Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 40/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 07/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40 /2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 07 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 - 2007;

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 657/TTr-STP ngày 25/7/2007 và ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1881/STC-QLNS ngày 20/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính và các ngành chức năng liện quan tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH (NC);
- Lưu VT,STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /2007/QĐ-UBND ngày 07 /8/2007 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng chi cho các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định theo giai đoạn năm năm; chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005-2010 và kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Điều 2. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ. Riêng khoản kinh phí bảo đảm hoạt động chung của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chi vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan thường trực. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định hiện hành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Chi hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp:

- Chi tổ chức các cuộc hội nghị toàn thể hội đồng, hội nghị của các tiểu ban, hội nghị chuyên đề và các cuộc họp theo quy chế hội đồng.

- Chi văn phòng phẩm và biên soạn tài liệu phục vụ các hoạt động của hội đồng.

- Chi các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra.

- Chi sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng.

2. Chi thông tin, tuyên truyền:

- Chi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: tờ gấp, tờ bướm, phát thanh, truyền hình, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề; biên soạn, in ấn, phát hành bản tin tư pháp.

- Chi biên soạn, in, phát hành đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; các tài liệu, ấn phẩm phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp theo từng đối tượng.

- Chi hỗ trợ xây dựng trang Website về hỏi, đáp pháp luật.

3. Chi xây dựng và củng cố tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, trường học, xã phường, thị trấn.

4. Chi tổ chức thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác giải đáp, phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thi hòa giải viên giỏi; báo cáo viên pháp luật, hộ tịch viên, chấp hành viên, trợ giúp viên, cán bộ tư pháp giỏi; giao lưu, sinh hoạt văn hoá có lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ phòng chống tội phạm.

6. Chi tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên.

7. Chi tổ chức các hội nghị cộng tác viên; hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện chương trình, đề án; các cuộc hội thảo khoa học để trao đổi nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật.

8. Chi thù lao cho đội ngũ cộng tác viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, gồm các đối tượng: báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

9. Chi cho công tác hòa giải ở cơ sở:

- Chi thù lao cho hòa giải viên.

- Chi sơ kết, tổng kết các hoạt động hòa giải.

- Chi thi đua, khen thưởng.

- Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ cho hòa giải viên; chi in ấn các biểu mẫu, sổ sách báo cáo.

10. Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát trong nước để thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt.

11. Chi cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh:

- Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên.

- Chi biên soạn tài liệu tham khảo và hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chi tổ chức các hoạt động hỗ trợ tìm hiểu pháp luật trong nhà trường.

- Chi xây dựng chương trình, rà soát cập nhật chương trình bài giảng.

- Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát nhận thức pháp luật của học sinh, sinh viên; điều tra, khảo sát việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa môn giáo dục công dân và pháp luật.

12. Chi sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng theo ngành, lĩnh vực, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

13. Chi phí quản lý, điều hành chương trình, đề án, gồm: xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai chương trình, đề án; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; viết báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện chương trình, đề án; bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ; chi văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động của bộ phận giúp việc chương trình, đề án...

Điều 4. Quy định về mức chi

Chế độ chi cho các nội dung liên quan để thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành.

Quy định này quy định một số mức chi cụ thể thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

Số TT

NỘI DUNG CHI

Đơn vị tính

Mức chi

(1.000 đ)

Ghi chú

I

Xây dựng và xét duyệt chương trình, đề án

 

 

 

1

Xây dựng đề cư­ơng

 

 

Tuỳ theo quy mô, tính chất và nhiệm vụ của từng Chương trình, đề án

a

Xây dựng đề cư­ơng chi tiết

Đề cương

 600

b

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

Chương trình, đề án,

1.000

2

Xét duyệt đề cư­ơng

 

 

 

a

Chủ tịch hội đồng

Người/buổi

150

b

Thành viên hội đồng, thư­ ký

Người/buổi

100

c

Đại biểu đ­ược mời tham dự

Người/buổi

50

d

Nhận xét của phản biện hội đồng xét duyệt đề cư­ơng

Bài viết

70

đ

Bài nhận xét của ủy viên hội đồng

Bài viết

40

3

Lấy ý kiến thẩm định chương trình, đề án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý

Bài viết

200

Trường hợp không thành lập Hội đồng

II

Chi thực hiện Chương trình, đề án.

