Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 47/2000/QĐ-UB-NN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 25/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2000/QĐ-UB-NN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU, CHI VÀ NỘP NGÂN SÁCH NĂM 2000 CHO CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000;
Căn cứ Quyết định số 91/1999/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2000;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐ, số 02/2000/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp thứ 2 ngày 15 tháng 01 năm 2000 về kế hoạch kinh tế - xã hội và thu-chi ngân sách năm 2000;
Theo Công văn số 6674 TC-HCSN ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính về quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác thú ý;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá thành phố tại Tờ trình số 2116/TCVG-HCSN ngày 03/7/2000 và Công văn số 487/NN-KH-TC ngày 31/5/2000 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về giao kế hoạch thu chi phí, lệ phí năm 2000 cho Chi cục Thú y thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách Nhà nước năm 2000 cho Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau :

- Tổng thu ngân sách : 22.000 triệu đồng

- Tổng chi ngân sách : 20.000 triệu đồng

- Nộp ngân sách : 2.000 triệu đồng.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức thực hiện chỉ tiêu về dự toán thu - chi và nộp ngân sách năm 2000 nêu tại điều 1 của quyết định này đúng quy định. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận  
- Như điều 3  
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TT/UB
- Ban KT-NS/HĐND.TP
- Văn phòng Thành ủy
- VP/HĐND.TP
- VPUB : CPVP
- Tổ CNN, TM, TH
- Lưu

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

 

 


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.605

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158