Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1185/QĐ-UBND 2019 ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng trang thiết bị y tế Thanh Hóa

Số hiệu: 1185/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1185/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, ĐẾN NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức, sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 5353/BYT-TB-CT ngày 11/9/2018 của Bộ Y tế về việc thống nhất nội dung đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh hóa;

Căn cứ Kết luận số 102/KL-HĐND ngày 22/3/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 120/SYT-KHTC ngày 15/01/2019; số 256/SYT-KHTC ngày 31/01/2019; số 3152/SYT-KHTC ngày 19/11/2018; kèm theo Công văn số 5363/STC-QLCSGC ngày 12/12/2018 của Sở Tài chính; Công văn số 20/BCTĐ-STP ngày 15/01/2019 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2021 đối với trang thiết bị y tế chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế có giá trị từ 200 đến dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản cho Sở Y tế ban hành sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế có giá trị dưới 200 triệu đồng/01 đơn vị tài sản cho các đơn vị y tế công lập ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức để thực hiện kiểm soát chi và thanh toán đối với các trang thiết bị y tế chuyên dùng có tiêu chuẩn, định mức được ban hành và phân cấp ban hành tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị y tế công lập và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 Quyết định;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, VX
sin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

PHỤ LỤC:

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CÓ GIÁ TRỊ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN/1 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số: 1185/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Đơn vị/Chủng loại TTBYT chuyên dùng được trang bị

ĐVT

Số lượng TTBYT chuyên dùng hiện có

Định mức sử dụng TTBYT chuyên dùng đến năm 2021

1

2

3

4

5

A

KHỐI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH (678 danh mục)

 

 

 

I

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA (218 danh mục)

 

 

 

1

HT monitor trung tâm

HT

1

6

2

Máy tim phổi nhân tạo

Cái

2

9

3

Máy lọc máu liên tục

Cái

1

6

4

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

2

6

5

Kính hiển vi phẫu thuật truyền hình

Cái

1

3

6

HT Bàn mổ + Máy XQ C- Arm

HT

1

3

7

HT Telemedicine

HT

2

6

8

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch

Bộ

1

10

9

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

1

10

10

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ

1

10

11

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

1

10

12

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

2

10

13

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não

Bộ

2

10

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật TMH

Bộ

1

10

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

Bộ

1

6

16

Bộ dụng cụ ghép thận

B

 

6

17

Bộ dụng cụ mổ lấy thận

Bộ

 

6

18

Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh

Cái

 

6

19

HT phẫu thuật nội soi ổ bụng

HT

4

12

20

HT phẫu thuật nội soi tiết niệu

HT

4

12

21

HT phẫu thuật nội soi khớp

HT

1

6

22

HT nội soi PT TMH

HT

1

3

23

Bộ dụng cụ PT nội soi TMH

Bộ

1

6

24

Bộ ct Hummer

Bộ

1

6

25

HT thăm dò điện sinh lý tim và đốt loạn nhịp bằng RF

HT

 

3

26

Kính hiển vi điện tử mổ TMH

Cái

1

3

27

Bộ dụng cụ PT nội soi ổ bụng

Bộ

3

10

28

Bộ dụng cụ PT nội soi tiết niệu

Bộ

2

10

29

Bộ dụng cụ PT nội soi khớp

Bộ

1

10

30

HT tán sỏi nội soi đường mật

HT

1

3

31

HT máy điều trị đĩa đệm bằng sóng Radio

HT

1

3

32

Máy tán sỏi Laser

Cái

2

6

33

TB tán sỏi qua da

Bộ

2

6

34

Dao mổ siêu âm kèm hàn mạch máu

Cái

2

10

35

Máy chạy thận NT HDF online

Cái

2

6

36

Máy bơm hóa chất BQ quả lọc

Cái

1

3

37

HT xử lý nước RO

HT

2

6

38

HT nội soi Chẩn đoán tiết niệu

HT

1

3

39

HT tán sỏi ngoài cơ thể

HT

1

3

40

HTK y tế

HT

2

8

41

MRI 0.2-0.4T

HT

2

4

42

CT scanner 2-32 lát

HT

2

6

43

CT scanner 64-128 lát

HT

1

4

44

HT chụp mạch DSA

HT

2

5

45

HT chụp mạch DSA hai bình diện

HT

 

3

46

HT xạ trị gia tốc

HT

1

4

47

Máy chụp X-Quang cao tần

Cái

3

11

48

Ht máy chụp Xq KTS DR

HT

3

10

49

Ht máy chụp Xq CR

HT

2

5

50

Máy chụp Xq di động

Cái

5

11

51

Máy Xq chụp vú

Cái

1

3

52

Máy Xq chụp răng toàn cảnh

Cái

1

3

53

Máy điện tim gắng sức

Cái

1

6

54

Máy siêu âm Doppler màu có đầu do thực quản

Cái

1

6

55

Máy siêu âm xuyên sọ

Cái

1

3

56

HT nội soi dạ dày, tá tràng

HT

6

18

57

HT nội soi trực tràng

HT

1

18

58

HT nội soi đại tràng

HT

1

18

59

Máy cắt đốt nội soi

Cái

2

6

60

Máy đo độ loãng xương

Cái

1

3

61

Máy đin cơ

Cái

1

3

62

Máy điện não vi tính

Cái

 

6

63

Máy định danh nhanh vi khuẩn và KSĐ

Cái

1

5

64

Máy XN miễn dịch huỳnh quang

Cái

1

6

65

HT nuôi cấy máu

HT

1

6

66

HT Real- time

HT

1

6

67

HT PCR

HT

 

