Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục quận 8 do Uỷ ban nhân dân Quận 8 ban hành

Số hiệu: 45/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đô Lương
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 45/2006/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC QUẬN 8”

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục quận 8”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Trưởng Phòng Giáo dục quận 8, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 8, Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành giáo dục quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

QUY ĐỊNH

VỀ LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC QUẬN 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

1. Quy định này áp dụng cho việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục quận 8 hàng năm của các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước (sau đây gọi chung là đơn vị) thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận 8.

2. Quản lý ngân sách sự nghiệp giáo dục phải tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng đơn vị phải tự tổ chức công khai và kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị mình.

3. Phòng Giáo dục quận 8 là đơn vị dự toán cấp I, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt việc lập dự toán, chấp hành, quyết toán ngân sách, tham mưu phân bổ dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục; tổng hợp kết quả công khai ngân sách và tự kiểm tra của các đơn vị ngành giáo dục.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chịu trách nhiệm phối hợp trong quản lý và kiểm tra; thẩm định dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục; hướng dẫn cơ chế quản lý và chế độ chi tiêu tài chính.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Lập dự toán ngân sách năm

1. Hướng dẫn lập dự toán ngân sách

a) Hàng năm, Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức hướng dẫn lập dự toán ngân sách địa phương, thời gian tùy theo quy định từng năm của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 thông báo tổng số kiểm tra dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục.

c) Căn cứ tổng số kiểm tra dự toán chi ngân sách, Phòng Giáo dục quận 8 thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách từng đơn vị ngành giáo dục.

2. Lập dự toán ngân sách của đơn vị

a) Căn cứ lập dự toán ngân sách của đơn vị

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chính sách, chế độ thu ngân sách; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách.

- Số kiểm tra dự toán ngân sách.

- Tình hình thực hiện ngân sách các năm trước.

- Hướng dẫn lập dự toán ngân sách địa phương hàng năm.

b) Dự toán ngân sách của đơn vị phải thể hiện đầy đủ tất cả các nguồn thu, căn cứ xây dựng dự toán thu, dự kiến các nhiệm vụ chi theo quy định và các khoản chi của chương trình, dự án, kinh phí khác; theo đúng biểu mẫu và có thuyết minh cơ sở tính toán; gửi về Phòng Giáo dục quận 8 theo thời gian quy định.

3. Lập dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục

a) Phòng Giáo dục quận 8 kiểm tra dự toán ngân sách của đơn vị, lập dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, đồng thời chủ động báo cáo, thuyết minh với Sở Giáo dục và Đào tạo về dự toán ngân sách.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 thẩm định, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương trình Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét gửi Sở Tài chính.

4. Làm việc về dự toán ngân sách

a) Đối với năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 làm việc với Phòng Giáo dục quận 8 về dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục để điều chỉnh những điểm xét thấy cần thiết, bảo đảm bố trí ngân sách theo khả năng cân đối chung của ngân sách địa phương; đối với các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 làm việc với Phòng Giáo dục quận 8 khi được đề nghị.

b) Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 và Phòng Giáo dục quận 8 thì Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 trình Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét khi trình dự toán ngân sách.

c) Đối với năm đầu của thời kỳ ổn định phân loại đơn vị sự nghiệp, Phòng Giáo dục quận 8 làm việc với các đơn vị về dự toán ngân sách, bảo đảm bố trí theo khả năng cân đối chung của ngân sách sự nghiệp giáo dục.

5. Dự kiến phân bổ dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục

a) Phòng Giáo dục quận 8 lập phương án dự kiến phân bổ dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục của từng đơn vị, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 để thẩm tra. Dự toán chi ngân sách bảo đảm hoạt động thường xuyên phân bổ vào nhóm mục các khoản chi khác; dự toán chi hoạt động không thường xuyên phân bổ 4 nhóm mục chi theo quy định.

b) Dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục phải được phân bổ hết, trừ các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ chưa xác định rõ đơn vị thực hiện và được Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chấp nhận phân bổ chậm nhưng chậm nhất là ngày 31 tháng 3. Quá thời hạn trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 báo cáo Ủy ban nhân dân quận 8 xử lý hoặc điều chỉnh giảm dự toán để bổ sung dự phòng.

6. Quyết định dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục

Dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục được quyết định cùng với việc quyết định dự toán ngân sách địa phương.

a) Căn cứ kết quả làm việc về dự toán ngân sách nêu trên và dự toán ngân sách do Ủy ban nhân dân thành phố giao (hoặc Sở Tài chính thông báo trước), Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 lập dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp quận trình Ủy ban nhân dân quận 8.

b) Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp quận trình Hội đồng nhân dân quận 8 quyết định.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 báo cáo Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 8 dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp quận để thẩm tra.

d) Hội đồng nhân dân quận 8 xem xét quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp quận.

