Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 38/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 31/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2018/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐNH NGƯỜI HƯNG CH Đ BI DƯNG LÀM NHIM V TIP CÔNG DÂN, X LÝ ĐƠN KHIẾU NI, T CÁO, KIN NGH, PHN ÁNH TRÊN ĐA BÀN TNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, t cáo, kiến nghị phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 7 về mức chi bồi dưng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh kèm theo Báo cáo thẩm định số 490/BC-STP ngày 29/10/2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định người được hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Chế độ tiếp công dân thường xuyên:

a) Cấp tỉnh: Cán bộ, công chức được Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

b) Cấp huyện: Cán bộ, công chức của Ban tiếp công dân cấp huyện;

c) Cấp xã: Cán bộ được Chủ tịch UBND cấp xã phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

d) Cán bộ, công chức tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Điểm a, b, c Khoản 1 Quyết định này phải được người có thẩm quyền phân công bằng văn bản.

2. Chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất:

Đối với những người là thành viên tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất hoặc được giao nhiệm vụ phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân thì chủ trì tiếp công dân quyết định.

3. Thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng:

Thực hiện theo Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ;
- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ trách NC);
- Trung tâm CB - TH;
- Lưu: VT, TCD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.341

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125