3

68

HT Elisa

HT

2

6

69

Máy XN huyết học tự động

Cái

1

8

70

Máy đo tốc độ máu lắng

Cái

2

7

71

Máy XN đông máu tự động

Cái

1

6

72

HT định nhóm máu Gel card

HT

1

4

73

HT máy tách thành phần máu

HT

1

4

74

Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc

Cái

2

6

75

Máy đếm tế bào máu Laser

Cái

1

6

76

Máy ly tâm lạnh

Cái

2

6

77

Máy ly tâm tế bào

Cái

 

6

78

Máy ly tâm túi máu

Cái

 

7

79

KHV có camera

Cái

2

6

80

Hệ thống máy phân tích sinh hóa miễn dịch

HT

1

6

81

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Cái

2

6

82

Máy xét nghiệm sinh hóa

Cái

1

6

83

Dàn nhuộm tiêu bản mô bệnh học tự động

HT

1

3

84

Máy cắt tiêu bản

Cái

1

3

85

Máy cắt lát vi thể đông lạnh

Cái

1

3

86

Đèn mổ treo trần 160000-200000 lux

Cái

12

36

87

Bàn mổ đa năng

Cái

23

36

88

Máy siêu âm màu

Cái

14

30

89

Máy gây mê

Cái

11

30

90

Máy đo nhãn áp

Cái

1

3

91

Máy thở chức năng cao

Cái

40

120

92

Máy cắt tiêu bản tay quay

Cái

 

4

93

Máy cắt lát mỏng mẫu quay tự động

Cái

 

3

94

Máy xử lý mô tự động

HT

 

4

95

Máy scan lam

Cái

 

3

96

Máy dán lamen

Cái

 

3

97

Tủ bảo quản tử thi

Cái

 

10

98

Bàn phẫu tích

Cái

 

3

99

Bàn phẫu thuật xác

Cái

 

5

100

Xe nâng t thi

Cái

 

4

101

Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch

HT

 

4

102

Máy nhuộm tiêu bản tự động

Cái

 

3

103

Máy đúc bệnh phẩm

Cái

 

4

104

Máy chuyển bệnh phẩm

Cái

 

5

105

Máy đúc khuôn sáp

Cái

 

3

106

Hệ thống nuôi sinh vật kỵ khí

HT

 

3

107

Tủ trữ huyết tương

Cái

 

5

108

HT nội soi chẩn đoán TMH

HT

4

6

109

Buồng, máy đo thính lực

Buồng

1

3

110

Buồng, máy đo nhĩ lượng

HT

 

3

111

Bộ dụng cụ khoan

Bộ

2

6

112

Máy bào xoang

Cái

1

3

113

HT ghế khám, chữa TMH

HT

2

6

114

HT máy mổ Phaco

HT

1

4

115

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

2

6

116

Máy đo thtrường

Cái

1

3

117

Máy đo khúc xạ giác mạc

Cái

1

3

118

Máy đo độ cong giác mạc

Cái

1

3

119

Máy siêu âm mắt AB

Cái

2

6

120

Máy lasaer nhãn khoa

Cái

 

4

121

HT máy ghế khám, chữa RHM đa năng

HT

4

12

122

Máy siêu âm điều trị kết hợp điện phân, điện xung

Cái

6

18

123

Máy điều trị sóng ngắn

Cái

 

8

124

Máy từ trường

Cái

 

4

125

Máy điện trường

Cái

 

4

126

Máy tiệt khuẩn CN

Cái

2

6

127

HT tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

HT

1

6

128

Máy giặt công nghiệp

Cái

5

12

129

Tủ âm sâu -86°C

Cái

1

4

130

Máy sấy công nghiệp

Cái

3

9

131

Máy hạ thân nhiệt

Cái

 

6

132

Máy đo dấu hiệu sinh tồn

Cái

 

6

133

HT cảnh báo liệt tủy

HT

 

3

134

Máy đo áp lực nội sọ

Cái

 

3

135

Buồng oxy cao áp

Buồng

 

6

136

HT điều trị thiếu máu cơ tim bằng sóng xung kích

HT

 

3

137

Máy điều trị xương khớp bằng sóng xung kích

Cái

 

7

138

Máy kích rung tim ngoài cơ thể AED

Cái

 

3

139

Máy tháo lồng ruột

Cái

 

3

140

Máy hô hấp nhân tạo

Cái

 

6

141

HT thiết bị phòng mổ HYBRIT

HT

 

2

142

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ

 

10

143

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

 

10

144

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ túi mật

Bộ

 

10

145

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp

Bộ

 

10

146

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

 

10

147

Bộ phẫu thuật dụng cụ lồng ngực

Bộ

 

10

148

Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa

Bộ

 

3

149

Bộ dụng cụ thẩm mỹ

Bộ

 

10

150

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

 

10

151

Bộ dụng cụ phẫu thuật RHM

Bộ

 

10

152

Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai

Bộ

 

5

153

Bộ dụng cụ phẫu thuật họng

Bộ

 

5

154

Bộ phẫu thuật thanh quản

Bộ

 

5

155

Một số dụng cụ phẫu thuật khác phụ thuộc vào khả năng chuyên

Bộ

 

10

156

HT phẫu thuật nội soi lồng ngực

HT

 

3

157

HT phẫu thuật nội soi cột sống

HT

 

3

158

Bộ dụng cụ PT nội soi cột sống, cổ

Bộ

 

