Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2001/QĐ-UB về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 33/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 06/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:33/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2001 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 146/2000/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 168/2000/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐ và số 02/2001/NQ-HĐ ngày 12 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân thành phố, khóa VI, kỳ họp lần thứ 4 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách của thành phố năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 74/2000/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 927/KHĐT-TH ngày 06 tháng 4 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 (đính kèm biểu danh mục dự án đầu tư) như sau :

+ Các dự án thanh toán khối lượng đọng : 94 dự án (28,75 tỷ đồng) ;

+ Các dự án chuyển tiếp : 20 dự án (40,86 tỷ đồng) ;

+ Các dự án chi trả thi công ứng vốn : 12 dự án (22,37 tỷ đồng) ;

(trong tổng số 100 tỷ đồng thanh toán khối lượng đọng theo Quyết định số 74/2000/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố).

+ Các dự án sử dụng nguồn thu từ việc khai thác quỹ đất : 3 dự án ;

+ Các dự án điều chỉnh chủ đầu tư : 2 dự án.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch này, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao. Đối với các dự án thanh toán khối lượng đọng, các chủ đầu tư phải thanh toán dứt điểm trong năm 2001 ; mọi sự chậm trễ sẽ bị cắt kinh phí và không được thanh toán phần khối lượng còn lại.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Văn phòng Thành Ủy
- VPUB : CPVP
- Các Tổ, tổ TH (4 bản)
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2001/QĐ-UB về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.834

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229