Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 35/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2004 CHO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03/12/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, khoá VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách; Nghị quyết số 45/2004NQ-HĐ ngày 09/01/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố, khoá IV, về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 0732/ KHĐT-TH ngày 04/02/2005 và đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 018/SKHCN-KHTC ngày 07/01/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 về kinh phí thường xuyên chi sự nghiệp khoa học và công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệ là 35,751877 tỷ đồng (theo biểu kế hoạch kinh phí và danh mục đề tài, dự án điều chỉnh đính kèm) như sau:

1.1 Chi phí nghiên cứu khoa học-công nghệ là 29,881877 tỷ đồng (tăng 2,381877tỷ) ;

1.2 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn là 5,870000 tỷ đồng (giảm 9,6974tỷ);

Điều 2. Nội dung điều chỉnh tại điều 1 của Quyết định này thay cho các nội dung tương ứng tại điều 1 trong Quyết định số 97/2004/QĐ-UB ngày 12/ 04/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VPHĐ-UB: PVP/KT
- Tổ: TH, TM, CNN
- Lưu (CNN.HH)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2005/QĐ-UB ngày 24/02/2005 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh phí thường xuyên chi sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2004 cho Sở Khoa học và Công nghệ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.968

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!