Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND định mức sử dụng trang thiết bị y tế lĩnh vực y tế tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 40/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Đầu Thanh Tùng
Ngày ban hành: 18/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2020/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH VÀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức, sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kết luận số 687/KL-HĐND ngày 03/12/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3258/TTr-SYT ngày 02/10/2020; số 3992/SYT-KHTC ngày 17/11/2020; kèm theo Công văn số 5141/STC-HCSN ngày 02/10/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 509/BCTĐ ngày 25/8/2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với trang thiết bị y tế chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

1. Giao Sở Y tế ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng có giá trị từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính.

2. Giao các đơn vị y tế công lập ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế có giá trị dưới 200 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức để thực hiện kiểm soát chi và thanh toán đối với các trang thiết bị y tế chuyên dùng có tiêu chuẩn, định mức được ban hành và phân cấp ban hành tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 và thay thế Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2021.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị y tế công lập và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Bộ Tài chính, Bộ Y tế (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (để cập nhật CSDL quốc gia về PL);
- Lưu: VT, KTTC
, VXsln

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đầu Thanh Tùng

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG CÓ GIÁ TRỊ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số: 40/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

TT

Chủng loại

ĐVT

Số lượng tối đa

Ghi chú

1

2

3

5

 

A

KHỐI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH (922 loại)

 

 

 

I

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA (303 loại)

 

 

 

-

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Bàn mổ chỉnh hình

Cái

4

 

2

Bàn mổ đa năng

Cái

36

 

3

Bàn mổ điện thủy lực

Cái

10

 

4

CT scanner < 64 lát

HT

6

 

5

CT scanner ≥ 256 lát

HT

4

 

6

CT scanner 64-128 lát

HT

4

 

7

Dao mổ điện

Cái

36

 

8

Dao mổ Laser

Cái

4

 

9

Dao mổ siêu âm kèm hàn mạch máu

Cái

10

 

10

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

13

 

11

Đèn mổ công nghệ LED loại 3 cánh có camera full HD kèm cánh tay treo màn hình cho phòng Hybrid

Cái

2

 

12

Đèn mổ di động

Cái

20

 

13

Đèn mổ treo trần 160000-200000 lux

Cái

36

 

14

Điện tim gắng sức không dây

Cái

10

 

15

DSA Robotics

Bộ

2

 

16

Hệ thống Bàn mổ + Máy XQ C-Arm

HT

3

 

17

Hệ thống chụp mạch DSA

HT

5

 

18

Hệ thống chụp mạch DSA hai bình diện

HT

3

 

19

Hệ thống CT mô phỏng

HT

2

 

20

Hệ thống Elisa

HT

6

 

21

Hệ thống máy chụp XQ CR

HT

5

 

22

Hệ thống máy chụp XQ KTS DR

HT

10

 

23

Hệ thống máy phân tích nội soi ROBOT

HT

2

 

24

Hệ thống máy phân tích sinh hóa miễn dịch

HT

6

 

25

Hệ thống monitor trung tâm

HT

6

 

26

Hệ thống nội soi chẩn đoán tai mũi họng

HT

6

 

27

Hệ thống nội soi Chẩn đoán tiết niệu

HT

3

 

28

Hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng

HT

18

 

29

Hệ thống nội soi đại tràng

HT

18

 

30

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản ống cứng/Mềm

HT

6

 

31

Hệ thống nội soi mật tụy ngược dòng

HT

2

 

32

Hệ thống nội soi Phẫu thuật Tai mũi họng

HT

3

 

33

Hệ thống nội soi siêu âm khí phế quản

HT

6

 

34

Hệ thống nội soi trực tràng

HT

18

 

35

Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K

HT

6

 

36

Hệ thống phẫu thuật nội soi cột sống

HT

3

 

37

Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp

HT

6

 

38

Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực

HT

3

 

39

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

HT

12

 

40

Hệ thống phẫu thuật nội soi Ổ bụng 4K/3D/Full HD kèm bộ dụng cụ/ống soi mềm

HT

12

 

41

Hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu

HT

12

 

42

Hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu 4k/3D/Full HD kèm bộ dụng cụ/ống soi mềm

HT

12

 

43

Hệ thống xạ trị gia tốc

HT

2

 

44

Máy chạy thận nhân tạo

Cái

50

 

45

Máy chạy thận nhân tạo HDF online

Cái

6

 

46

Máy chụp XQ di động

Cái

11

 

47

Máy điện não vi tính

Cái

3

 

48

Máy điện tim gắng sức

Cái

6

 

49

Máy gây mê

Cái

30

 

50

Máy gây mê kèm thở

Cái

18

 

51

Máy gây mê tĩnh mạch nồng độ đích

Cái

10

 

52

Máy phẫu thuật nội soi lệ đạo

HT

4

 

53

Máy siêu âm đàn hồi mô

Cái

3

 

54

Máy siêu âm Doppler màu 4D chuyên tim mạch

Cái

10

 

55

Máy siêu âm Doppler màu có đầu dò thực quản

Cái

6

 

56

Máy siêu âm gắng sức

Cái

2

 

57

Máy siêu âm màu

Cái

30

 

58

Máy siêu âm màu 4D tầm soát ung thư

Cái

8

 

59

Máy siêu âm trong lòng mạch kỹ thuật số

Cái

3

 

60

Máy siêu âm trực tràng

Cái

2

 

61

Máy thở chức năng cao

Cái

120

 

62

Máy tim phổi nhân tạo

Cái

9

 

63

Máy xét nghiệm miễn dịch

Cái

4

 

64

Máy xét nghiệm miễn dịch Elisa kết hợp sinh hóa tự động

Cái

2

 

65

Máy Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

Cái

6

 

66

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Cái

6

 

67

Máy xét nghiệm sinh hoá

Cái

6

 

68

MRI ≥ 1.5T

HT

4

 

69

MRI 0.2-0.4T

HT

4

 