8

159

Bộ dụng cụ PT nội soi lồng ngực, phổi

Bộ

 

8

160

Máy khoan xương điện

Cái

 

10

161

Dao mổ Laser

Cái

 

4

162

Máy kéo giãn cột sống

Cái

4

12

163

Máy dò thần kinh

Cái

 

2

164

Dao mổ điện

Cái

18

36

165

MRI 1.5T

HT

 

2

166

MRI ≥3.0T

HT

 

2

167

CT scanner ≥ 256 lát

HT

 

2

168

HT SPECT/CT

HT

 

2

169

HT PET/CT

HT

 

2

170

HT xạ trị gamma Knife

HT

 

2

171

HT xạ trị Cyber Knife

HT

 

2

172

HT máy PTNS ROBOT

HT

 

2

173

Máy Laser điều trị nội tĩnh mạch

Cái

 

3

174

Máy RF cao tần điều trị nội tĩnh mạch

Cái

 

2

175

Máy siêu âm Doppler màu 4D chuyên tim mạch

Cái

 

10

176

Máy siêu âm màu 4D tầm soát ung thư

Cái

 

8

177

Máy siêu âm trong lòng mạch kỹ thuật số

Cái

 

3

178

Máy siêu âm đàn hồi mô

Cái

 

3

179

Máy siêu âm trực tràng

Cái

 

2

180

HT nội soi mật tụy ngược dòng

HT

 

2

181

Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K

HT

 

6

182

Dây nội soi các loại

Cái

 

30

183

Bộ dụng cụ cắt tách niêm mạc điều trị K ống tiêu hóa

Bộ

 

3

184

Bộ dụng cụ thắt tĩnh mạch thực quản

Bộ

 

3

185

Máy nội soi cửa sổ bên để làm ERCP

HT

 

2

186

HT súc, rửa ống soi tự động

HT

 

3

187

Máy phát hiện xơ vữa động mạch không xâm lấn

Cái

 

2

188

Dây soi cửa sổ bên dung NS mật tụy ngược dòng

Cái

 

2

189

Máy đo áp lực hậu môn, trực tràng

Cái

 

2

190

Máy siêu âm gắng sức

Cái

 

2

191

Máy đo tải lượng hệ thống tự động

Cái

 

2

192

T pha hóa chất

Cái

 

6

193

Máy điện di huyết sắc tố

Cái

 

2

194

Máy đếm dòng chảy tế bào

Cái

 

2

195

Máy gạn tách tế bào điều trị

Cái

 

2

196

Máy gạn tách tiểu cầu điều trị

Cái

 

2

197

HT sàng lọc máu NAT

HT

 

4

198

Máy xét nghiệm miễn dịch

Cái

 

4

199

Máy soi/phân tích cặn lắng nước tiểu

Cái

 

4

200

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

 

4

201

Kính hiển vi mô tự động

Cái

 

4

202

Bộ khám điều trị TMH

Bộ

 

10

203

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thanh quản, nạo vét hạch

Bộ

 

6

204

Máy chụp ảnh đáy mắt

Cái

 

4

205

Máy Laser YAG

Cái

 

2

206

Máy Laser excimar

Cái

 

2

207

Máy PT nội soi lệ đạo

HT

 

4

208

Máy XQ chụp chóp răng cầm tay

Cái

 

3

209

Máy phân tích DA

Cái

 

2

210

Laser YAG

Cái

 

2

211

Máy shock điện

Cái

 

20

212

Laser nội mạch PHCN

Cái

 

2

213

Bồn thủy trị liệu

Cái

 

2

214

Phần mềm quản lý bệnh viện HIS

HT

 

3

215

HT lưu trữ và truyền hình ảnh PACS

HT

 

3

216

HT phần mềm quản lý xét nghiệm LIS

HT

 

3

217

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

 

6

218

Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh

Bộ

 

6

II

Bệnh viện Nhi (119 danh mục)

 

 

 

1

Bàn phẫu thuật

Bộ

2

7

2

Bàn mổ điện chuyên dụng

Cái

2

6

3

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi thanh khí phế quản trẻ em ống cứng