 

 

 

1

Điều tra, khảo sát

 

 

 

a

Lập mẫu phiếu điều tra (khoảng 30 chỉ tiêu)

Phiếu

150

 

b

Cung cấp thông tin

Phiếu

10

 

c

Chi cho điều tra viên

Ngày công/ Người

25

 

d

Chi công tác phí cho cán bộ đi điều tra, khảo sát

Theo qui định hiện hành về chế độ công tác phí

đ

Tổng hợp, phân tích, viết báo cáo tổng thuật kết quả điều tra

Báo cáo

3.000

theo phương thức hợp đồng 

2

Chi cộng tác viên

 

 

 

a

Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Người/buổi

120

Tuỳ theo trình độ của cộng tác viên, tính chất nghiệp vụ phức tạp của đợt phổ biến, tuyên truyền

b

Thù lao hòa giải viên

Áp dụng theo Quyết định số 3870/2005/QĐ-UB ngày 12/10/2005 của UBND tỉnh về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

c

Công tác phí cho cộng tác viên tham gia đoàn kiểm tra, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật

Theo qui định hiện hành về chế độ công tác phí

d

Chi tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên.

Theo qui định hiện hành về chế độ chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

3

Hội nghị, hội thảo khoa học

 

 

 

a

Hội nghị

Thực hiện theo qui định hiện hành về chế độ chi tiêu hội nghị.

b

Hội thảo khoa học

Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông t­ư số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

4

Chi thông tin, tuyên truyền

 

 

 

a

In ấn các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

Theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự. Những nội dung này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện

5

Chi tổ chức thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác giải đáp, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 111/1998/TT-BTC ngày 3/8/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu.

6

Chi xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật

Căn cứ hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện.

7

Chi tổ chức các cuộc thi

 

 

 

a

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm)

Đề thi

500

Tối thiểu mỗi đề thi phải đạt từ 10 câu hỏi trở lên.

b

Chi bồi dưỡng chấm thi, xét công bố kết quả thi

người/ngày

 100

 

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên ban tổ chức cuộc thi

 

 

 

 

- Chủ tịch, phó chủ tịch

người/ngày

 150

 

 

- Thư ký, thành viên hội đồng thi

người/ngày

 100

 

d

Hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên ban tổ chức, thành viên hội đồng thi (tối đa không quá 7 ngày)

 

 

 

 

- Tiền ăn

người/ngày

40

Những người đã hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công tác phí ở cơ quan 

 

- Tiền ở

người/ngày

120

đ

Chi giải thưởng

 

 

 

 

- Cuộc thi tổ chức quy mô cấp Tỉnh

 

 

 

 

+ Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

. Tập thể

 

1.000

 

 

. Cá nhân

 

500

 

 

+ Giải nhì:

Giải thưởng

 

 

 

. Tập thể

 

700

 

 

. Cá nhân

 

300

 

 

+ Giải ba

Giải thưởng

 

 

 

. Tập thể

 

500

 

 

. Cá nhân

 

200

 

 

+ Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

 

. Tập thể

 

300

 

 

. Cá nhân

 

100

 

 

- Cuộc thi tổ chức quy mô cấp cơ sở

 

 

 

 

+ Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

. Tập thể

 

600

 

 

. Cá nhân

 

400

 

 

+ Giải nhì:

Giải thưởng

 

 

 

. Tập thể

 

500

 

 

. Cá nhân

 

300

 

 

+ Giải ba

Giải thưởng

 

 

 

. Tập thể

 

300

 

 

. Cá nhân

 

200

 

 

+ Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

 

. Tập thể

 

200

 

 

. Cá nhân

 

100

 

e

Các khoản chi trực tiếp khác phục vụ cuộc thi; các khoản chi trực tiếp phục vụ các buổi giao lưu, sinh hoạt văn hoá có lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện theo hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8

Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trong hòa giải cơ sở; trong hoạt động của hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo qui định hiện hành về chế độ chi khen thưởng

9

Chi khác: làm đêm, làm thêm giờ, văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác, phục vụ trực tiếp hoạt động của bộ phận giúp việc chương trình, đề án, phục vụ công tác của tổ hoà giải cơ sở, phục vụ công tác của hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...

 

Căn cứ theo chế độ hiện hành, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 

 

 

 

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Lập dự toán kinh phí

Căn cứ vào nội dung, kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị có thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kinh phí bảo đảm cho hoạt động của hội đồng cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm cho đơn vị.

Điều 6. Quản lý và quyết toán kinh phí

Căn cứ mục tiêu chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, hàng năm các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã được giao nhiệm vụ lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Điều 7. Chế độ quản lý kinh phí

Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2007/QĐ-UBND ngày 07/08/2007 quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!