Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4039/QĐ-UBND năm 2019 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 4039/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 11/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4039/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm;

Theo đề nghị ca Giám đốc Công an thành phố tại Tờ trình 1952/TTr-CATP-PTM ngày 15 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Quỹ phòng, chống tội phạm) để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm.

2. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm

1. Quỹ Phòng, chống tội phạm là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Quỹ Phòng, chống tội phạm được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước thành phố Đà Nẵng.

3. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ phòng, chống tội phạm được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Nội dung chi của Quỹ phòng, chống tội phạm không được trùng với các nội dung chi từ nguồn chi hỗ trợ khác, số kinh phí kết dư của Quỹ Phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Điều 4. Nguồn hình thành Quỹ Phòng, chống tội phạm

1. Ngân sách thành phố hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ Phòng, chống tội phạm theo Quyết định này.

2. Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Điều 5. Nội dung chi và đnh mức chi

Quỹ Phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

1. Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy: Tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng, tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.

2. Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Điều 6. Thẩm quyền chi

1. Chủ tịch y ban nhân dân thành phố quyết định chi khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy: Mức chi khen thưởng cho cá nhân từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng, mức chi khen thưởng cho tập thể từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng và quyết định chi theo khoản 2, Điều 5 của Quyết định này.

2. Giám đốc Công an thành phố quyết định chi khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy: Mức chi khen thưng cho cá nhân tối đa không quá 3.000.000 đồng/người/lần khen thưởng, mức chi khen thưởng cho tập thể tối đa không quá 15.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.

Điều 7. Quy trình chi Quỹ Phòng, chống tội phạm

1. Khi có nhu cầu sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm các đơn vị căn cứ nội dung chi và định mức chi quy định tại Điều 5 Quyết định này lập hồ sơ đề nghị chi thưởng gửi về Công an thành phố thẩm định. Hồ sơ đề nghị chi gồm:

a) Tờ trình về việc đề nghị sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm liên quan đến việc thực hiện các nội dung chi, đề xuất mức chi.

b) Các tài liệu viện dẫn liến quan đến nội dung chi, mức chi (nếu có).

2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị chi, Công an thành phố tiến hành thẩm định tính xác thực, tính cấp thiết, tính khả thi về việc thực hiện nội dung chi, mức chi. Trong thời hạn 03 ngày, Công an thành phố có hình thức giải quyết, cụ thể:

a) Với những hồ sơ đề nghị chi không đảm bảo các tiêu chí trên, có văn bản trả lời về việc không đồng ý với các nội dung chi, mức chi của đơn vị lập hồ sơ.

b) Với những hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu và thuộc thẩm quyền chi theo khoản 1, Điều 6 của Quyết định này thì Công an thành phố có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

c) Với những hồ đảm bảo theo yêu cầu và thuộc thẩm quyền chi theo khoản 2, Điều 6 của Quyết định này thì Công an thành phố xem xét, quyết định.

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện quản lý, điều hành Quỹ Phòng, chống tội phạm

1. Công an thành phố:

a) Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, sử dụng và thanh toán, quyết toán Quỹ Phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ Phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức huy động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ Phòng, chống tội phạm.

c) Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo y ban nhân dân thành phố, đồng thời gửi Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp chung.

2. Sở Tài chính:

a) Tham mưu cho y ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ Phòng, chống tội phạm trênsở đề nghị của Công an thành phố.

b) Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm.

c) Phối hợp với Công an thành phố trong việc kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong trường hợp trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới đó.

Điều 10. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- TTTU, TT HĐND tp (để b/cáo);
- Ch tịch, các PCT UBND tp;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Báo Đà Nẵng, Đài PTTH Đà Nẵng;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, CATP.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4039/QĐ-UBND năm 2019 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91