-

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

70

Bàn phẫu thuật xác

Cái

5

 

71

Bàn phẫu tích

Cái

3

 

72

Bộ cắt Hummer

Bộ

6

 

73

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ

10

 

74

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

10

 

75

Bộ dụng cụ cắt tách niêm mạc điều trị K ống tiêu hoá

Bộ

3

 

76

Bộ dụng cụ ghép thận

Bộ

6

 

77

Bộ dụng cụ khoan

Bộ

6

 

78

Bộ dụng cụ mổ lấy thận

Bộ

6

 

79

Bộ dụng cụ nâng mũi

Bộ

2

 

80

Bộ dụng cụ nâng ngực

Bộ

2

 

81

Bộ dụng cụ nạo vét hạch cổ bằng dao mổ Ligasuare

Bộ

2

 

82

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ túi mật

Bộ

10

 

83

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp

Bộ

10

 

84

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thanh quản, nạo vét hạch

Bộ

6

 

85

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

10

 

86

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

10

 

87

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

10

 

88

Bộ dụng cụ phẫu thuật họng

Bộ

5

 

89

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

10

 

90

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống, cổ

Bộ

8

 

91

Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi khớp

Bộ

10

 

92

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực, phổi

Bộ

8

 

93

Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ

10

 

94

Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tai mũi họng

Bộ

6

 

95

Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

10

 

96

Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa

Bộ

3

 

97

Bộ dụng cụ phẫu thuật Răng hàm mặt

Bộ

10

 

98

Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai

Bộ

5

 

99

Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai mũi họng

Bộ

10

 

100

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não

Bộ

10

 

101

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ

10

 

102

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

10

 

103

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch

Bộ

10

 

104

Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

Bộ

6

 

105

Bộ dụng cụ tái tạo thành bụng

Bộ

2

 

106

Bộ dụng cụ thẩm mỹ

Bộ

10

 

107

Bộ dụng cụ thắt tĩnh mạch thực quản

Bộ

3

 

108

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

6

 

109

Bộ dụng cụ vi phẫu tạo hình vùng mặt

Bộ

2

 

110

Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh

Bộ

6

 

111

Bộ khám điều trị Tai mũi họng

Bộ

10

 

112

Bộ khoan sọ não

Bộ

8

 

113

Bộ máy trạm phân tích nhiễm sắc thể đồ (máy tính kèm phần mềm phân tích Karyotyping)

Cái

6

 

114

Bộ phẫu thuật dụng cụ lồng ngực

Bộ

10

 

115

Bộ phẫu thuật nội soi treo thực quản

Cái

6

 

116

Bộ phẫu thuật thanh quản

Bộ

5

 

117

Bồn thủy trị liệu

Cái

2

 

118

Buồng oxy cao áp

Buồng

6

 

119

Buồng, máy đo nhĩ lượng

HT

3

 

120

Buồng, máy đo thính lực

Buồng

3

 

121

Cưa phẫu thuật

Cái

10

 

122

Dàn nhuộm tiêu bản mô bệnh học tự động

HT

3

 

123

Dây nội soi đại tràng, tá tràng, ổ bụng...

Cái

30

 

124

Dây soi cửa sổ bên dung NS mật tụy ngược dòng

Cái

2

 

125

Hệ thống các thiết bị đồng bộ phòng mổ Hybrit Chuyên khoa thần kinh, A mạch máu, phẫu thuật nội soi (MRI phòng mổ, CT phòng mổ, DSA phòng mổ, C-arm phòng mổ, thiết bị tích hợp công nghệ thông tin ..)

HT

5

 

126

Hệ thống cảnh báo liệt tủy

HT

3

 

127

Hệ thống dây truyền lạnh lưu trữ (Bảo quản lạnh âm 30 độ đến âm 198 độ C)

HT

4

 

128

Hệ thống điều trị các khối u bằng vi sóng (Microwave)

HT

5

 

129

Hệ thống điều trị thiếu máu cơ tim bằng sóng xung kích

HT

3

 

130

Hệ thống định nhóm máu Gel card

HT

4

 

131

Hệ thống ghế khám, chữa Tai mũi họng

HT

6

 

132

Hệ thống khí đẩy mẫu tự động 2 trạm

HT

15

 

133

Hệ thống khí y tế

HT

8

 

134

Hệ thống máy điều trị đĩa đệm bằng sóng Radio

HT

3

 

135

Hệ thống máy ghế khám, chữa Răng hàm mặt đa năng

HT

12

 

136

Hệ thống máy giải trình tự gen

HT

2

 

137

Hệ thống máy mổ Phaco

HT

4

 

138

Hệ thống máy tách thành phần máu

HT

4

 

139

Hệ thống máy xét nghiệm di truyền (nhiễm sắc thể)

HT

2

 

140

Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử

HT

5

 

141

Hệ thống máy xử lý khối tế bào gốc

HT

2

 

142

Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch

HT

4

 

143

Hệ thống nuôi cấy máu

HT

6

 

144

Hệ thống nuôi sinh vật kỵ khí

HT

3

 

145

Hệ thống PCR

HT

3

 

146

Hệ thống PET/CT

HT

2

 

147

Hệ thống phẫu thuật tiền liệt tuyến

HT

10

 

148

Hệ thống Real- time

HT

6

 

149

Hệ thống sàng lọc máu NAT

HT

4

 

150

Hệ thống sinh hiển vi khám mắt

HT

6

 

151

Hệ thống SPECT/CT

HT

2

 

152

Hệ thống súc, rửa ống soi tự động

HT

3

 

153

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

HT

3

 

154

Hệ thống tán sỏi nội soi đường mật

HT

3

 

155

Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim và đốt loạn nhịp bằng RF

HT

3

 

156

Hệ thống thiết bị phòng mổ HYBRIT

HT

2

 

157

Hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

HT

6

 

158

Hệ thống vận chuyển mẫu tự động

HT

15

 