Bộ

1

2

4

Bộ dụng cụ nội soi thực quản ống cứng trẻ em, người lớn

Bộ

1

3

5

Bộ nội soi thực quản và phế quản ống mềm

Bộ

2

3

6

Bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ

2

3

7

Đèn mổ treo trần 2 chóa kèm camera và màn hình

Bộ

1

4

8

Hệ thống chụp cộng hưởng từ

HT

1

2

9

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền hai bình diện

HT

1

1

10

Hệ thng Elisa

HT

2

3

11

Hệ thống khí trung tâm

HT

1

3

12

Hệ thống màng trao đổi ôxi ngoài cơ thể

HT

1

2

13

Hệ thống máy chụp XQ tổng quát cao tần

HT

1

3

14

Hệ thống máy chụp X - quang tăng sáng truyền hình

HT

1

2

15

Hệ thống soi dạ dày tá tràng và đại tràng Video

HT

1

3

16

Hệ thống xét nghiệm điện di tự động

HT

1

3

17

Hệ thống xét nghiệm gene chẩn đoán tế bào

HT

1

2

18

Hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang

HT

1

3

19

HT máy cắt lớp vi tính xoắn ốc

Cái

1

2

20

HT Real-Time PCR

HT

1

3

21

Máy chuyển bệnh phẩm đa năng

Cái

1

2

22

Máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động

Cái

1

2

23

Máy đo tốc độ máu lắng tự động

Cái

1

3

24

Máy gây mê kèm thở dùng cho nhi khoa

Cái

7

11

25

Máy li tâm lnh

Cái

1

2

26

Máy siêu âm màu

Cái

3

8

27

Máy siêu âm màu dùng cho tim mạch

Cái

3

5

28

Máy siêu âm xách tay dùng cho nhi khoa

Cái

1

8

29

Máy siêu lọc máu liên tục

Cái

1

3

30

Máy th

Cái

27

35

31

Máy th cao tn

Cái

4

8

32

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp sử dụng khí EO

Cái

1

3

33

Máy tim phổi nhân tạo

Cái

1

2

34

Máy X Quang di động cao tần

Cái

4

5

35

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn

HT

1

3

36

Máy X-quang di động Carm chụp mạch

HT

1

3

37

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật tai

Bộ

 

2

38

Bộ phẫu thuật lác, phẫu thuật sụp mi

Bộ

 

2

39

Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch máu

Cái

 

3

40

Dao plasma

Cái

 

2

41

Hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm bằng ống khí trong bệnh viện

HT

 

2

42

Hệ thống in phim kỹ thuật số

HT

 

3

43

Khoan phẫu thuật tai

Cái

 

2

44

Kính hiển vi phẫu thuật tai

Cái

 

2

45

Kính hiển vi quang học

Cái

 

2

46

Máy đếm tế bào, kéo lam máu tự động

Cái

 

2

47

Máy hấp tiệt khuẩn Plasma

Cái

 

3

48

Tủ lạnh bảo quản máu

Cái

3

9

49

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao

Cái

 

2

50

Máy siêu âm đa tần trị liệu

Cái

 

1

51

Máy phân tích khí máu nhanh

Cái

1

3

52

Máy xét nghiệm tự miễn dịch

Cái

 

2

53

Tủ an toàn sinh học cấp 3

Cái

 

1

54

Đèn mổ di động

Cái

 

6

55

Máy in phim khô

cái

 

4

56

Máy xét nghiệm miễn dịch

Cái

 

4

57

Máy cắt tiêu bản tay quay

Cái

 

3

58

Máy cắt lát mỏng mẫu quay tự động

Cái

 

3

59

Máy xử lý mô tự động

HT

 

3

60

Dao mổ điện cao tần

Cái

8

15

61

Hệ thống máy ghế chữa răng đa năng

HT

3

7

62

Máy giặt công nghiệp

Cái

3

5

63

Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch

HT

 

3

64

Máy nhuộm tiêu bản tự động

Cái

 

3

65

Máy đúc bệnh phẩm

Cái

 

3

66

Máy li tâm tế bào

Cái

 

3

67

Máy đúc khuôn sáp

Cái

 

3

68

Hệ thống nuôi sinh vật kỵ khí

HT

 

2

69

Tủ trữ huyết tương

Cái

 

4

70

Máy chụp ảnh gel điện di

Cái

 

3

71

Máy hấp tiệt trùng tự động

Cái

2

5

72

Máy bào da

Cái

 

3

73

Máy cán da

Cái

 

3

74

Máy điện não vi tính

Cái

 

4

75

Máy điện cơ

Cái

 

3

76

Máy đo điện cơ

Cái

1

3

77

Máy đo nhĩ lượng kèm buồng đo

Bộ

 

3

78

Máy phát điện dự phòng

HT

 

1

79

Hệ thống XQ kỹ thuật số (DR)

HT

 

3

80

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

5

15

81

Hệ thống phẫu thuật sọ não

HT

 

1

82

Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nhi

Cái

 

2

83

Hệ thống nội soi phẫu thuật tiết niệu nhi

HT

 

1

84

Kính hiển vi phẫu thuật (dùng cho mắt, TMH)

Cái

 

2

85

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

 

2

86

Hệ thống Robot phẫu thuật

HT

 

1

87

Hệ thống định gene ADN

HT

 

1

88

Dao mổ siêu âm có dây và không dây

Cái

 

2

89

Hệ thống giặt vắt tự động

HT

 

3

90

Hệ thống hồi sức trẻ ngạt sau sinh

HT

 

2

91

Hệ thống làm mát và bảo toàn tế bào não ở trẻ sơ sinh có tổn thương

HT

 

1

92

Hệ thống máy cấy máu

HT

 

2

93

Hệ thống máy làm môi trường nuôi cấy

HT

 

1

94

Hệ thống oxy cao áp

HT

 

1

95

Hệ thống siêu âm điều trị

HT

 

1

96

Hệ thống thay máu tự động

HT

 

2

97

Hệ thống xác định nhóm máu

Cái

 

1

98

Hệ thống xử lý mô

HT

 

1

99

Kính hiển vi cho phẫu thuật vi phẫu

Cái

 

2

100

Máy li tâm lạnh túi máu

Cái

 

2

101

Máy cắt trung phẫu thuật

Bộ

 

1

102

Máy chạy thận nhân tạo

Cái

 

3

103

Máy điện xung và điện phân trị liệu

cái

 

1

104

Máy đo độ mê

Cái

 

1

105

Hệ thống monitor trung tâm

HT

 

2

106

Máy hàn mạch máu kèm dao mổ cao tần

Cái

 

2

107

Máy kéo - nhuộm lam tự động

Cái

 

1

108

Máy miễn dịch

Cái

 

1

109

Máy PCR có gradient nhiệt

Cái

 

1

110

Máy Real-time nguyên khối (đức)

