Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn, trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 31/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 31/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, BAN THANH TRA NHÂN DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2008 của HĐND Thành phố về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 421/TTr-LS ngày 26/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn, trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức, đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn theo kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn:

1.1. Xã, phường, thị trấn loại 1: 24 triệu đồng/1 đoàn thể/1 năm;

1.2. Xã, phường, thị trấn loại 2: 22 triệu đồng/1 đoàn thể/1 năm;

1.3. Xã, phường, thị trấn loại 3: 20 triệu đồng/1 đoàn thể/1 năm;

1.4. Các tổ chức, đoàn thể sử dụng kinh phí trên để hoạt động và chi phụ cấp cho trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư, mức chi phụ cấp tối đa như sau:

1.4.1. Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư được hưởng mức phụ cấp 200.000 đồng/1 tháng;

1.4.2. Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư được hưởng mức phụ cấp 100.000 đồng/một tháng;

1.4.3. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư được hưởng mức phụ cấp 100.000 đồng/một tháng;

1.4.4. Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tại thôn được hưởng mức phụ cấp 100.000 đồng/một tháng;

1.4.5. Bí thư chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư được hưởng mức phụ cấp 100.000 đồng/một tháng;

1.5. Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, đoàn thể nêu trên không bao gồm tiền lương, phụ cấp cho các chức danh cán bộ chuyên trách, không chuyên trách làm việc tại xã đã được quy định tại Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 196/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004, Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 03/03/2005 của UBND Thành phố.

2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động 10 triệu đồng/01 tổ chức/1 năm đối với Hội người cao tuổi và Hội chữ thập đỏ cấp xã, phường, thị trấn.

3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, phường, thị trấn là: 600.000 đồng/tháng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện cân đối trong ngân sách quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Do số lượng các tổ chức chi hội đoàn thể ở từng đơn vị xã, phường, thị trấn có sự khác nhau, sẽ ảnh hưởng đến kinh phí hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Vì vậy căn cứ điều kiện thực tế, các UBND quận, huyện điều chỉnh kinh phí hỗ trợ theo định mức trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2008.

Các quy định của Thành phố trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan và Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Ủy ban MTTQ TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như điều 3;
- VP Thành ủy, VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- V1, V3, KT, VX, NC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2008/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn, trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.667
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78