Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 288/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 17/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 288/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP THUÊ BAO DUY TU NĂM 2004 CỦA SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khoá VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 7761/TC-ĐTSC ngày 16 tháng 11 năm 2004 về điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2004 cho các đơn vị thuộc Sở Giao thông công chánh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay điều chỉnh chỉ tiêu dự toán chi ngân sách (vốn sự nghiệp thuê bao duy tu) năm 2004 của Sở Giao thông công chánh theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. - Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán điều chỉnh chi ngân sách năm 2004, Sở Giao thông công chánh triển khai phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh nêu trên và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sử dụng đúng mục đích, hoàn thành kế hoạch vốn được giao với chất lượng, khối lượng công việc bảo đảm tiêu chuẩn quy định và đúng tiến độ. Giám đốc Sở Giao thông công chánh phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao thông công chánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM/P)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Đua

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

PHỤ LỤC

 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CỦA SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 288 /2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

  Đơn vị tính : Triệu đồng

Nội dung

Đã giao theo Quyết định 289/2003/QĐ-UB

Chỉ tiêu điều chỉnh

1. Duy tu đường

56.000

69.000

2. Duy tu cầu

30.000

35.000

3. Duy tu thoát nước

60.000

69.000

4. Duy tu chiếu sáng

40.000

44.000

5. Duy tu bảo quản công viên cây xanh

39.000

46.000

6. Duy tu đường sông

11.000

13.000

7.Thảo cầm viên

8.143

13.267

8. Trợ giá xe buýt

250.000

210.000

Tổng cộng

494.143

499.267

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 288/2004/QĐ-UB điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thuê bao duy tu ngày 17/12/2004 của Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.745

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!