Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 293/QĐ-VP năm 2017 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các đơn vị hưởng lương do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 293/QĐ-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Tổng cục hải quan Người ký: Nguyễn Trần Hiệu
Ngày ban hành: 26/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 293/QĐ-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ KHI ĐI CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HƯỞNG LƯƠNG TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

CHÁNH VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-BTC ngày 19/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-BTC ngày 09/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (và đơn vị tương đương) tại địa phương;

Căn cứ Công văn số 2762/TCHQ-TVQT ngày 25/4/2017 của Tổng cục Hải quan về việc chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài vụ Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi áp dụng: Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác (bao gồm cả đi họp) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác không áp dụng đối với xe chuyên dùng.

b) Đối tượng áp dụng: Các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác khi đi công tác theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các chức danh Phó Tổng cục trưởng và tương đương; Cục (Vụ) trưởng, Phó Cục (Vụ) trưởng và tương đương hưởng lương tại Văn phòng Tổng cục Hải quan.

2. Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đi công tác được xác định như sau:

Mức khoán đi công tác (đồng/tháng)

=

Đơn giá khoán
(đồng/km)

X

Khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh (km)

Trong đó:

- Đơn giá khoán: là 13.000 đồng/km. Trường hợp UBND thành phố Hà Nội thông báo thay đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo thông báo của thành phố Hà Nội

- Khoảng cách thực tế khi đi công tác: số km thực tế khi đi công tác hàng tháng của từng chức danh được xác định trên cơ sở lịch trình công tác thực tế của chức danh được Thủ trưởng đơn vị đó xác nhận.

Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện

Định kỳ ngày cuối cùng hàng tháng gửi giấy đề nghị thanh toán tiền tự túc phương tiện đi công tác của các chức danh tại đơn vị thực hiện khoán (theo mẫu đính kèm), kèm tài liệu chứng minh thực tế đi công tác (văn bản hoặc kế hoạch đi công tác đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt; công văn; giấy mời, văn bản triệu tập tham gia đoàn công tác) về Văn phòng Tổng cục (Phòng Tài vụ Quản trị).

Văn phòng Tổng cục chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác cùng với kỳ trả lương cho từng chức danh thực hiện khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Văn phòng Tổng cục để báo cáo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị hưởng lương tại Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- LĐTC (để báo cáo);
- Lưu: VT, TVQT (2b).

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trần Hiệu

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN
TỰ TÚC PHƯƠNG TIỆN ĐI CÔNG TÁC

Ngày …. tháng … năm 201...

Kính gửi: Văn phòng Tổng cục Hải quan

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………….

Đề nghị Văn phòng Tổng cục thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện trong tháng …… năm 201...

TT

NƠI ĐI

NƠI ĐN

NGÀY, THÁNG, NĂM

QUÃNG ĐƯỜNG ĐÃ ĐI (Km)

GHI CHÚ

1

Tổng cục Hải quan

 

 

 

 

2

Tổng cục Hải quan

 

 

 

 

3

Tổng cục Hải quan

 

 

 

 

4

Tổng cục Hải quan

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHẦN CỦA KẾ TOÁN VÀ PHÊ DUYỆT CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

TT

QUÃNG ĐƯỜNG ĐÃ ĐI (Km)

QUÃNG ĐƯỜNG ĐÃ ĐI ĐƯỢC THANH TOÁN (Km)

ĐƠN GIÁ KHOÁN TTÚC PHƯƠNG TIỆN (Đồng/km)

S TIN ĐƯỢC THANH TOÁN (Đồng)

GHI CHÚ

1

2

3

4

5 = 3 x 4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ TIỀN ĐƯỢC THANH TOÁN

 

 

 


K TOÁN THANH TOÁN

Ngày ….. tháng ….. năm 201 ...
KTOÁN TRƯỞNG

 

Ngày …… tháng ….. năm 201...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Duyệt số tiền được thanh toán là: ……………………………………………………

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 293/QĐ-VP năm 2017 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các đơn vị hưởng lương do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


765
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123