159

Khoan phẫu thuật

Cái

10

 

160

Kính hiển vi có camera

Cái

6

 

161

Kính hiển vi điện tử mổ tai mũi họng

Cái

3

 

162

Kính hiển vi Eclipse Ni-U (Camera đơn sắc, phần mềm và máy tính phân tích)

Cái

6

 

163

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

4

 

164

Kính hiển vi tự động

Cái

4

 

165

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

6

 

166

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

6

 

167

Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh

Cái

6

 

168

Kính hiển vi phẫu thuật truyền hình

Cái

3

 

169

Laser nội mạch phục hồi chức năng

Cái

2

 

170

Laser quang đông

Cái

2

 

171

Máy bào da

Cái

10

 

172

Máy bào xoang

Cái

3

 

173

Máy bơm hóa chất BQ quả lọc

Cái

3

 

174

Máy bơm thuốc cản quang tự động loại 1, 2 nòng

Cái

10

 

175

Máy cắt đốt nội soi

Cái

6

 

176

Máy cắt đốt tai mũi họng bằng sóng Radio

Cái

2

 

177

Máy cắt lát mỏng mẫu quay tự động

Cái

3

 

178

Máy cắt lát vi thể đông lạnh

Cái

3

 

179

Máy cắt tiêu bản

Cái

3

 

180

Máy cắt tiêu bản lạnh

Cái

3

 

181

Máy cắt tiêu bản tay quay

Cái

4

 

182

Máy chụp ảnh đáy mắt

Cái

4

 

183

Máy chụp cắt lớp võng mạc

Cái

2

 

184

Máy chụp mạch ký huỳnh quang

Cái

2

 

185

Máy chụp nhũ ảnh

Cái

3

 

186

Máy chụp X-Quang cao tần

Cái

11

 

187

Máy chuyển bệnh phẩm

Cái

5

 

188

Máy dán lamen

Cái

3

 

189

Máy đếm dòng chảy tế bào

Cái

2

 

190

Máy đếm tế bào máu Laser

Cái

6

 

191

Máy điện

Cái

3

 

192

Máy điện di huyết sắc tố

Cái

2

 

193

Máy điện trường

Cái

4

 

194

Máy điều trị sóng ngắn

Cái

8

 

195

Máy điều trị vết thương Plasmamed

Cái

6

 

196

Máy điều trị xương khớp bằng sóng xung kích

Cái

7

 

197

Máy định danh nhanh vi khuẩn và kháng sinh đồ

Cái

5

 

198

Máy định vị C-arm phòng mổ

Cái

2

 

199

Máy định vi CT phòng mổ

Cái

2

 

200

Máy định vị MRI phòng mổ

Cái

2

 

201

Máy đo áp lực hậu môn, trực tràng

Cái

2

 

202

Máy đo áp lực nội sọ

Cái

3

 

203

Máy đo cung lượng tim xâm lấn

Cái

6

 

204

Máy đo dấu hiệu sinh tồn

Cái

6

 

205

Máy đo độ cong giác mạc

Cái

3

 

206

Máy đo độ loãng xương

Cái

3

 

207

Máy đo độ ngưng tập tiểu cầu

Cái

2

 

208

Máy đo độ quánh huyết tương

Cái

2

 

209

Máy đo khúc xạ giác mạc

Cái

3

 

210

Máy đo nhãn áp

Cái

3

 

211

Máy đo tải lượng hệ thống tự động

Cái

2

 

212

Máy dò thần kinh

Cái

2

 

213

Máy đo thị trường

Cái

3

 

214

Máy đo tốc độ máu lắng

Cái

7

 

215

Máy đo xơ vữa mạch

Cái

10

 

216

Máy đúc bệnh phẩm

Cái

4

 

217

Máy đúc khuôn sáp

Cái

3

 

218

Máy gạn tách tế bào điều trị

Cái

2

 

219

Máy gạn tách tiểu cầu điều trị

Cái

2

 

220

Máy Garo hơi tự động

Cái

3

 

221

Máy giặt công nghiệp

Cái

12

 

222

Máy hạ nhiệt độ nhanh

cái

2

 

223

Máy hạ nhiệt độ theo chương trình

Cái

2

 

224

Máy hạ thân nhiệt

Cái

6

 

225

Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

Cái

9

 

226

Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

Cái

8

 

227

Máy HIFU làm căng da

Cái

2

 

228

Máy hô hấp nhân tạo

Cái

6

 

229

Máy hút lồng ngực

Cái

20

 

230

Máy hút mỡ bụng

Cái

2

 

231

Máy kéo giãn cột sống

Cái

12

 

232

Máy khoan xương điện

Cái

10

 

233

Máy kích rung tim ngoài cơ thể AED

Cái

3

 

234

Máy kiểm tra đánh giá bệnh xơ cứng động mạch không xâm lấn

Cái

6

 

235

Máy Laser CO2

Cái

5

 

236

Máy Laser điều trị nội tĩnh mạch

Cái

3

 

237

Máy Laser excimar

Cái

2

 

238

Máy Laser nhãn khoa

Cái

4

 

239

Máy Laser tai mũi họng

Cái

2

 

240

Máy Laser YAG

Cái

2

 

241

Máy lọc máu liên tục

Cái

6

 

242

Máy lục lạc

Cái

6

 

243

Máy ly tâm đĩa

Cái

4

 

244

Máy ly tâm lạnh

Cái

6

 

245

Máy ly tâm tế bào

Cái

6

 

246

Máy ly tâm túi máu

Cái

7

 

247

Máy nhổ răng siêu âm

Cái

6

 

248

Máy nhuộm tiêu bản tự động

Cái

3

 

249

Máy nối dây túi máu tự động

Cái

4

 

250

Máy nội soi cửa sổ bên để làm ERCP

HT

2

 

251

Máy PCR tốc độ cao

Cái

4

 

