Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 361/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Thế Duy
Ngày ban hành: 12/03/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2024 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 628/BTP-BTNN của Bộ Tư pháp ngày 02/02/2024 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2024 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 361/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính khả thi của cơ chế bồi thường trong lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ).

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác TNBTCNN đối với công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ cần phải quan tâm, chỉ đạo việc tham gia vào công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác TNBTCNN trong cơ quan, đơn vị mình đúng quy định của pháp luật.

- Kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật.

- Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại, người thừa kế hoặc đại diện hợp pháp của họ.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho các cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ các văn bản quy phạm pháp luật về TNBTCNN, Quyết định số 3408/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy trình giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Bộ KH&CN bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết TNBTCNN, giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật về TNBTCNN trong hoạt động quản lý.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN theo quy định tại các khoản 1, 5, 6, 7 của Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 75 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, như sau:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước thuộc lĩnh vực/ngành trên phạm vi cả nước;

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác TNBTCNN theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác giải quyết bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả, thực hiện quyết định hoàn trả, thực hiện xử lý kỷ luật theo thẩm quyền;

- Xử lý và chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

- Hằng năm hoặc theo yêu cầu của đơn vị đầu mối của Bộ về công tác TNBTCNN, thống kê, báo cáo việc thực hiện công tác TNBTCNN;

- Trả lời, thực hiện kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN; cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin;

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác TNBTCNN cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác TNBTCNN trong phạm vi quản lý của Bộ để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về TNBTCNN, đặc biệt là các quy định về sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về TNBTCNN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

- Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN theo quy định; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai Kế hoạch thực hiện công tác TNBTCNN năm 2024 (Kế hoạch) và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chủ động và phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong công tác TNBTCNN theo quy định tại Mục II của Kế hoạch này và quy định của pháp luật về TNBTCNN.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công tại Kế hoạch; hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác TNBTCNN của Bộ theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ và nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Chế độ báo cáo

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ hằng năm hoặc theo yêu cầu của Vụ Pháp chế báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ (đầu mối là Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và gửi Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị đề xuất, báo cáo về Bộ (thông qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 361/QĐ-BKHCN Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 12/03/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


106

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!