Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 316/QĐ-BTC 2020 Danh mục Chi cục Dự trữ thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Số hiệu: 316/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 316/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC THUỘC CÁC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Điều 2. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước xây dựng phương án sắp xếp lại hệ thống Chi cục Dự trữ Nhà nước trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và tổ chức thực hiện sắp xếp lại bảo đảm đến hết năm 2025 còn 82 Chi cục Dự trữ Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3325/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

DANH MỤC

CÁC CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC THUỘC CÁC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

1. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Từ Liêm

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Hoà Bình

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

5. Chi cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai

6. Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây

2. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu

3. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

4. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

5. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước TP. Thái Nguyên

6. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

5. Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương

7. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh

5. Chi cục Dự trữ Nhà nước Kim Thi

6. Chi cục Dự trữ Nhà nước Phù Tiên

8. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên

5. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

9. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Hưng Hà

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Hưng

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến Hải

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Vũ Thư

10. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

5. Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục

6. Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng

7. Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

11. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Triệu Sơn

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Ngọc Lặc

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Thiệu

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Xương

5. Chi cục Dự trữ Nhà nước Thiệu Yên

6. Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung

12. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Nghệ An

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Thành

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Nghệ An

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Vinh

5. Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc

6. Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức

7. Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh

13. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trị

5. Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế

14. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang

15. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn

16. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hoà

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận

17. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum

18. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

19. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Ninh

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương

20. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai

21. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

3. Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc

4. Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long

22. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

1. Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang

2. Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

Tổng số có 89 Chi cục Dự trữ Nhà nước

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 316/QĐ-BTC ngày 10/03/2020 về Danh mục các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84