Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2005/QĐ-UBND về mức thu, chi tiền giấy thi, nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 44/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 44/2005/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, CHI TIỀN GIẤY THI, GIẤY NHÁP, BẰNG TỐT NGHIỆP PHỤC VỤ KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ban hành ngày 16/12/2002;

Căn cứ công văn số 109/HĐ-TH(VX) ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trả lời đề nghị của UBND tỉnh điều chỉnh mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, bằng tốt nghiệp;

Xét đề nghị tại tờ trình liên ngành số 30/TT-KHTC ngày 13/5/2005 của Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp do Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức hàng năm đối với các đối tượng dự thi tốt nghiệp các bậc học, cấp học phổ thông, bổ túc không thuộc 74 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh như sau:

1. Bậc Trung học cơ sở:

- Mức thu 20.000 đồng/học sinh/kỳ thi

- Chi 20.000 đồng, trong đó:

+ Chi tiền giấy thi, giấy nháp:

7.000 đồng

+ Chi viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

1.000 đồng

+ Chi bằng tốt nghiệp:

12.000 đồng

Chi tiết tiền bằng tốt nghiệp:

. Phôi bằng

5.000 đồng

. Nhập liệu

500 đồng

. In bằng

1.000 đồng

. Dán ảnh

500 đồng

. ép Platstic

2.000 đồng

. Quản lý và dự phòng

3.000 đồng

2. Bậc Trung học Phổ thông:

- Mức thu 22.000 đồng/học sinh/kỳ thi

- Chi 22.000 đồng, trong đó:

+ Chi tiền giấy thi, giấy nháp:

9.000 đồng

+ Chi viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

1.000 đồng

+ Chi bằng tốt nghiệp:

12.000 đồng

Chi tiết tiền bằng tốt nghiệp:

. Phôi bằng

5.000 đồng

. Nhập liệu

500 đồng

. In bằng

1.000 đồng

. Dán ảnh

500 đồng

. ép Platstic

2.000 đồng

. Quản lý và dự phòng

3.000 đồng

- Đối với các học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc các cấp thuộc 74 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh được miễn thu tiền giấy thi, giấy nháp, giấy chứng nhận tạm thời và bằng tốt nghiệp.

- Tiền giấy thi, giấy nháp, giấy chứng nhận tạm thời và bằng tốt nghiệp của các đối tượng thuộc diện miễn thu được chi trong ngân sách sự nghiệp giáo dục – đào tạo được giao hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 39/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005 của UBND tỉnh, các qui định trước đây về mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp trái với quy định tại điều 1 của Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT Tỉnh ủy (B/C)
- TT HĐND tỉnh
- Lưu: VT, VX.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2005/QĐ-UBND về mức thu, chi tiền giấy thi, nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250