Cái

 

2

111

Máy Real-time PCR (> 5 kênh mầu) có Ci-IVD

Cái

 

3

112

Máy tách tiểu cầu

Cái

 

1

113

Máy phân tích huyết học tự động hoàn toàn

Cái

 

3

114

Máy phân tích đông máu tự động

Cái

 

2

115

Mô hình phòng tiền lâm sàng dùng trong đào tạo liên tục

Cái

 

1

116

Thiết bị dùng cho phục hồi chức năng

HT

 

1

117

Hệ thống báo gọi y tá

HT

 

4

118

Hệ thống chuyển thuốc tự động

HT

 

1

119

Hệ phòng Lab nuôi cấy tế bào gốc

HT

 

1

III

Bệnh viện Phụ sản (89 danh mục)

 

 

 

1

Bàn mổ

Cái

10

20

2

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

HT

3

4

3

Máy xét nghiệm đông máu tự động

HT

2

4

4

Nồi hấp tiệt trùng tự động

Cái

4

10

5

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

28

50

6

Máy siêu âm màu 4D

Cái

7

20

7

Máy thở trẻ sơ sinh

Cái

6

15

8

Máy thở cao tần dùng cho người lớn và trẻ sơ sinh

Cái

2

10

9

Máy gây mê kèm thở

Cái

6

15

10

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi

Bộ

5

15

11

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

Bộ

30

70

12

Bộ máy hút

Cái

1

6

13

Hệ thống báo động trung tâm

Hệ thống

1

6

14

Bồn chứa o xy lỏng

Cái

1

6

15

Giàn ô xy dự phòng

Cái

1

6

16

Vật tư phụ

Bộ

1

6

17

Bộ máy nén

Bộ

1

6

18

Monitor theo dõi bệnh nhân trung tâm

Hệ thống

2

10

19

Máy XQ chụp vú kỹ thuật số kèm máy in tự động

Cái

1

2

20

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Cái

1

3

21

Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ

Cái

1

2

22

Máy scan lam

Cái

 

3

23

Máy dán lamen

Cái

 

2

24

Bàn phẫu tích

Cái

 

3

25

Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch

HT

 

4

26

Máy nhuộm tiêu bản tự động

Cái

 

3

27

Máy đúc bệnh phẩm

Cái

 

3

28

Máy chuyển bệnh phẩm

Cái

 

3

29

Máy li tâm tế bào

Cái

 

4

30

Máy đúc khuôn sáp

Cái

 

3

31

Tủ trữ huyết tương

Cái

 

4

32

Đèn mổ

Cái

10

20

33

Máy cắt tiêu bản lạnh

Cái

1

1

34

Máy cắt phiến

Cái

2

4

35

Máy giặt công nghiệp

Cái

7

9

36

Máy đo độ loãng xương

Cái

1

1

37

Máy siêu âm màu xách tay

Cái

 

5

38

Hệ thống nuôi cấy phôi sử dụng khí trộn sẵn

HT

 

2

39

Máy cắt bệnh phẩm qua nội soi

Cái

1

2

40

Máy khử khuẩn và khử mùi không khí

Cái

2

15

41

Tủ bảo quản dụng cụ và thiết bị tiệt trùng phòng mổ

Cái

2

10

42

Hệ thống kính hiển vi đảo ngược phản pha huỳnh quang kèm bộ vi thao tác

Hệ thống

2

4

43

Máy đông phôi và máy đông tinh

Cái

1

1

44

Tủ bảo quản sinh phẩm

Cái

3

15

45

Máy đo nhiệt độ tủ cấy CO2

Cái

1

3

46

Hệ thống lọc không khí thô

HT

1

4

47

Kính hiển vi huỳnh quang kèm máy ảnh

Cái

1

5

48

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

15

49

Hệ thống lọc không khí tỉnh

HT

2

10

50

Máy sấy đồ vải

Cái

3

6

51

Đèn mổ di động

Cái

5

12

52

Kính hiển vi soi nổi

Cái

3

6

53

Lồng ấp trẻ sơ sinh di động

Cái

3

15

54

TIVF chamber (thao tác trứng và phôi)

Cái

1

3

55

Máy xử lý mẫu tế bào

Cái

1

2

56

Hệ thống laze hỗ trợ phôi thoát màng và PGD

HT

1

2

57

Hệ thống thang máy vận chuyển bệnh nhân

HT

2

10

58

Hệ thống phẫu thuật nội soi

HT

5

1

59

Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K

HG

 

4

60

Máy X.Quang chụp vú

HT

1

2

61

Hệ thống khí y tế trung tâm

HT

1

4

62

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

HT

 

5

63

Máy phân tích huyết học tự động

HT

 

5

64

Hệ thống xử lý mô hoàn toàn tự động

HT

 

2

65

Tủ nuôi cấy phôi sử dụng khí trộn sẵn

Cái

 

4

66

Máy chụp X.Quang di động

Cái

 

2

67

Máy ly tâm lạnh

Cái

 

2

68

Máy chụp X. Quang kỹ thuật số DR

HT

 

2

69

Hệ thống thiết bị phát hiện bất thường nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X, Y và 9 hội chứng vi mất đoạn dùng trong chẩn đoán trước sinh với mẫu sinh thiết gai nhau (thai kỳ 1) hoặc mẫu ối (thai kỳ 2)

HT

 

2

70

Máy phân tích đông máu miễn dịch tự động

HT

 

2

71

Thiết bị chẩn đoán sàng lọc sơ sinh

HT

 