252

Máy phân tích DA

Cái

2

 

253

Máy phát hiện xơ vữa động mạch không xâm lấn

Cái

2

 

254

Máy phẫu thuật khúc xạ

Cái

2

 

255

Máy rã đông huyết tương

Cái

6

 

256

Máy realtime PCR

Cái

4

 

257

Máy RF cao tần / Microwave điều trị khối u và nội tĩnh mạch

Cái

5

 

258

Máy RF cao tần điều trị nội tĩnh mạch

Cái

2

 

259

Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm, 90L

Cái

2

 

260

Máy rửa khuẩn 02 cửa, ≥400L

Cái

2

 

261

Máy rửa và sấy dụng cụ bằng siêu âm

Cái

2

 

262

Máy sắc ký xét nghiệm Catecholamin

Cái

6

 

263

Máy sản xuất chế phẩm máu tự động

Cái

10

 

264

Máy sấy công nghiệp

Cái

9

 

265

Máy scan lam

Cái

3

 

266

Máy shock điện

Cái

20

 

267

Máy siêu âm điều trị kết hợp điện phân, điện xung

Cái

18

 

268

Máy siêu âm mắt AB

Cái

6

 

269

Máy siêu âm xuyên sọ

Cái

3

 

270

Máy siêu lọc gan

Cái

6

 

271

Máy soi/phân tích cặn lắng nước tiểu

Cái

4

 

272

Máy tách DNA tự động

Cái

6

 

273

Máy tán sỏi Laser

Cái

6

 

274

Máy tháo lồng ruột

Cái

3

 

275

Máy tiệt khuẩn CN

Cái

6

 

276

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp EO

Cái

2

 

277

Máy từ trường

Cái

4

 

278

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

6

 

279

Máy xét nghiệm giang mai tự động

Cái

2

 

280

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Cái

8

 

281

Máy XQ chụp chóp răng cầm tay

Cái

3

 

282

Máy XQ chụp răng toàn cảnh

Cái

3

 

283

Máy XQ chụp vú

Cái

3

 

284

Máy xử lý mô tự động

HT

4

 

285

Ống nội soi niệu quản bể thận (loại mềm có video)

Ống

10

 

286

Ống soi mềm đường mật

Ống

11

 

287

Pendant treo hệ thống phẫu thuật nội soi và máy mê

 

40

 

288

Robot Davinci

Bộ

2

 

289

Robot phẫu thuật 1 cánh tay

Bộ

2

 

290

Thiết bị định vị trong phẫu thuật

Cái

10

 

291

Thiết bị phẫu thuật lạnh

Cái

10

 

292

Thiết bị phẫu thuật trĩ cắt đốt cao tần

Cái

6

 

293

Thiết bị tán sỏi qua da

Bộ

6

 

294

Tủ âm sâu -86°C

Cái

4

 

295

Tủ an toàn sinh học cấp 2 và các thiết bị kèm theo

Cái

2

 

296

Tủ an toàn sinh học cấp 3 và các thiết bị kèm theo

Cái

2

 

297

Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc

Cái

6

 

298

Tủ bảo quản tử thi

Cái

10

 

299

Tủ hút an toàn

Cái

2

 

300

Tủ pha hóa chất

Cái

6

 

301

Tủ sấy dụng cụ và ống mềm

Cái

2

 

302

Tủ trữ huyết tương

Cái

5

 

303

Xe nâng tử thi

Cái

4

 

II

Bệnh viện Nhi (161 loại)

 

 

 

-

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Cái

6

 

2

Bàn mổ điện chuyên dụng

Cái

6

 

3

Dao mổ điện cao tần

Cái

15

 

4

Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch máu

Cái

3

 

5

Dao mổ siêu âm kèm hàn mạch

Cái

3

 

6

Đèn mổ di động

Cái

6

 

7

Đèn mổ treo trần 02 chóa công nghệ LED

Cái

10

 

8

Đèn mổ treo trần 2 chóa kèm camera và màn hình

Bộ

4

 

9

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính < 64 lát

HT

2

 

10

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 256 lát

HT

2

 

11

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 - 128 lát

HT

2

 

12

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5T

HT

2

 

13

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền hai bình diện

HT

1

 

14

Hệ thống Elisa

HT

3

 

15

Hệ thống màng trao đổi ôxi ngoài cơ thể

HT

2

 

16

Hệ thống monitor trung tâm

HT

2

 

17

Hệ thống nội soi phẫu thuật tiết niệu nhi

HT

1

 

18

Hệ thống nội soi Tai mũi họng ống mềm trẻ em

Bộ

10

 

19

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 4K nhi khoa

HT

2

 

20

Hệ thống soi dạ dày tá tràng và đại tràng Video

HT

3

 

21

Hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang

HT

3

 

22

Hệ thống X-Quang kỹ thuật số (DR)

HT

3

 

23

Máy chạy thận nhân tạo

Cái

3

 

24

Máy điện não vi tính

Cái

3

 

25

Máy gây mê kèm thở dùng cho nhi khoa

Cái

11

 

26

Máy miễn dịch

Cái

1

 

27

Máy siêu âm Doppler màu tổng quát

Cái

3

 

28

Máy siêu âm màu

Cái

8

 

29

Máy siêu âm màu dùng cho tim mạch

Cái

5

 

30

Máy siêu âm xách tay dùng cho nhi khoa

Cái

8

 

31

Máy thở

Cái

35

 

32

Máy thở cao tần

Cái

8

 

33

Máy tim phổi nhân tạo

Cái

2

 

34

Máy xét nghiệm miễn dịch

Cái

4

 

35

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn

HT

3

 

36

Máy xét nghiệm tự miễn dịch

Cái

2

 

37

Máy X-Quang di động cao tần

Cái

5

 

38

Máy X-quang di động Carm chụp mạch

HT

3

 

-

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

39

Bộ dụng cụ nội soi thực quản ống cứng trẻ em, người lớn

Bộ

3

 

