Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2003/QĐ-UB về tạm giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2003 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 42/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 26/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TẠM GIAO DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2003 CHO CÁC ĐỘI TRẬT TỰ GIAO THÔNG THANH NIÊN XUNG PHONG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, chi ngân sách;
Xét dự toán kinh phí cho các Đội trật tự giao thông năm 2003 do Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong trình tại Công văn số 692/CV-CT ngày 16 tháng 12 năm 2002 và ý kiến của Sở Tài chánh - Vật giá tại Công văn số 304/TCVG-HCSN ngày 22 tháng 01 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay tạm giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2003 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong với số tiền 4.017.991.000 (bốn tỷ không trăm mười bảy triệu chín trăm chín mươi mốt ngàn) đồng; trong đó:

+ Chi từ nguồn ngân sách thành phố: 2.810.791.000 (hai tỷ tám trăm mười triệu bảy trăm chín mươi mốt ngàn) đồng;

+ Chi từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông để lại thành phố (10%): 1.207.200.000 (một tỷ hai trăm lẻ bảy triệu hai trăm ngàn) đồng.

Điều 2.- Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong có trách nhiệm lập dự toán chi thông qua Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, gửi Sở Tài chánh - Vật giá để lập thủ tục cấp phát kinh phí hoạt động cho các Đội trật tự giao thông Thnh niên xung phong theo quy định.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng ban An toàn giao thông thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- TTUB: CT, PCT/TT, TM, CNN, ĐT
- VP HĐ-UB: PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, CNN, ĐT
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nhân  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2003/QĐ-UB về tạm giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2003 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614
DMCA.com Protection Status