2

72

Nồi hấp tiệt trùng 110 L plasma

Cái

 

2

73

Nồi hấp tiệt trùng 47 L plasma

Cái

 

2

74

Máy xét nghiệm điện di huyết sắc tố

Cái

 

1

75

Trạm biến thế ≥1000 KVA

HT

 

2

76

Máy thở người lớn

Cái

3

15

77

T âm sâu -86°C

Cái

1

4

78

Máy rửa phim X.Quang tự động

Cái

2

4

79

Máy đo Bilirubin

Cái

2

6

80

Đèn đọc phim X.Quang

Cái

2

10

81

Máy điện giải đồ

Cái

1

2

82

Máy siêu âm màu 4D 5 đầu dò

Cái

 

2

83

Máy siêu âm màu 4D 4 đầu dò

Cái

 

4

84

Dao mổ siêu âm kèm hàn mạch máu

bộ

 

3

85

Hệ thống hồi sức trẻ ngạt sau sinh

Hệ thống

 

2

86

Bàn khám sản phụ khoa điều khiển bằng cơ hoặc điện thủy lực

Cái

 

30

87

Bàn đỡ đẻ điều khiển bằng điện thủy lực

Cái

 

30

88

Thiết bị sàng lọc trước sinh

HT

 

2

89

Máy in phim khô

Cái

 

3

IV

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa (27 danh mục)

 

 

 

1

Máy gây mê kèm thở

Cái

1

3

2

Máy thở chức năng cao

Cái

3

15

3

Máy thở xâm nhập / không xâm nhập

Cái

3

15

4

Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực

Hệ thống

1

3

5

Bàn mổ đa năng

Cái

1

3

6

Máy ly tâm lnh

Cái

1

3

7

Máy siêu âm doppler màu 4D

Bộ

1

5

8

Máy XQ thường quy cố định

Cái

2

3

9

Máy chụp XQ

Cái

2

5

10

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner

Hệ thống

1

3

11

Máy siêu âm màu

Cái

1

3

12

Hệ thống nội soi phế quản

Hệ thống

1

5

13

Hệ thống nội soi màng phổi

Hệ thống

1

3

14

Máy xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn lao

Cái

1

2

15

Hệ thống X quang kỹ thuật số

Hệ thống

 

3

16

Hệ thống chụp Xquang số hóa xóa nền

Hệ thống

 

1

17

Máy xét nghiệm định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

Cái

 

2

18

Máy phát điện dự phòng

Cái

 

1

19

Hệ thống Xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch tự động

Hệ thống

 

2

20

Máy Xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn

Cái

 

2

21

Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI

Hệ thống

 

1

22

Hệ thống xét nghiệm ELISA

Hệ thống

 

1

23

Máy đo dung tích phổi

Cái

 

1

24

Máy X-quang C-arm có TV

Cái

 

2

25

Máy xạ trị

Cái

 

1

26

Hệ thống sản xuất và hệ thống ống dẫn cung cấp khí y tế (khí nén, áp lực âm-hút, và khí ô xy)

Hệ thống

 

2

27

Máy siêu lọc máu liên tục

Cái

 

3

V

Bệnh viện Nội tiết (34 danh mục)

 

 

 

1

Bộ phẫu thuật nội soi vùng cổ

bộ

1

3

2

Dao mổ điện cao tần và hàn mạch

cái

1

3

3

Máy siêu âm màu

i

4

8

4

Hệ thống máy sinh hóa tự động

hệ thống

2

4

5

Hệ thống máy miễn dịch tự động

hệ thống

2

4

6

Máy xét nghiệm HbA1c

cái

2

6

7

Máy chụp X-quang kỹ thuật số

cái

1

3

8

Máy chụp X-Quang

cái

1

2

9

Máy điện não vi tính

cái

1

3

10

Máy đo lưu huyết não

cái

1

3

11

Máy đo mật độ xương

cái

1

3

12

Máy gây mê

cái

2

5

13

Máy thở chức năng cao xâm nhập và không xâm nhập

cái

1

4

14

Máy xét nghiệm huyết học tự động

cái

3

6

15

Máy chụp xạ hình tuyến giáp

cái

 

2

16

Máy điện cơ

cái

 

2

17

Máy tiệt khuẩn dụng cụ

cái

 

2

18

Máy đo chỉ số ABI

cái

 

2

19

Máy đo độ tập trung I ốt phóng xạ 131

Cái

 

2

20

Hệ thống chuyển mẫu xét nghiệm tự động

Hệ thống

 

2

21

Máy cắt vi thể quay tay

Cái

 

2

22

Phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến

Bộ

 

2

23

Máy soi chụp võng mạc

Cái

 

2

24

Dao siêu âm tích hợp công nghệ hàn mạch lưỡng cực hiện đại

Bộ

 

2

25

Máy Quang đông võng mạc

Cái

 

2

26

Siêu âm màu đàn hồi mô

Cái

 

2

27

Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thống

 

2

28

Moniter theo dõi trung tâm (16 đầu ra)

Bộ

 

2

29

Máy chụp CT-Scaner

Hệ thống

 

2

30

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ

Hệ thống

 

2

31

Máy PlasmaMed

Cái

 

2

32

Máy phát điện dự phòng

Cái

 

1

33

Máy điện tim gắng sức chạy bằng thảm lăn

Cái

1

2

34

Máy rửa phim X-quang KTS

Cái

1

2

VI

Bệnh viện Tâm thần (22 danh mục)

 

 

 