40

Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nhi

Cái

2

 

41

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

2

 

42

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi thanh khí phế quản trẻ em ống cứng

Bộ

2

 

43

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật tai

Bộ

2

 

44

Bộ khoan cưa phẫu thuật sọ não cột sống

Bộ

3

 

45

Bộ nội soi thực quản và phế quản ống mềm

Bộ

3

 

46

Bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ

3

 

47

Dao Hummer phẫu thuật xoang

Bộ

5

 

48

Dây nội soi các loại

Cái

20

 

49

Dây nội soi thanh khí phế quản ống mềm

Cái

5

 

50

Hệ phòng Lab nuôi cấy tế bào gốc

HT

1

 

51

Hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm bằng ống khí trong bệnh viện

HT

2

 

52

Hệ thống định danh nhanh vi khuẩn

HT

2

 

53

Hệ thống định gene ADN

HT

1

 

54

Hệ thống định type HLA

HT

3

 

55

Hệ thống giặt vắt tự động

HT

3

 

56

Hệ thống hồi sức trẻ ngạt sau sinh

HT

2

 

57

Hệ thống in phim kỹ thuật số

HT

3

 

58

Hệ thống khí trung tâm

HT

3

 

59

Hệ thống lắc và bảo quản tiểu cầu

HT

2

 

60

Hệ thống làm mát và bảo toàn tế bào não ở trẻ sơ sinh có tổn thương não

HT

1

 

61

Hệ thống lưu trữ, quản lý và truy xuất tế bào gốc

HT

1

 

62

Hệ thống máy cắt đốt cao tần

HT

1

 

63

Hệ thống máy cấy máu

HT

2

 

64

Hệ thống máy chụp X - Quang tăng sáng truyền hình

HT

2

 

65

Hệ thống máy đọc đĩa phát hiện Endotoxin

HT

2

 

66

Hệ thống máy làm môi trường nuôi cấy

HT

1

 

67

Hệ thống máy test thở chẩn đoán HP

HT

3

 

68

Hệ thống nén khí trung tâm

HT

2

 

69

Hệ thống ngâm rửa máy nội soi

HT

1

 

70

Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch

HT

3

 

71

Hệ thống nuôi cấy kỵ khí

HT

2

 

72

Hệ thống oxy cao áp

HT

1

 

73

Hệ thống phẫu thuật sọ não

HT

1

 

74

Hệ thống Real-Time PCR

HT

5

 

75

Hệ thống Robot phẫu thuật

HT

1

 

76

Hệ thống rửa tay vô trùng bằng UV (Có thêm khử khuẩn đường ống)

Cái

4

 

77

Hệ thống rửa, hấp, sấy tiệt trùng Plasma lạnh, hàn túi tự động

HT

2

 

78

Hệ thống tách chiết tự động

HT

3

 

79

Hệ thống tách tế bào và kiểm tra chất lượng tế bào

HT

2

 

80

Hệ thống tăng sinh tế bào cho điều trị

HT

2

 

81

Hệ thống thay máu tự động

HT

2

 

82

Hệ thống theo dõi và ghi hình ảnh tế bào trong tủ ấm

HT

2

 

83

Hệ thống tìm kiếm và phân tích Nhiễm sắc thể tự động

HT

2

 

84

Hệ thống xác định nhóm máu

HT

2

 

85

Hệ thống xét nghiệm điện di tự động

HT

3

 

86

Hệ thống xét nghiệm gene chẩn đoán tế bào

HT

2

 

87

Hệ thống xử lý mô

HT

1

 

88

Holter điện tim trẻ em 7 kênh

Cái

3

 

89

Holter huyết áp trẻ em

Cái

3

 

90

Khoan phẫu thuật tai

Cái

2

 

91

Kính hiển vi cho phẫu thuật vi phẫu

Cái

2

 

92

Kính hiển vi có camera chuyên dụng cho huyết học

Cái

3

 

93

Kính hiển vi phẫu thuật (dùng cho mắt, TMH)

Cái

2

 

94

Kính hiển vi phẫu thuật (tích hợp Camera Full HD)

Cái

3

 

95

Kính hiển vi quang học

Cái

2

 

96

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

15

 

97

Máy bào da

Cái

3

 

98

Máy cán da

Cái

3

 

99

Máy cắt lát mỏng mẫu quay tự động

Cái

3

 

100

Máy cắt trung phẫu thuật

Bộ

1

 

101

Máy chụp ảnh gel điện di

Cái

3

 

102

Máy chụp CT-Conbeam

Cái

2

 

103

Máy chụp XQ-Panorama

Cái

2

 

104

Máy chuyển bệnh phẩm đa năng

Cái

2

 

105

Máy đếm tế bào dòng chảy tự động

Cái

2

 

106

Máy đếm tế bào, kéo lam máu tự động

Cái

2

 

107

Máy điện cơ

Cái

3

 

108

Máy điện xung và điện phân trị liệu

cái

1

 

109

Máy điều trị hạ thân nhiệt và làm ấm trẻ em

Cái

5

 

110

Máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động

Cái

2

 

111

Máy định vị chóp trong điều trị tủy răng

Cái

2

 

112

Máy đo các chỉ số môi trường nuôi cấy tế bào

cái

2

 

113

Máy đo chức năng hô hấp có tính năng đo trở kháng đường thở bằng dao động xung ký

Cái

3

 

114

Máy đo độ mê

Cái

1

 

115

Máy đo độ mê và giãn cơ

Cái

3

 

116

Máy đo nhĩ lượng kèm buồng đo

Bộ

3

 

117

Máy đo tốc độ máu lắng tự động

Cái

3

 

118

Máy đúc bệnh phẩm

Cái

3

 

119

Máy đúc khuôn sáp

Cái

3

 

120

Máy giải trình tự

Cái

2

 

121

Máy giặt công nghiệp

Cái

5

 

