Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2879/QĐ-BTC năm 2009 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2879/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2879/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 37/2009/QH12 ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ sáu về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2009/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ sáu về phân bổ ngân sách trung ương năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 (theo biểu đính kèm), bao gồm cả các khoản phải thu hồi vốn ngân sách nhà nước đã ứng trước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 được giao, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúng nội dung và xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2009 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bảo đảm:

1. Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi chưa bức thiết, giảm tối đa các hội nghị, tổ chức lễ hội, đi công tác ngoài nước không thực sự thiết thực. Tiếp tục thực hiện rà soát vốn đầu tư cho từng công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung vốn đầu tư cho các dự án, công trình có hiệu quả, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010, 2011; không bố trí vốn cho các dự án, công trình chưa đủ thủ tục đầu tư. Bố trí ưu tiên vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước tối thiểu bằng số giao theo Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này của Bộ Tài chính. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải quản lý chặt chẽ không để phát sinh nợ mới; chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản;

2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp theo nguyên tắc: khuyến khích các đơn vị có nguồn thu sự nghiệp, thu phí dịch vụ phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu phí của mình, để dành nguồn ưu tiên bố trí cho những đơn vị hoạt động chủ yếu bằng nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo.

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2010 như sau:

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (tính trên số chi thường xuyên năm 2010 tăng thêm so với năm 2009, không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng tăng thêm so với năm 2009).

- Dành 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2010; riêng ngành y tế dành 35% số thu, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao.

Điều 3. Việc giải ngân, kiểm soát chi đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay và viện trợ thực hiện theo nguyên tắc:

- Đối với dự toán chi từ nguồn vốn vay bằng tiền: Thực hiện đúng dự toán được giao và cơ chế thực hiện như nguồn vốn trong nước.

- Đối với dự toán chi từ nguồn vốn vay, viện trợ theo phương thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước: Thực hiện theo tiến độ giải ngân thực tế của từng dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- KBNN, Vụ I, Vụ HCSN, Vụ TCNH, Cục TCDN, Vụ ĐT, Cục QLN&TCĐN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Của: Đại học Quốc gia Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2010

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí:

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí:

37.800

37.800

 

 

Bao gồm:

 

 

 

 

- Học phí

32.800

32.800

 

 

- Phí, lệ phí khác

5.000

5.000

 

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại:

37.800

37.800

 

 

- Sự nghiệp đào tạo

37.800

37.800

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước:

459.620

459.620

 

A

Chi đầu tư phát triển:

90.000

90.000

 

 

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

90.000

90.000

 

B

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội

369.620

369.620 (1)

 

1

Sự nghiệp đào tạo

311.980

311.980 (2)

 

 

Trong đó: Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

800

800

 

2

Sự nghiệp khoa học công nghệ

55.800

55.800 (3)

 

3

Sự nghiệp kinh tế

400

400 (4)

 

4

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

1.300

1.300

 

5

Chi trợ giá

140

140 (5)

 

Ghi chú:

(1) Trong đó:

- Đã bao gồm kinh phí thực hiện tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (tính trên số chi thường xuyên năm 2010 tăng thêm so với năm 2009, không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng tăng thêm so với năm 2009) để thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

(2) Đã bao gồm kinh phí:

- Hỗ trợ thành lập các đơn vị mới gồm Trường Đại học giáo dục, Trung tâm truyền thông và quan hệ công chúng, Trung tâm giáo dục thể chất và thể thao 2.500 triệu đồng (chỉ thực hiện khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền);

- Triển khai đào tạo theo hình thức tín chỉ: 22.100 triệu đồng;

- Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ “Phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế vào năm 2010” (gọi tắt là Đề án 16+23): 20.160 triệu đồng;

- Vốn đối ứng các dự án: 10.100 triệu đồng;

- Đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định: 4.940 triệu đồng;

- Hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ  mới xây dựng Cổng thông tin điện tử, Tủ sách khoa học đạt trình độ quốc tế và Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên 5.000 triệu đồng.

(3) Trong đó:

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước: 9.390 triệu đồng.

- Đã bao gồm kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học là 1.100 triệu đồng; thu hồi vốn ứng năm 2009 của Hội thảo Vi sinh vật Châu Á (ACM6) là 600 triệu đồng theo công văn số 13728/BTC-HCSN ngày 28/9/2009 của Bộ Tài chính.

- Đã bao gồm kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.

(4) Chi điều tra cơ bản.

(5) Chi tài trợ xuất bản.

 

PHỤ LỤC

SỔ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN CÓ TÍNH CHẤT LƯƠNG) TRONG DỰ TOÁN NĂM 2010 ĐỂ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP TRONG NĂM 2010

Của: Đại học Quốc gia Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền

 

Tổng số

3.316

 

Sự nghiệp đào tạo

3.316

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2879/QĐ-BTC năm 2009 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.899

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17