1

Máy điện não vi tính

Cái

3

5

2

Máy lưu huyết não

Cái

3

7

3

Máy siêu âm xuyên sọ

Cái

1

3

4

Máy điện cơ

Cái

 

3

5

Máy giặt công nghiệp

Cái

1

3

6

Hệ thống chụp Xquang DR

Hệ thống

1

2

7

Máy CT Scanner 2 lớp cắt kèm thiết bị phù trợ

Cái

1

1

8

Máy điện não video số hóa 64 kênh

Cái

1

3

9

Máy huyết học Laze tự động

Cái

1

2

10

Máy kích thích từ xuyên sọ TMS

Cái

1

4

11

Máy SA màu số hóa 3 đầu dò

Cái

1

2

12

Máy siêu âm

Cái

1

1

13

Máy siêu âm Doppler màu 4D

Cái

1

1

14

Máy sinh hóa kèm điện giải

Cái

1

2

15

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

 

3

16

Máy siêu âm màu xách tay

Cái

 

2

17

Máy điều trị điện từ trường

HT

 

3

18

Máy sốc điện tâm thần

Cái

2

4

19

Máy chụp Xquang

Cái

1

2

20

Máy đo tốc độ máu lắng tự động

cái

 

1

21

Bồn thủy trị liệu

Cái

 

1

22

Máy cộng hưởng từ (MRI)

Cái

 

1

VII

Bệnh viện Da liễu (24 danh mục)

 

 

 

1

Máy sinh hóa 90 thông số

Cái

1

1

2

Máy PT huyết học laser tự động

Cái

1

2

3

Máy laser Q-Switched YAG trục khuỷu

Cái

1

1

4

Máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn

Cái

1

2

5

Máy Fractionnl C02

Cái

1

2

6

Máy Athyderm

Cái

 

3

7

Máy XQuang cao tần

Cái

 

1

8

Máy Laser trị liệu

Cái

 

3

9

Máy nâng cơ

Cái

 

3

10

Máy Laser đa kim

Cái

 

3

11

Đèn mtreo trần

Cái

 

3

12

Bàn mổ

Cái

 

3

13

Tủ bảo quản vô trùng

Cái

 

3

14

Nồi hấp ướt

Cái

 

4

15

Dàn Elisa tự động

Cái

 

2

16

Máy siêu âm màu

Cái

 

4

17

Máy điều trị khí áp lạnh bằng nitơ lỏng

Cái

 

2

18

Máy cắt bệnh phẩm

Cái

 

2

19

Máy nhuộm HE tự động

Cái

 

2

20

Máy phát điện dự phòng

HT

 

1

21

Buồng chiếu UVA, UVB

Cái

 

2

22

Máy chụp XQ kỹ thuật số

Cái

 

1

23

Máy siêu âm màu 4D dòng xe đẩy

Cái

 

1

24

Hệ thống XN Sinh hóa tự động

Hệ thống

 

1

VIII

Bệnh viện Mắt (32 danh mục)

 

 

 

1

Bộ đảo ảnh và BIOM dành cho kính hiển vi phẫu thuật

Cái

1

3

2

Nguồn sáng nội nhãn với 2 đầu dò

Cái

1

3

3

Hệ thống mài lắp kính

Hệ thống

1

2

4

Máy thở chức năng cao

Cái

1

1

5

Máy phân tích huyết học tự động

Cái

1

2

6

Máy laser Yag

Cái

1

2

7

Máy sinh hiển vi phẫu thuật

Cái

6

8

8

Máy đo thị trường tự động

Cái

1

2

9

Máy laser diode

Cái

1

2

10

Máy chụp huỳnh quang kỹ thuật số

Cái

1

2

11

Máy XQ tổng quát cao tần kèm máy rửa phim tự động

Hệ thống

1

2

12

Máy lạnh đông

Cái

1

2

13

Máy phát điện dự phòng

HT

 

1

14

Hệ thống máy mổ dịch kính và điều trị BVM

Hệ thống

1

2

15

Hệ thống máy mổ Phaco

Hệ thống

3

8

16

Máy chụp cắt lớp đáy mắt

Cái

1

2

17

Máy xét nghiệm sinh hóa

Cái

1

2

18

Máy đo khúc xạ tự động

Cái

2

4

19

Máy siêu âm mắt AB

Cái

2

3

20

Máy giặt công nghiệp

Cái

1

5

21

Máy đo nhãn áp

Cái

 

2

22

Máy sấy công nghiệp

Cái

1

5

23

Hệ thống máy mổ lasik

Hệ thống

 

1

24

Hệ thống gây mê nội khí quản (Máy gây mê, monitor theo dõi mạch, đèn nội khí quản)

Hệ thống

 

1

25

Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

Cái

 

1

26

Hệ thống nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ

Hệ thống

 

1

27

Máy đo bản đồ giác mạc

Cái

 

1

28

Bàn mổ đa năng thủy lực

Cái

 

2

29

Đèn mổ treo trần 160000-200000 Iux

Cái

 

2

30

Máy đo tốc độ máu lắng

Cái

 

1

31

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

 

1

32

Máy điện tim gắng sức

Cái

 

1

IX

Bệnh viện Phục hồi chức năng (14 danh mục)

 

 

 

1

Máy siêu âm màu

Cái

1

1

2

Máy đo Ioãng xương đa điểm

Cái

 

1

3

Máy đo và ghi điện cơ

Cái

 

2

4

Máy lưu huyết não

Cái

 

1

5

Máy sóng xung kích điều trị

Cái

 