122

Máy hấp tiệt khuẩn Plasma

Cái

3

 

123

Máy hấp tiệt trùng tự động

Cái

5

 

124

Máy kéo - nhuộm lam tự động

Cái

2

 

125

Máy khử khuẩn không khí bằng UV, loại di động

Cái

7

 

126

Máy kiểm tra nhiễm mycoplasma

Cái

2

 

127

Máy lai phân tử DNA

Cái

4

 

128

Máy li tâm lạnh

Cái

6

 

129

Máy li tâm lạnh túi máu

Cái

2

 

130

Máy li tâm ống máu

Cái

4

 

131

Máy li tâm tế bào

Cái

3

 

132

Máy nhuộm tiêu bản tự động

Cái

3

 

133

Máy nối dây túi máu vô trùng

Cái

2

 

134

Máy PCR có gradient nhiệt

Cái

1

 

135

Máy phân tích đông máu tự động

Cái

2

 

136

Máy phân tích huyết học tự động hoàn toàn

Cái

3

 

137

Máy phân tích khí máu nhanh

Cái

3

 

138

Máy phân tích tế bào dòng chảy tự động

Cái

5

 

139

Máy phân tích vi chất tự động

Cái

2

 

140

Máy rã đông huyết tương

Cái

3

 

141

Máy Real-time PCR (> 5 kênh mầu) có Ci-IVD

Cái

3

 

142

Máy sắc ký khối phổ

Cái

3

 

143

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao

Cái

2

 

144

Máy sấy công nghiệp

Cái

5

 

145

Máy siêu âm đa tần trị liệu

Cái

1

 

146

Máy siêu lọc máu liên tục

Cái

3

 

147

Máy tách tiểu cầu

Cái

1

 

148

Máy theo dõi huyết động xâm lấn

Cái

3

 

149

Máy tiệt khuẩn hơi nước

Cái

5

 

150

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp sử dụng khí EO

Cái

3

 

151

Máy xét nghiệm NAT tự động

Cái

2

 

152

Máy xét nghiệm nước tiểu và soi cặn tự động

Cái

3

 

153

Máy xử lý mô tự động

HT

3

 

154

Mô hình phòng tiền lâm sàng dùng trong đào tạo liên tục

Cái

1

 

155

Monitor theo dõi bệnh nhân chuyên dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ

Cái

3

 

156

Tủ an toàn sinh học cấp 2A (Tủ đôi)

Cái

3

 

157

Tủ an toàn sinh học cấp 3

Cái

5

 

158

Tủ bảo quản thiết bị, dụng cụ trong môi trường vô trùng sau khi hấp sấy tiệt trùng

Cái

4

 

159

Tủ hút độc

Cái

5

 

160

Tủ lạnh âm sâu

Cái

2

 

161

Tủ trữ huyết tương

Cái

4

 

III

Bệnh viện Phụ sản (101 loại)

 

 

 

-

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Bàn mổ

Cái

20

 

2

Dao mổ điện cao tần

Cái

15

 

3

Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch máu

Cái

4

 

4

Dao mổ Plasma

Cái

2

 

5

Dao mổ siêu âm kèm hàn mạch máu

bộ

3

 

6

Đèn mổ

Cái

20

 

7

Đèn mổ di động

Cái

12

 

8

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5T

HT

1

 

9

Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K

HT

4

 

10

Hệ thống phẫu thuật nội soi full HD

HT

7

 

11

Máy chụp X.Quang di động

Cái

2

 

12

Máy chụp X.Quang kỹ thuật số DR

HT

2

 

13

Máy gây mê kèm thở

Cái

15

 

14

Máy siêu âm đàn hồi mô định lượng, quét 3D vú tự động

Cái

2

 

15

Máy siêu âm đen trắng

Cái

20

 

16

Máy siêu âm màu 4D

Cái

20

 

17

Máy siêu âm màu 4D 4 đầu dò

Cái

4

 

18

Máy siêu âm màu 4D 5 đầu dò

Cái

2

 

19

Máy siêu âm màu 4D có phần mềm đàn hồi mô

Cái

2

 

20

Máy siêu âm màu xách tay

Cái

5

 

21

Máy thở cao tần dùng cho người lớn và trẻ sơ sinh

Cái

10

 

22

Máy thở người lớn

Cái

15

 

23

Máy thở trẻ sơ sinh

Cái

15

 

24

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Cái

3

 

25

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

HT

4

 

26

Monitor theo dõi bệnh nhân trung tâm

HT

10

 

-

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

27

Bàn cấp cứu trẻ sơ sinh

Cái

10

 

28

Bàn chọc hút trứng, nang noãn điều khiển bằng điện thủy lực

Cái

5

 

29

Bàn đỡ đẻ điều khiển bằng điện thủy lực

Cái

30

 

30

Bàn khám sản phụ khoa điều khiển bằng cơ hoặc điện thủy lực

Cái

30

 

31

Bàn phẫu tích

Cái

3

 

32

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi

Bộ

15

 

33

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

Bộ

70

 

34

Bộ máy hút

Cái

6

 

35

Bộ máy nén

Bộ

6

 

36

Bồn chứa oxy lỏng

Cái

6

 

37

Giàn oxy dự phòng

Cái

6

 

38

Hệ thống chuyển mẫu bệnh phm bằng ống khí trong bệnh viện

HT

2

 

39

Hệ thống CO2 trung tâm

HT

2

 

40

Hệ thống định nhóm máu Gel card

HT

2

 

41

Hệ thống hồi sức trẻ ngạt sau sinh

HT

2

 

42

Hệ thống khí y tế trung tâm

HT

4

 

43

Hệ thống kính hiển vi đảo ngược phản pha huỳnh quang kèm bộ vi thao tác

HT

4

 

44

Hệ thống là công nghiệp

HT

2

 

45

Hệ thống laze hỗ trợ phôi thoát màng và PGD

HT

2

 

