Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 2877/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2877/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG HÌNH THỨC HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng phí;

Thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 6 về việc Quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Người có hộ khẩu thường trú, người cư trú thường xuyên tại tỉnh Hải Dương và người vô thừa nhận chết trên địa bàn tỉnh sử dụng hình thức hỏa táng ngay sau khi từ trần thì thân nhân, tổ chức (chịu trách nhiệm mai táng cho người chết) được hưởng chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng.

- Người có công không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

2. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng quy định như sau:

a) Hỗ trợ 100% kinh phí hỏa táng (không bao gồm chi phí vận chuyển) đối với các đối tượng:

- Trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, mồ côi, bị bỏ rơi tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Người vô thừa nhận chết trên địa bàn tỉnh.

b) Hỗ trợ 4.000.000 đồng với các đối tượng:

- Người mắc bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Bệnh nhân phong;

- Các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm: Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần, người có công và xã hội tỉnh, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội tỉnh (đồng thời hỗ trợ mai táng phí 5.400.000 đồng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP).

c) Hỗ trợ 2.000.000đ đối với các đối tượng là người có hộ khẩu, cư trú thường xuyên trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng nêu trên.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020.

4. Kinh phí thực hiện: Được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong dự toán hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này; xem xét, cân đối kinh phí hỗ trợ chi phí hỏa táng trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm để trình duyệt, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng nguồn kinh phí tại các đơn vị.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND cấp huyện, cấp xã tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

3. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng hình thức hỏa táng gắn với việc tuyên truyền thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

4. UBMTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, ngành chức năng về việc thực hiện các nội dung tại Quyết định này.

5. UBND cấp huyện có trách nhiệm

a) Chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng hình thức hỏa táng gắn với việc tuyên truyền thực hiện quy định của Trung ương và của tỉnh và địa phương về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

b) Hàng năm lập dự toán hỗ trợ chi phí hỏa táng cùng với dự toán thu chi ngân sách nhà nước của địa phương, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện cấp phát chi phí hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm

a) Tổ chức triển khai, thực hiện các quy định tại các hướng dẫn của các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện quy định này.

b) Xem xét, thẩm định hồ sơ và thực hiện xác nhận hồ sơ đề nghị của thân nhân, tổ chức (chịu trách nhiệm mai táng cho người chết) đề nghị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Hiển(55)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


284
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101