Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3581/QĐ-UBND năm 2016 tổng quyết toán ngân sách năm 2015 do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 3581/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3581/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 112/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách năm 2015 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 36.561.240.532.420 đồng (ba mươi sáu ngàn, năm trăm sáu mươi mốt tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, năm trăm ba mươi hai ngàn, bốn trăm hai mươi đồng), trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 13.278.173.629.696 đồng (mười ba ngàn, hai trăm bảy mươi tám tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi chín ngàn, sáu trăm chín mươi sáu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 13.184.509.080.705 đồng (mười ba ngàn một trăm tám mươi bốn tỷ, năm trăm lẻ chín triệu, không trăm tám mươi ngàn, bảy trăm lẻ năm đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2015 là 4.598.315.323.070 đồng (bốn ngàn năm trăm chín mươi tám tỷ, ba trăm mười lăm triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn, không trăm bảy mươi đồng), gồm kết dư ngân sách tỉnh là 2.745.419.488.982 đồng (hai ngàn bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm mười chín triệu, bốn trăm tám mươi tám ngàn, chín trăm tám mươi hai đồng), ngân sách cấp huyện là 1.706.786.074.740 đồng (một ngàn bảy trăm lẻ sáu tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi bốn ngàn, bảy trăm bốn mươi đồng), ngân sách cấp xã là 146.109.759.348 đồng (một trăm bốn mươi sáu tỷ, một trăm lẻ chín triệu, bảy trăm năm mươi chín ngàn, ba trăm bốn mươi tám đồng).

Điều 2. Giao Sở Tài chính công khai Tổng quyết toán ngân sách năm 2015 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3581/QĐ-UBND năm 2016 tổng quyết toán ngân sách năm 2015 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


154
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60