểu được mời tham dự

 

70

63

56

 

d

Họp Hội đồng nghiệm thu

buổi họp

 

 

 

 

 

 - Chủ tịch Hội đồng

 

200

180

160

 

 

 - Thành viên, thư ký khoa học

 

150

135

120

 

 

 - Thư ký hành chính

 

100

90

80

 

 

 - Đại biểu được mời tham dự

 

70

63

56

 

10

Hội thảo khoa học

buổi hội thảo

 

 

 

 

 

 - Người chủ trì

 

200

180

160

80

 

 - Thư ký hội thảo

 

100

90

80

40

 

 - Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

 

500

450

400

200

 

 - Đại biểu được mời tham dự

 

70

63

56

28

11

Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài, dự án

tháng

1.000

900

800

 

12

Quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong đó có chi thù lao trách nhiệm cho thư ký và kế toán của đề tài, dự án theo mức do chủ nhiệm đề tài quyết định)

năm

15.000

13.500

12.000

6.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ngày 11/09/2007 quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.774

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!