7. Giao dự toán ngân sách

a) Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận 8, Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định giao dự toán ngân sách của từng đơn vị.

b) Thời hạn giao dự toán ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

8. Công khai dự toán ngân sách

a) Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày dự toán ngân sách được giao, đơn vị phải công khai dự toán ngân sách theo quy định và gửi báo cáo công khai ngân sách về Phòng Giáo dục quận 8; sau thời hạn công khai 05 ngày mà không gửi báo cáo, xem như không công khai ngân sách.

b) Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày dự toán ngân sách được giao, Phòng Giáo dục quận 8 phải công khai dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục đã phân bổ cho từng đơn vị theo quy định.

c) Phòng Giáo dục quận 8 theo dõi, tổng hợp kết quả công khai ngân sách của các đơn vị ngành giáo dục và của cơ quan mình, báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8; sau thời hạn công khai 15 ngày mà không gửi báo cáo, xem như không công khai ngân sách.

Điều 3. Chấp hành ngân sách

1. Phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách

Căn cứ dự toán ngân sách được giao, đơn vị lập dự toán chấp hành (bao gồm các nguồn thu, chi được để lại và nguồn ngân sách cấp) và phân bổ dự toán chi ngân sách theo loại khoản, quý, nhóm mục của mục lục ngân sách Nhà nước, gửi Kho bạc Nhà nước quận 8 làm căn cứ thanh toán và kiểm soát chi, gửi Phòng Giáo dục quận 8 và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 theo dõi, quản lý chậm nhất ngày 15 tháng 01.

2. Tổ chức thu ngân sách

Đơn vị phải nộp kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào Kho bạc Nhà nước quận 8. Nghiêm cấm thu không có biên lai, thu để ngoài sổ sách, khi thu phải giao biên lai thu tiền cho người nộp.

3. Tổ chức chi ngân sách

a) Việc thực hiện chi phải bảo đảm các điều kiện:

- Đã được ghi trong dự toán được giao, trừ trường hợp dự toán chưa được Hội đồng nhân dân quận 8 quyết định.

- Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.

- Đã được Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền quyết định chi.

Đối với những khoản chi cho công việc cần phải đấu thầu thì phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Căn cứ dự toán ngân sách được giao, đơn vị rút dự toán theo chế độ, định mức chi tiêu ngân sách, bảo đảm nguyên tắc:

- Các khoản chi thanh toán cá nhân thực hiện theo mức được hưởng hàng tháng.

- Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính chất không thường xuyên khác thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện theo chế độ quy định.

c) Việc tạm ứng kinh phí phải được thực hiện theo đúng chế độ quy định, không để dây dưa, kéo dài.

d) Phòng Giáo dục quận 8 tổng hợp báo cáo các nguồn thu được để lại; tài sản, tiền, vật tư được viện trợ để Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 ghi thu, ghi chi kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

đ) Giải quyết phát sinh trong chấp hành ngân sách

- Trong quá trình chấp hành ngân sách, đơn vị phải chủ động sắp xếp giải quyết các phát sinh chi trong dự toán ngân sách được giao, đây là một trong các tiêu chuẩn để đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị.

- Trường hợp có nhiệm vụ chi cần thiết phải thực hiện trong năm mà không tự sắp xếp được, đơn vị gửi văn bản (thuyết minh cụ thể nội dung kèm các tài liệu liên quan) đến Phòng Giáo dục quận 8 xem xét có ý kiến bằng văn bản hoặc ghi trực tiếp ý kiến vào văn bản của đơn vị, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 thẩm tra, định kỳ hàng quý trình Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết, trường hợp cấp bách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết.

4. Báo cáo hàng quý, 6 tháng

a) Đơn vị lập các báo cáo như sau:

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước 6 tháng gửi Phòng Giáo dục quận 8.

- Báo cáo lao động tiền lương quý gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chậm nhất ngày 20 của tháng cuối quý.

- Báo cáo tài chính quý gửi Phòng Giáo dục quận 8 và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc quý.

b) Phòng Giáo dục quận 8 lập các báo cáo gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 như sau:

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước 6 tháng của ngành giáo dục, gửi chậm nhất ngày 10 tháng 6.

- Báo cáo tài chính tổng hợp sự nghiệp giáo dục quý gửi chậm nhất 25 ngày sau khi kết thúc quý.

