Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2004/QĐ-BTC bãi bỏ một số điểm tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 41/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 41/2004/QĐ-BTC NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỂM TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số điểm tại 13 văn bản quy phạm pháp luật và 2 công văn do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 theo Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN CÓ CÁC ĐIỂM BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 41/2004/QĐ-BTC ngày 21/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Những điểm bãi bỏ

1

TT

18TC/CSTC

9/4/1997

Hướng dẫn chế độ Tài chính áp dụng thí điểm cho khu vực cửa khẩu Móng Cái.

điểm1 Phần IV

2

TT

08/1998/TT-BTC

15/1/1998

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm cho một só khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

điểm 1 Phần V

3

TT

125/1998/TT-BTC

9/9/1998

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại một số khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lào Cai.

điểm 1 Phần V

4

TT

162/1998/TT-BTC

17/12/1998

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại một số khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

điểm 1 Phần III

5

TT

02/1999/TT-BTC

5/1/1999

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

điểm 1 Phần B Mục II

6

TT

13/1999/TT-BTC

3/2/1999

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.

điểm 1 Mục C Phần II

7

TT

19/1999/TT-BTC

9/2/1999

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại một số khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

điểm 1 Mục C Phần II

8

TT

130/1999/TT-BTC

10/11/1999

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Bờ Y -Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum.

Tiết b điểm 3.1 Phần II

9

TT

46/2000/TT-BTC

24/5/2000

Hướng dẫn cơ chế đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dọc đường 14 thị xã Đồ Sơn và huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng.

điểm 1 Phần II

10

TT

29/2001/TT-BTC

8/5/2001

Hướng dẫn một số cơ chế tài chính áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

điểm 1 Phần III

11

TT

59/2001/TT-BTC

17/7/2001

Hướng dẫn thi hành chính sách tài chính áp dụng cho các khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

điểm I Phần III

12

TT

83/2001/TT-BTC

4/10/2001

Hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

điểm 4 Phần II

13

TT

16/2002/TT-BTC

8/2/2002

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

điểm C Mục II

14

CV

13692/TC-NSNN

16/12/2002

Cấp lại thuế và sử dụng tiền thuế được cấp lại để đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam.

Toàn bộ

15

CV

1786/TC-NSNN

20/5/1998

Cấp lại số thu phí cảng vụ Cảng Đà Nẵng.

Toàn bộ

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 41/2004/QD-BTC

Hanoi, April 21, 2004

 

DECISION

ANNULLING A NUMBER OF POINTS IN LEGAL DOCUMENTS ISSUED BY THE MINISTRY OF FINANCE

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the November 12, 1996 Law on Promulgation of Legal Documents and the December 6, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 185/2003/QD-TTg of September 10, 2003 repealing the Prime Minister's regulations on the reallocation or reinvestment of State budget revenues from the 2004 budget year;
At the proposals of the director of the State Budget Department and the director of the Legal Department,

DECIDES:

Article 1.- To annul a number of points in 13 legal documents and 2 Official Dispatches, which were issued by the Ministry of Finance and cease to be effective as from January 1, 2004 under the Prime Minister's Decision No. 185/2003/QD-TTg of September 10, 2003 repealing the Prime Minister's regulations on the reallocation or reinvestment of State budget revenues as from the 2004 budget year (with enclosed list).

Article 2.- This Decision takes implementation effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 3.- The ministries, the ministerial-level agencies, the Government-attached agencies, the People's Committees of the provinces and centrally-run cities and the units under the Ministry of Finance shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2004/QĐ-BTC bãi bỏ một số điểm tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.514

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224