Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4242/QĐ-UBND năm 2016 hỗ trợ cho chủ các nhóm trẻ mầm non ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND

Số hiệu: 4242/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 17/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4242/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

HỖ TRỢ CHO CHỦ CÁC NHÓM TRẺ MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2014/NQ-HĐND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 226/HĐND-VP ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thẩm tra Tờ trình số 1592/TTr-UBND về hỗ trợ cho nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1585/STC-QHPX ngày 11 tháng 3 năm 2016 về phương án hỗ trợ cho chủ các nhóm trẻ mầm non ngoài công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận hỗ trợ lãi suất cho chủ các nhóm trẻ mầm non ngoài công lập chưa được cấp phép hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi vay vốn để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị đđảm bảo điều kiện được cấp phép hoạt động. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mức vay được hỗ trợ lãi vay: theo quy mô đầu tư của phương án và quy định của tổ chức cho vay nhưng không quá 200 triệu đồng.

Trường hợp chủ các nhóm trẻ mầm non ngoài công lập có phương án vay đúng mục đích nhưng nhu cầu vay cao hơn hạn mức nêu trên thì Ủy ban nhân dân quận - huyện tổng hợp danh sách các đối tượng này, báo cáo cụ thể về Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài chính để rà soát trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

2. Tổ chức cho vay: các tổ chức tín dụng.

3. Lãi suất để tính hỗ trợ lãi vay: là lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh công bố hàng tháng (loại trả lãi sau) cộng thêm 2%/năm. Lãi suất này do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo hàng tháng theo quy định.

Trong trường hợp lãi suất cho vay nhỏ hơn lãi suất hỗ trợ theo quy định thì mức lãi suất hỗ trợ được tính tối đa bằng lãi suất cho vay.

4. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ lãi vay: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

5. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách quận - huyện hỗ trợ 100% lãi suất cho vay.

Trường hợp quận - huyện có phát sinh kinh phí hỗ trợ lãi vay lớn dẫn đến gặp khó khăn không cân đối được thì có văn bản gửi Sở Tài chính rà soát trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

6. Hội đồng thẩm định hỗ trợ lãi vay:

Ủy ban nhân dân các quận - huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ lãi vay cho chủ các nhóm trẻ mầm non ngoài công lập thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị (gọi tắt là Hội đồng thẩm định quận, huyện).

Thành phần Hội đồng thẩm định quận - huyện, gồm đại diện: Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý - Đô thị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - huyện và các đơn vị có liên quan được mời họp thẩm định do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

7. Thời gian thực hiện:

Nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi vay của chủ các nhóm trẻ mầm non ngoài công lập từ ngày có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Thời hạn hỗ trợ lãi vay thực hiện theo thời gian thẩm định của tổ chức cho vay nhưng thời gian vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất không vượt quá 5 năm cho 1 phương án.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ lãi vay cho chủ các nhóm trẻ mầm non ngoài công lập thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức hướng dẫn triển khai, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- TT. HĐN
D TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: các PVP;

- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh) XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH
TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4242/QĐ-UBND năm 2016 hỗ trợ cho chủ các nhóm trẻ mầm non ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


866
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177