2

6

Máy thy trị liệu

Cái

 

1

7

Hệ thống oxy cao áp

Hệ thống

 

1

8

Máy điện não vi tính

Cái

1

2

9

Hệ thống tập vận động thụ động toàn thân CPM

HT

 

2

10

Máy phát điện dự phòng

HT

 

1

11

Máy Laser công suất cao

Cái

 

1

12

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Cái

 

1

13

Máy chụp CT-Scaner

Cái

 

1

14

Máy chụp X.Quang kỹ thuật số

Cái

 

1

X

Bệnh viện Ung bướu (83 danh mục)

 

 

 

1

Máy siêu âm màu 4D

Cái

 

3

2

Máy siêu âm màu 4D tầm soát ung thư

Cái

 

3

3

Bàn mổ đa năng điện - thủy lực

Cái

 

10

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

 

2

5

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi đầu cổ, xoang

Bộ

 

3

6

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh, sọ não

Bộ

 

2

7

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

 

3

8

Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến vú

Bộ

 

3

9

Dao mổ điện siêu âm hàn mạch

Cái

 

20

10

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) > 16 lát cắt

HT

 

3

11

Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) > 1.5 Tesla

HT

 

2

12

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện

HT

 

2

13

Hệ thống lọc nước RO, 2000 lít/h

HT

 

1

14

Hệ thống monitor trung tâm kèm 10 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số

Hệ thống

 

2

15

Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch

HT

 

2

16

Hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng và đại tràng ống mềm video

HT

 

4

17

Hệ thống nội soi khí phế quản ống mềm video

HT

 

3

18

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Full HD (kèm bộ dụng cụ)

Cái

 

4

19

Hệ thống trang thiết bị cơ bản phục vụ Hot Lab

HT

 

3

20

Hệ thống xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch tự động

HT

 

3

21

Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số (DR)

Cái

 

2

22

Hệ thống X-quang di động KTS

Cái

 

3

23

Hệ thống X-quang kỹ thuật số (DR) 2 tấm cảm biến

Cái

 

2

24

Hệ thống X-quang kỹ thuật số C-arm

HT

 

2

25

Máy đốt khối u bằng sóng RF

Cái

 

3

26

Máy gây mê kèm giúp thở người lớn và trẻ em + theo dõi khí mê

Cái

 

5

27

Máy gây mê kèm thở

Cái

 

5

28

Máy giặt công nghiệp ≥ 55 kg

Cái

 

3

29

Máy giúp thở chức năng cao

Cái

 

2

30

Máy giúp thở di động

Cái

 

4

31

Máy li tâm tế bào

Cái

 

2

32

Máy ly tâm lạnh, ≥ 96 ống, ≥ 6000 vòng/phút

Cái

 

2

33

Máy đông máu tự động

Cái

 

3

34

Hệ thống hóa mô miễn dịch

Cái

 

3

35

Máy cắt tiêu bản lạnh

Cái

 

3

36

Máy nhuộm tiêu bản tự động công suất lớn

Cái

 

3

37

Máy cắt lát vi thể tự động

Cái

 

3

38

Máy đúc khuôn sáp

Cái

 

2

39

Bàn phẫu tích bệnh phẩm

Cái

 

2

40

Buồng pha chế hóa chất

Cái

 

3

41

Hệ thống pendant treo trần 1 tay đòn

HT

 

7

42

Hệ thống pendant treo trần 2 tay đòn

HT

 

7

43

Máy đo độ tập trung Iode

Cái

 

3

44

Máy phân tích huyết học tự động ≥ 32 thông số

Cái

 

3

45

Máy siêu âm có chức năng đo đàn hồi mô

Cái

 

2

46

Máy siêu âm doppler màu tổng quát > 03 đầu dò

Cái

 

6

47

Máy thở xâm nhập và không xâm nhập

Cái

 

2

48

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

 

2

49

Máy xử lý mô tự động >300 cassette

Cái

 

2

50

Hệ thống vận chuyển mẫu tự động

Hệ thống

 

1

51

Máy phát điện dự phòng

Cái

 

1

52

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 2 cửa ≥ 200 lít

Cái

 

2

53

Máy tiệt trùng 2 cửa ≥ 570 lít

Cái

 

2

54

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma dung tích ≥ 170 lít

Cái

 

2

55

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

 

3

56

Máy giúp thở dùng cho người lớn và trẻ em

Cái

 

8

57

Đèn mổ LED treo trần 2 nhánh, cường độ sáng mỗi nhánh ≥ 160.000 Lux, kèm camera

Cái

 

10

58

Kính hiển vi hội chẩn, ≥ 5 đầu quan sát + Camera

Cái

 

2

59

Phần mềm quản lý bệnh viện

Cái

 

1

60

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) > 128 lát cắt vật lý

HT

 

3

61

Hệ thống monitor trung tâm kèm 20 máy trạm 5 thông số

HT

 

2

62

Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K (kèm bộ dụng cụ)

HT

 

2

63

Hệ thống thông tin kết nối thiết bị CĐHA và PACS

HT

 

1

64

Bộ Applicator (Bộ cố định xạ trị trong)

Bộ

 

2

65

Hệ thống máy xạ trị trong suất liều cao (đa nguồn)

Cái

 

2

66

Hệ thống dán lamelle tự động

HT

 

2

67

Hệ thống realtime PCR

HT

 

2

68

Kính hiển vi huỳnh quang + Camera

Cái

 

5

69

Máy đúc bệnh phẩm

Cái

 

4