46

Hệ thống lọc không khí thô

HT

4

 

47

Hệ thống lọc không khí tinh

HT

10

 

48

Hệ thống máy rửa, sấy khô, hấp tiệt trùng dụng cụ y tế

HT

4

 

49

Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch

HT

4

 

50

Hệ thống nuôi cấy phôi sử dụng khí trộn sẵn

HT

2

 

51

Hệ thống thiết bị phát hiện bất thường nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X, Y và 9 hội chứng vi mất đoạn dùng trong chẩn đoán trước sinh với mẫu sinh thiết gai nhau (thai kỳ 1) hoặc mẫu ối (thai kỳ 2)

HT

2

 

52

Hệ thống tự động tìm kiếm nhiễm sắc thể

HT

2

 

53

Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử

HT

2

 

54

Hệ thống xử lý mô hoàn toàn tự động

HT

2

 

55

Kính hiển vi huỳnh quang kèm máy ảnh

Cái

5

 

56

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

50

 

57

Lồng ấp trẻ sơ sinh di động

Cái

15

 

58

Máy cắt bệnh phẩm qua nội soi

Cái

2

 

59

Máy cắt phiến

Cái

4

 

60

Máy cắt tiêu bản lạnh

Cái

1

 

61

Máy chuyển bệnh phẩm

Cái

3

 

62

Máy dán lamen

Cái

2

 

63

Máy điện giải đồ

Cái

2

 

64

Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ

Cái

2

 

65

Máy đo Bilirubin

Cái

6

 

66

Máy đo độ loãng xương

Cái

1

 

67

Máy đo khí máu

Cái

3

 

68

Máy đo nhiệt độ tủ cấy CO2

Cái

3

 

69

Máy đọc kết quả chỉ thị sinh học

Cái

3

 

70

Máy đông phôi và máy đông tinh

Cái

1

 

71

Máy đúc bệnh phẩm

Cái

3

 

72

Máy đúc khuôn sáp

Cái

3

 

73

Máy giặt công nghiệp

Cái

9

 

74

Máy khử khuẩn và khử mùi không khí

Cái

15

 

75

Máy li tâm tế bào

Cái

4

 

76

Máy ly tâm lạnh

Cái

2

 

77

Máy nhuộm tiêu bản tự động

Cái

3

 

78

Máy phân tích đông máu miễn dịch tự động

HT

2

 

79

Máy phân tích huyết học tự động

HT

5

 

80

Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương Plasma MED-GAP

Cái

10

 

81

Máy sấy đồ vải

Cái

6

 

82

Máy scan lam

Cái

3

 

83

Máy X.Quang chụp vú

HT

2

 

84

Máy xét nghiệm cấy máu

Cái

2

 

85

Máy xét nghiệm điện di huyết sắc tố

Cái

1

 

86

Máy xét nghiệm đông máu tự động

HT

4

 

87

Máy xét nghiệm huyết học lazer tự động

Cái

4

 

88

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

HT

5

 

89

Máy XQ chụp vú kỹ thuật số kèm máy in tự động

Cái

2

 

90

Máy xử lý mẫu tế bào

Cái

2

 

91

Nồi hấp tiệt trùng 110 L plasma

Cái

2

 

92

Nồi hấp tiệt trùng 47 L plasma

Cái

2

 

93

Nồi hấp tiệt trùng tự động

Cái

10

 

94

Thiết bị chẩn đoán sàng lọc sơ sinh

HT

2

 

95

Thiết bị sàng lọc trước sinh

HT

2

 

96

Tủ âm sâu -86°C

Cái

4

 

97

Tủ bảo quản dụng cụ và thiết bị tiệt trùng phòng mổ

Cái

10

 

98

Tủ bảo quản sinh phẩm

Cái

15

 

99

Tủ IVF chamber (thao tác trứng và phôi)

Cái

3

 

100

Tủ nuôi cấy phôi sử dụng khí trộn sẵn

Cái

4

 

101

Tủ trữ huyết tương

Cái

4

 

IV

Bệnh viện Phổi (104 loại)

 

 

 

-

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Bàn mổ đa năng

Cái

3

 

2

Dao mổ điện

Cái

5

 

3

Dao mổ laser các loại

Cái

5

 

4

Dao mổ siêu âm

Cái

5

 

5

Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch

Cái

5

 

6

Đèn mổ treo trần

Bộ

5

 

7

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner ≤ 64 lát cắt

HT

3

 

8

Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI ≥ 1.5 Tesla

HT

1

 

9

Hệ thống chụp X quang số hóa xóa nền

HT

1

 

10

Hệ thống nội soi khí phế quản ống cứng

HT

3

 

11

Hệ thống nội soi khí phế quản video có chức năng chẩn đoán ung thư sớm

HT

3

 

12

Hệ thống nội soi phế quản

HT

5

 

13

Hệ thống nội soi phế quản siêu âm

HT

2

 

14

Hệ thống nội soi Tai-Mũi-Họng

HT

2

 

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi cột sống

HT

2

 

16

Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực

HT

3

 

17

Hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO

Cái

2

 

18

Hệ thống X quang kỹ thuật số

HT

3

 

19

Hệ thống xét nghiệm ELISA

HT

1

 

20

Hệ thống xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch tự động

HT

2

 

21

Máy điện tim gắng sức

Cái

2

 

22

Máy gây mê cho phòng chụp cộng hưởng từ

Cái

1

 

23

Máy gây mê kèm thở

Cái

3

 

24

Máy lọc thận nhân tạo

Cái

10

 

25

Máy phân tích miễn dịch tự động

Cái

3

 

26

Máy siêu âm doppler màu 4D

Bộ

5

 

27

Máy siêu âm Doppler màu 4D chuyên tim mạch

Cái

3

 

28

Máy siêu âm gắng sức

Cái

2

 

29

Máy siêu âm màu

Cái

3

 

