Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND sửa đổi nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 39/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2012/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 19/11/2010 của Hội đồng nhân dân Tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1938/SKH-ĐT/NV ngày 27/12/2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 9/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là nguyên tắc - tiêu chí) như sau:

1. Sửa đổi mục 1 phần IV của nguyên tắc - tiêu chí:

"1) Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết

Căn cứ dự toán thu xổ số kiến thiết hàng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm thông qua Hội đồng nhân dân Tỉnh về sử dụng toàn bộ nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 70% tổng nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề và y tế. Sau khi bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác.

Trên cơ sở các chương trình, đề án, dự án được phê duyệt; ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện; trong đó ưu tiên vốn hỗ trợ 30 xã điểm thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010 - 2020 (ban hành theo Quyết định số 911/QĐ-UBND.HC ngày 06 tháng 10 năm 2010 của UBND Tỉnh).

Nguyên tắc và đối tượng hỗ trợ:

a) Lĩnh vực giáo dục: hỗ trợ đầu tư xây dựng các trường từ ngành học mầm non đến trung học cơ sở cần xây mới, tách trường, mở rộng đạt chuẩn quốc gia thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2011 - 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo các tiêu chí sau:

- Trường học xuống cấp nặng được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng lại, trường học mới thành lập;

- Tách trường các cấp phổ thông do vượt quy mô quản lý cho phép;

- Mở rộng trường đạt chuẩn quốc gia.

b) Lĩnh vực dạy nghề: hỗ trợ đầu tư các trung tâm dạy nghề huyện thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2011 - 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Lĩnh vực văn hóa - xã hội: hỗ trợ đầu tư các trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng cấp xã, ưu tiên triển khai tại các xã điểm theo Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 của Tỉnh (mỗi trung tâm hỗ trợ 5,0 tỷ đồng); các công trình phúc lợi xã hội của các khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa theo quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh".

2. Bổ sung mục 4 vào phần IV của nguyên tắc - tiêu chí như sau:

"4. Đối với nguồn vốn vượt thu, nguồn kết dư dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Nguồn vốn vượt thu (kể cả vượt thu xổ số kiến thiết) và nguồn kết dư dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm được phân bổ cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Tỉnh. Phần còn lại (nếu có) ngân sách Tỉnh sẽ hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện.

a) Đối tượng hỗ trợ:

- Dự án thuộc hạ tầng giao thông kết nối nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và một số dự án khác do cấp Tỉnh đầu tư trên địa bàn;

- Dự án thật sự bức xúc mà ngân sách cấp huyện không có khả năng cân đối;

b) Điều kiện để được hỗ trợ là dự án phải được Ủy ban nhân dân Tỉnh thẩm định về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và mức vốn hỗ trợ trước khi ra quyết định đầu tư".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày 28/12/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (I+II);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ: KHĐT, TC;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Các ban Đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- TT/TU, TTHĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/KTN, TH,tvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2012/QĐ-UBND sửa đổi nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0