Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3836/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2016 giữa huyện Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa do thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3836/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 05/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3836/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2016 GIỮA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VÀ THỊ XÃ SẦM SƠN DO THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ Nghị quyết số 935/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc: “Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị xã Sầm Sơn”;

Căn cứ Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 4049/STC-HCSN ngày 27/9/2016 về việc: “Đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán sự nghiệp giáo dục năm 2016”, kèm theo Biên bản họp và đề nghị của liên ngành, đơn vị: Sở Tài chính, UBND huyện Quảng Xương và UBND thị xã Sầm Sơn, tổ chức ngày 22/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2016 giữa huyện Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn do thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để các ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện; với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2016 của UBND huyện Quảng Xương và UBND thị xã Sầm Sơn đã được giao trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016 tại Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa:

1.1. Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2016 của UBND huyện Quảng Xương là: 2.063,0 triệu đồng (Hai tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu đồng).

1.2. Điều chỉnh tăng dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2016 của UBND thị xã Sầm Sơn là: 2.063,0 triệu đồng (Hai tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu đồng).

2. Lý do điều chỉnh: Do điều chuyển số cán bộ, giáo viên các cấp học (MN, TH và THCS) từ huyện Quảng Xương về thị xã Sầm Sơn do điều chỉnh địa giới hành chính giữa 02 địa phương này theo Nghị quyết số 935/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Chi tiết nội dung điều chỉnh theo Biên bản họp và đề nghị của liên ngành, đơn vị: Sở Tài chính, UBND huyện Quảng Xương và UBND thị xã Sầm Sơn, tổ chức ngày 22/9/2016 (gửi kèm theo Công văn số 4049/STC-HCSN ngày 27/9/2016 của Sở Tài chính Thanh Hóa).

Điều 2. Căn cứ vào nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này:

1. Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Quảng Xương, UBND thị xã Sầm Sơn và các ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ và quyn hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc liên quan đến ngành; đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị thực hiện.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2016191 (15).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3836/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2016 giữa huyện Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa do thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


673

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250