30

Máy siêu âm màu 4D tầm soát ung thư

Cái

3

 

31

Máy siêu âm trong lòng mạch kỹ thuật số

Cái

2

 

32

Máy thận nhân tạo cấp cứu

Cái

3

 

33

Máy thở chức năng cao

Cái

15

 

34

Máy thở xâm nhập / không xâm nhập

Cái

15

 

35

Máy xạ trị gia tốc

Cái

1

 

36

Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

Cái

2

 

37

Máy X-quang C-arm có TV

Cái

2

 

38

Máy X-quang truyền hình > 500 mA, chụp và chiếu, 2 bàn 2 bóng

HT

3

 

39

Monitor trung tâm

HT

5

 

-

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

40

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

2

 

41

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

3

 

42

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch

Bộ

3

 

43

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

2

 

44

Bộ hấp tiệt trùng loại dung tích lớn 300 - 500 lít

Bộ

3

 

45

Hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm

HT

1

 

46

Hệ thống dàn nhuộm hóa mô miễn dịch

HT

2

 

47

Hệ thống làm tinh khiết nước

HT

5

 

48

Hệ thống nội soi màng phổi

HT

3

 

49

Hệ thống oxy cao áp

HT

3

 

50

Hệ thống quay video camera phòng mổ (phục vụ hội chẩn, đào tạo)

Bộ

3

 

51

Hệ thống Robot phẫu thuật

HT

1

 

52

Hệ thống rửa tay vô trùng cho phẫu thuật viên

HT

2

 

53

Hệ thống sản xuất và hệ thống ống dẫn cung cấp khí y tế (khí nén, áp lực âm-hút, và khí oxy)

HT

2

 

54

Hệ thống tiệt khuẩn hơi nước 220 lít

Cái

3

 

55

Hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

Cái

2

 

56

Kính hiển vi có máy ảnh

Cái

5

 

57

Kính hiển vi kết nối camera

Cái

3

 

58

Kính hiển vi mô tự động

Cái

3

 

59

Kính hiển vi phân lực

Cái

3

 

60

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

3

 

61

Kính hiển vi phẫu thuật truyền hình

Cái

2

 

62

Máy cắt lạnh

Cái

2

 

63

Máy cắt lát mỏng mẫu quay tự động

Cái

2

 

64

Máy cắt lát vi thể

Cái

3

 

65

Máy cắt lát vi thể đông lạnh

Cái

3

 

66

Máy cắt tiêu bản

Cái

2

 

67

Máy cắt tiêu bản tay quay

Cái

2

 

68

Máy chụp X-Quang

Cái

5

 

69

Máy chuyển xử lý mô tự động

Cái

2

 

70

Máy định danh vi khuẩn

Cái

3

 

71

Máy định danh vi rút

Cái

1

 

72

Máy đo biến thiên diện tích cơ thể

Cái

1

 

73

Máy đo dung tích phổi

Cái

1

 

74

Máy đo phế thân ký

Cái

2

 

75

Máy đốt U bằng sóng cao tần(RFA)

Cái

2

 

76

Máy đốt U bằng vi sóng (MWA)

Cái

2

 

77

Máy đúc bệnh phẩm

Cái

2

 

78

Máy đúc khuôn sáp

Cái

2

 

79

Máy đúc khuôn, vùi mô

Cái

2

 

80

Máy giặt đồ vải

Cái

3

 

81

Máy hô hấp nhân tạo

Cái

5

 

82

Máy làm khuẩn làm kháng sinh đồ

Cái

3

 

83

Máy ly tâm lạnh

Cái

3

 

84

Máy ly tâm tế bào

Cái

2

 

85

Máy nhuộm tiêu bản

Cái

5

 

86

Máy Real-time PCR

Cái

2

 

87

Máy sấy đồ vải

Cái

3

 

88

Máy sấy tiêu bản

Cái

3

 

89

Máy siêu lọc máu liên tục

Cái

3

 

90

Máy theo dõi độ mê sâu

Cái

5

 

91

Máy tiệt khuẩn công nghiệp

Cái

2

 

92

Máy xét nghiệm định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

Cái

2

 

93

Máy Xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn

Cái

2

 

94

Máy xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn lao

Cái

2

 

95

Máy X-Quang thường quy cố định

Cái

3

 

96

Máy xử lý mô tự động

Cái

2

 

97

Monitor phòng chụp cộng hưởng từ

Cái

1

 

98

Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) dung tích 200 - 300 lít

Bộ

3

 

99

Thiết bị dùng cho phục hồi chức năng

Cái

2

 

100

Thiết bị phòng mổ áp lực âm

Cái

2

 

101

Tủ an toàn sinh học cấp 3

Cái

2

 

102

Tủ lạnh âm sâu

Cái

2

 

103

Tủ lạnh lưu giữ tử thi (2 xác)

Cái

1

 

104

Tủ trữ tiêu bản

Cái

3

 

V

Bệnh viện Nội tiết (37 loại)

 

 

 

-

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Dao mổ điện cao tần và hàn mạch

Cái

3

 

2

Dao siêu âm tích hợp công nghệ hàn mạch lưỡng cực

Bộ

2

 

3

Đèn mổ treo trần

Cái

2

 

4

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5T

HT

2

 

5

Hệ thống máy miễn dịch tự động

HT

4

 

6

Hệ thống máy sinh hóa tự động

HT

4

 

7

Máy chụp CT-Scanner ≤ 64 lát cắt

HT

2

 

8

Máy chụp X-quang kỹ thuật số

Cái

3

 

9

Máy điện não vi tính

Cái

3

 

10

Máy điện tim gắng sức chạy bằng thảm lăn

Cái

2

 

11

Máy gây mê

Cái

5

 

12

Máy siêu âm màu

Cái

8

 

13

Máy thở chức năng cao xâm nhập và không xâm nhập

Cái

4

 

14

Moniter theo dõi trung t