Điều 4. Quyết toán ngân sách

1. Khóa sổ kế toán cuối năm

Đơn vị phải tổ chức công tác kiểm kê tài sản cuối năm theo quy định đối với quỹ tiền mặt, tài sản, vật tư tồn kho; đối chiếu các khoản thu và lập thủ tục nộp hết vào ngân sách Nhà nước.

2. Lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm

a) Đơn vị lập các báo cáo năm như sau:

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, gửi Phòng Giáo dục quận 8.

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra tài chính, kế toán của đơn vị mình, gửi Phòng Giáo dục quận 8 (hoặc gửi ngay sau khi tự kiểm tra).

- Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính (theo Phụ lục số 05 của Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính) gửi Phòng Giáo dục quận 8.

- Báo cáo quyết toán ngân sách và báo cáo tài sản cố định theo chương trình tin học Quản lý tài sản (kèm đĩa mềm chứa dữ liệu và biên bản kiểm kê tài sản) gửi Phòng Giáo dục quận 8 và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chậm nhất 20 ngày sau khi kết thúc năm. Báo cáo quyết toán ngân sách phải có xác nhận của Kho bạc Nhà nước quận 8 về tổng số và chi tiết.

b) Phòng Giáo dục quận 8 lập các báo cáo năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 như sau:

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước của ngành giáo dục, gửi chậm nhất ngày 10 tháng 12 (với số liệu ước thực hiện), sau đó gửi số liệu thực hiện chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm sau.

- Báo cáo tổng hợp kết quả tự kiểm tra tài chính, kế toán của ngành giáo dục gửi chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm sau.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị sự nghiệp (theo Phụ lục số 06 của Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính) gửi trước ngày 31 tháng 01 năm sau.

- Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục gửi chậm nhất ngày 30 tháng 3 năm sau.

3. Xét duyệt quyết toán ngân sách năm

Phòng Giáo dục quận 8 xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán ngân sách của các đơn vị ngành giáo dục trước ngày 28 tháng 02; gửi kết quả về Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8.

4. Thẩm định quyết toán ngân sách năm

a) Trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán ngân sách của Phòng Giáo dục quận 8 nhưng phải trước ngày 15 tháng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục.

b) Trong phạm vi 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Phòng Giáo dục quận 8 phải thực hiện những yêu cầu trong thông báo; trường hợp không thống nhất thì trình Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét quyết định. Trong khi chờ ý kiến quyết định của Ủy ban nhân dân quận 8, mọi yêu cầu của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 phải được thi hành.

5. Công khai quyết toán ngân sách

a) Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày được duyệt quyết toán ngân sách, đơn vị phải công khai quyết toán ngân sách theo quy định và gửi báo cáo công khai ngân sách về Phòng Giáo dục quận 8; sau thời hạn công khai 05 ngày mà không gửi báo cáo, xem như không công khai ngân sách.

b) Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày được thẩm định quyết toán ngân sách, Phòng Giáo dục quận 8 phải công khai quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục cho từng đơn vị theo quy định.

c) Phòng Giáo dục quận 8 theo dõi, tổng hợp kết quả công khai ngân sách của các đơn vị ngành giáo dục và của cơ quan mình, báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8; sau thời hạn công khai 15 ngày mà không gửi báo cáo, xem như không công khai ngân sách.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Tổ chức kiểm tra tài chính, kế toán

1. Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán ban hành theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính.

2. Hàng năm, Trưởng Phòng Giáo dục quận 8 xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính, kế toán đối với các đơn vị ngành giáo dục và thông báo kế hoạch kiểm tra để Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 biết. Ngoài ra Trưởng Phòng Giáo dục quận 8 tiến hành kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Căn cứ đề nghị của Phòng Giáo dục quận 8 và tùy theo tình hình thực tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 xem xét cùng tham gia kiểm tra.

3. Hàng năm, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức kiểm tra tài chính, kế toán của các đơn vị thuộc quận, trong đó có một số đơn vị ngành giáo dục.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng đơn vị phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản Nhà nước theo quy định; chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, tập trung cho những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Các vấn đề về quản lý ngân sách, tài sản Nhà nước và các hoạt động tài chính khác không nêu trong Quy định này, thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật nêu trong Quy định này thì thực hiện theo sự sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đó; trường hợp có sự tác động lớn, Ủy ban nhân dân quận 8 điều chỉnh Quy định này cho phù hợp.

4. Thủ trưởng các đơn vị ngành giáo dục, Trưởng Phòng Giáo dục quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2006/QĐ-UBND về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục quận 8 do Uỷ ban nhân dân Quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144